Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Numer naboru: GODS-KD.210.4.2024 - podinspektor

Numer naboru: GODS-KD.210.4.2024 - podinspektor

Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 1 zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj. 3/4 etatu


Ogłoszenie o wynikach

INFORMACJA
O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE -
- PODINSPEKTORA
w niepełnym wymiarze czasu pracy


Ogłoszenie nr GODS-KD.210.4.2024


Dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Magdalena JAROSZ,  zam. w Gliwicach.

Komisja stwierdziła, że kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne i wykazała doświadczenie w zakresie określonym w wymogach dodatkowych.

Dokumenty aplikacyjne można odebrać (osobiście za okazaniem dowodu tożsamości) w Centrum 3.0 - Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 1 (II piętro) do 30.09.2024 r. do godz. 14.00.

Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

(-) Marta Kryś

dyrektor Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych

Ogłoszenie o naborze

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

 • bieżąca obsługa beneficjentów jednostki i prowadzenie związanej z tym niezbędnej dokumentacji,
 • doradztwo i bieżące wsparcie dla beneficjentów Centrum 3.0,
 • wsparcie osób i grup inicjatywnych w tworzeniu organizacji m.in. stowarzyszeń i fundacji,
 • inicjowanie i wspieranie współpracy między organizacjami i lokalnymi instytucjami,
 • tworzenie partnerstw i podejmowanie działań na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej,
 • organizacja i prowadzenie spotkań,
 • udział w organizacji wydarzeń związanych z działalnością Centrum 3.0.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie - średnie lub wyższe,
 • staż pracy - min. 3 lata (w przypadku wykształcenia średniego) lub niewymagany (w  przypadku wykształcenia wyższego),
 • doświadczenie - min. 3 lata w zakresie świadczenia usług animacyjnych odnośnie rozwoju lokalnego, tworzenia partnerstw lokalnych.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów z zakresu: formalno-prawnych aspektów działania organizacji pozarządowych,
 • znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • znajomość programów komputerowych: środowisko Windows i MS Office,
 • dyspozycyjność w dni robocze od 8:00 do 18:00 oraz niektóre soboty.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne: komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, samodzielność.


Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Miejsce pracy: Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych, ul. Zwycięstwa 1, Dział NGO i projektów.
 2. Warunki pracy:

praca w budynku niedostępnym dla osób niepełnosprawnych, system pracy równoważny, możliwa praca w soboty, praca z urządzeniami biurowymi, praca z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin, kserokopiarką, praca w  delegacji, bezpośredni kontakt z ludźmi.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kwestionariusz osobowy (opublikowany na stronie internetowej),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
 • oświadczenia (opublikowane na stronie internetowej),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (opublikowane na stronie internetowej).

List motywacyjny, CV oraz oświadczenia kandydata oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 21.06.2024 r. do godz. 10:00:

 • osobiście w siedzibie Centrum przy ul. Zwycięstwa 1,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data wpływu do siedziby Centrum),
 • drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP.

Dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Rozmowy kwalifikacyjne z wyłonionymi kandydatami odbędą się w dniach 24 - 25.06.2024 r.
O dokładnych godzinach rozmów kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 232-04-77.

Dodatkowe informacje:

 • docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego wyżej opisany zakres zadań to podinspektor,
 • zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonionego do zatrudnienia w wyniku naboru,
 • zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1282 z późn. zm.):
  • w oparciu o art. 15 - dane wybranego kandydata podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
  • na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
   • w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6 %,
 • dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie jest Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, reprezentowane przez dyrektora,
 • regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze jest dostępny na stronie internetowej.

 

(-) Marta Kryś

dyrektor Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych

klauzula informacyjna

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęCentrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMarta Kryś
Data wytworzenia informacji2024-06-11 12:00:30
Informację wprowadził do BIP Bożena Ziarnik
Data udostępnienia informacji w BIP2024-06-11 12:00:30
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2024-06-28 07:39:01
2 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2024-06-11 12:16:27
3 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2024-06-11 12:15:35
4 Utworzenie dokumentu Bożena Ziarnik2024-06-11 12:00:30