Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu gods.bip.gliwice.eu

Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej gods.bip.gliwice.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego gods.bip.gliwice.eu

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-24.

Termin przeglądu i aktualizacji deklaracji: 2024-03-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
 2. dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego gods.bip.gliwice.eu prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Anita Koczorek oraz Paweł Osiński, adres poczty elektronicznej a.koczorek@gods.gliwice.pl oraz p.osinski@gods.gliwice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 232 04 77. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego gods.bip.gliwice.eu lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego gods.bip.gliwice.eu chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych powinno zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych, budynek przy ulicy Zwycięstwa 1

 1. Dostępność wejścia do budynku. Dla klientów dostępne jest jedno wejście – niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Pracownicy merytoryczni zajmują pomieszczenia na I piętrze. II piętro zajmuje dyrekcja, pracownicy administracji oraz pracownicy merytoryczni.
  1. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Na piętra budynku prowadzą schody, brak windy. Wykonano wizualne wyróżnienia początku i końca wszystkich biegów schodowych do poziomu I i II piętra.
 2. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych:
 1. informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne) oraz głosowy (pracownik GODS),
 2. w budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Zakaz parkowania przed budynkiem, najbliższe miejsca parkingowe znajdują się na Placu Inwalidów (50 m).
 2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.  

Pomieszczenia w budynku przy ulicy Barlickiego 3

 1. Dostępność wejścia do budynku. Dla klientów dostępne są trzy wejścia: od ul. Barlickiego oraz dwa od dziedzińca. Do każdego z tych wejść prowadzą schody. Z boku budynku znajduje się winda dla niepełnosprawnych dostępna na poziomie terenu.
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. W budynku znajduje się winda. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i III piętrze. Zastosowano system oznaczeń dla niewidomych i słabowidzących (dotykowy).
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych:
 1. w budynku znajduje się winda – z lewej strony budynku, przy wjeździe na dziedziniec,
 2. informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, pracownik portierni przy wejściu głównym),
 3. w budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wzdłuż ulicy Barlickiego wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.  

Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych, budynek przy ulicy Jagiellońskiej 21.

 1. Dostępność wejścia do budynku. Dla klientów dostępne jest jedno wejście umiejscowione na poziomie terenu.
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych:
 1. informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne) oraz głosowy (pracownik GODS),
 2. w budynku zastosowano urządzenie do obsługi osób słabosłyszących.
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Zakaz parkowania przed budynkiem, najbliższe miejsce parkingowe znajduje się przy ul. Zabrskiej (50 m).
 2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych, budynek przy ul. Studziennej 6.

 1. Dostępność wejścia do budynku. Dla klientów dostępne są dwa osobne wejścia po schodach (na poziom wysokiego parteru i piwnicy), dostępna jest platforma dla osób z niepełnosprawnością (na oba poziomy).
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia. Na każdym poziomie są toalety dla osób niepełnosprawnych.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych:
 1. dostępna jest platforma dla wózków przy wejściach,
 2. informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne) oraz głosowy (pracownik GODS),
 3. w budynku zastosowano urządznie do obsługi osób słabosłyszących.
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak dostępnych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem oraz przy ul. Studziennej. Najbliższe znajduje się przy ul. Wyszyńskiego (100 m).
 2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. 
 4. W budynku znajduje się defibrylator (AED).

 

GCOP Raport o stanie zapewnienia dostępności wydruk dostępny za 2020-1

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęCentrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMarta Kryś
Data wytworzenia informacji2020-05-28 08:02:52
Informację wprowadził do BIPBożena Ziarnik
Data udostępnienia informacji w BIP2020-05-28 08:02:52
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyAdam Kowalski2020-05-28 09:22:06
2Modyfikacja stronyTomasz Bartel2020-07-06 08:21:39
3Modyfikacja stronyTomasz Bartel2020-07-06 08:24:54
4Modyfikacja stronyRenata Tomaszek2020-07-28 09:09:02
5Modyfikacja stronyAnita Koczorek2020-10-05 13:26:48
6Modyfikacja stronyRenata Tomaszek2020-10-13 10:07:34
7Modyfikacja stronyBożena Ziarnik2021-03-04 09:14:09
8Modyfikacja stronyBożena Ziarnik2021-03-04 11:29:33
9Modyfikacja stronyBożena Ziarnik2021-03-04 11:31:16
10Modyfikacja stronyBożena Ziarnik2021-03-04 11:31:48
11Modyfikacja stronyBożena Ziarnik2021-03-04 11:40:51
12Modyfikacja stronyBożena Ziarnik2021-03-04 11:42:28
13Modyfikacja stronyBożena Ziarnik2021-03-04 11:43:35
14Modyfikacja stronyBożena Ziarnik2021-03-04 11:45:35
15Modyfikacja stronyBożena Ziarnik2021-03-04 11:47:33
16Modyfikacja stronyBożena Ziarnik2021-03-04 12:13:32
17Modyfikacja stronyBożena Ziarnik2021-03-04 12:14:01
18Modyfikacja stronyBożena Ziarnik2021-03-04 12:14:40
19Modyfikacja stronyBożena Ziarnik2021-03-04 12:14:42
20Modyfikacja stronyBożena Ziarnik2021-03-04 12:15:13
21Modyfikacja stronyBożena Ziarnik2021-03-04 12:15:16
22Modyfikacja stronyBożena Ziarnik2021-03-04 14:25:54
23Modyfikacja stronyBożena Ziarnik2021-03-29 09:00:57
24Modyfikacja stronyBożena Ziarnik2021-03-29 09:00:58
25Modyfikacja stronyBożena Ziarnik2021-03-29 09:01:29
26Modyfikacja stronyBożena Ziarnik2021-03-29 09:03:16
27Modyfikacja stronyBożena Ziarnik2021-03-29 09:07:05
28Modyfikacja stronyBożena Ziarnik2021-03-31 12:21:14
29Modyfikacja stronyBożena Ziarnik2021-03-31 12:21:16
30Modyfikacja stronyBożena Ziarnik2021-03-31 14:09:22
31Modyfikacja stronyBożena Ziarnik2021-03-31 14:15:07
32Modyfikacja stronyAnita Koczorek2021-04-01 08:47:04
33Modyfikacja stronyBożena Ziarnik2022-03-29 09:02:43
34Modyfikacja stronyBożena Ziarnik2022-03-29 13:01:45
35Modyfikacja stronyBożena Ziarnik2022-03-29 13:01:47
36Modyfikacja stronyBożena Ziarnik2023-03-24 13:20:58
37Modyfikacja stronyBożena Ziarnik2023-07-10 14:25:21
38Modyfikacja stronyBożena Ziarnik2023-07-10 14:26:41
39Modyfikacja stronyBożena Ziarnik2023-07-10 14:29:12
40Modyfikacja stronyBożena Ziarnik2023-07-10 14:31:41
41Modyfikacja stronyBożena Ziarnik2023-07-10 14:32:15
42Modyfikacja stronyAdam Dersiewicz2023-11-29 10:18:00
43Modyfikacja stronyAdam Dersiewicz2023-11-29 10:21:16
44Modyfikacja stronyAdam Dersiewicz2023-11-29 10:26:08
45Modyfikacja stronyAdam Dersiewicz2023-11-29 10:28:31
46Modyfikacja stronyAdam Dersiewicz2023-11-29 10:30:16
47Modyfikacja stronyAdam Dersiewicz2023-11-29 10:33:02
48Modyfikacja stronyAdam Dersiewicz2023-11-29 10:36:22
49Modyfikacja stronyBożena Ziarnik2023-12-13 12:13:00
50Modyfikacja stronyBożena Ziarnik2023-12-13 12:51:35
51Modyfikacja stronyBożena Ziarnik2023-12-13 12:52:04
52Modyfikacja stronyBożena Ziarnik2023-12-13 12:53:26
53Modyfikacja stronyBożena Ziarnik2024-03-29 08:30:49