Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych

                                                  KLAUZULA INFORMACYJNA
Administrator
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych, ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice , reprezentowane przez dyrektora Centrum.

Współadministratorzy

2. Współadministratorami danych osobowych są Prezydent Miasta Gliwice oraz Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Gliwicach, w tabeli nr 1. https://bip.gliwice.eu/regulamin-organizacyjny

Inspektor ochrony danych Administratora

3. Inspektorem Ochrony Danych w Jednostce jest: Agnieszka Sokołowska, adres e-mail: abi@gods.gliwice.pl

Cel i podstawa przetwarzania

4. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie zadań publicznych.
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych są: Art. 6 ust. 1 lit. e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Art. 6 ust. 1 lit. a) przetwarzanie jest oparte na zgodzie osoby, której dane dotyczą. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
1) Przepisy prawa:
a. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
b. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2) Zgoda osoby, której dane dotyczą

Odbiorcy danych

6. Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi na rzez GODS:
a. Firma świadcząca usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
b. Firma świadcząca usługi w zakresie administrowania systemem informatycznym
c. Podmioty, które realizują zadania publiczne

Okres przechowywania danych osobowych

7. Dane osobowe przetwarzane celem realizacji zadań publicznych, będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
8. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub przez okres 50 lat.

Prawa osób, których dane dotyczą

9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
b. poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych;
c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d. usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody; cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
e. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
f. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje dodatkowe

10. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 4 ppkt 1) jest obowiązkiem ustawowym.
11. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 4 ppkt 2) jest obowiązkiem umownym. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
12. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.08.2019 r.

Zarządzenie organizacyjne nr 84 19 w sprawie zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów wynikających z wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych-1

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęCentrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMarta Kryś
Data wytworzenia informacji2020-05-28 08:02:52
Informację wprowadził do BIPBożena Ziarnik
Data udostępnienia informacji w BIP2020-05-28 08:02:52
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyAdam Kowalski2020-05-28 09:22:18
2Modyfikacja stronyRenata Tomaszek2020-07-28 09:07:27
3Modyfikacja stronyRenata Tomaszek2020-07-30 13:15:06
4Modyfikacja stronyRenata Tomaszek2020-10-13 10:10:25
5Modyfikacja stronyBożena Ziarnik2021-03-31 12:15:02
6Modyfikacja stronyBożena Ziarnik2021-03-31 14:16:55
7Modyfikacja stronyBożena Ziarnik2021-11-08 08:03:53
8Modyfikacja stronyBożena Ziarnik2021-11-08 08:06:04
9Modyfikacja stronyBożena Ziarnik2021-11-08 08:12:29
10Modyfikacja stronyBożena Ziarnik2021-12-29 08:51:01
11Modyfikacja stronyBożena Ziarnik2021-12-29 08:52:51
12Modyfikacja stronyBożena Ziarnik2021-12-29 08:57:56
13Modyfikacja stronyBożena Ziarnik2021-12-29 09:00:36
14Modyfikacja stronyBożena Ziarnik2021-12-29 09:01:21
15Modyfikacja stronyBożena Ziarnik2022-01-03 07:42:28
16Modyfikacja stronyBożena Ziarnik2022-01-03 07:42:58