Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Załatwiane sprawy

Załatwiane sprawy

Zakres zadań poszczególnych działów GODS

Dział NGO i projektów obejmuje w szczególności:

 1. udzielanie konsultacji w zakresie zakładania organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej oraz bieżącej działalności organizacji,
 2. wspieranie organizacji w trakcie procesu rejestracji,
 3. pomoc w pisaniu projektów i pozyskiwaniu funduszy na działalność oraz w realizacji projektów,
 4. przygotowywanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń,
 5. organizację wydarzeń branżowych,
 6. pomoc w nawiązywaniu partnerstw i profesjonalizacji organizacji,
 7. wspieranie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz zespołów branżowych,
 8. prowadzenie i aktualizację bazy organizacji pozarządowych działających na terenie Gliwic,
 9. realizację projektów zewnętrznych, podejmowanie działań promujących wolontariat,
 10. pośrednictwo ofert wolontariackich,
 11. prowadzenie doradztwa, spotkań dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu.


Dział aktywności społecznej obejmuje w szczególności:
 

 1. realizację projektów skierowanych do dzieci i młodzieży,
 2. promocję inicjatyw młodzieżowych,
 3. promocję aktywności społecznej, wspieranie liderów i edukatorów,
 4. organizację konkursów nagradzających i działań upowszechniających aktywność społeczną i wolontariacką,
 5. przekazywanie informacji mieszkańcom o trzecim sektorze,
 6. realizację zadań związanych z Gliwickim Budżetem Obywatelskim i Gliwicką Inicjatywą Lokalną,
 7. prowadzenie Strefy Seniora, w tym m.in.:
 • doradztwo ogólne i specjalistyczne dla seniorów,
 • wsparcie klubów seniora, w tym organizacja spotkań, warsztatów dla ich liderów i członków,
 • organizację wolontariatu seniorów,
 • prowadzenie specjalistycznego punktu informacyjnego i wysyłanie wiadomości istotnych dla seniorów,


Realizacja projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej:

 • 01.04.2010 r. – 29.02.2012 r. Projekt „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 7.2.2 Priorytetu VII Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Podziałania 7.2.2. „Wsparcie ekonomii społecznej” Całkowita wartość projektu: 3 512 730,40 zł. Projekt realizowany był w partnerstwie przez następujące miasta: Gliwice, Katowice, Dąbrowa Górnicza, Żory, Jastrzębie Zdrój, Tychy. Liderem projektu, a jednocześnie podmiotem prowadzącym Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości było Miasto Gliwice, w imieniu którego zadania realizowało Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych. Projekt zakładał wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz osób fizycznych zainteresowanych działalnością w sektorze ekonomii społecznej z woj. śląskiego. Wsparcie obejmowało bieżące poradnictwo ekspertów i specjalistów m.in. w zakresie prawa, księgowości i marketingu oraz wsparcie infrastrukturalne (np. zaplecze biurowe, sprzęt multimedialny).
   
 • 1.04.2012 r. – 31.03.2015 r. Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 7.2.2 Priorytetu VII Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Podziałania 7.2.2. „Wsparcie ekonomii społecznej”. Całkowita wartość projektu 5 776 087,00 zł. Projekt realizowany wspólnie przez partnerów z całego regionu: Miasto Gliwice (Lider Projektu), Tychy, Dąbrowa Górnicza, Żory, Częstochowa, a także organizacje pozarządowe - partnerzy społeczni: Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika oraz Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”. Idea projektu zakładała, że to partnerstwo gwarantuje dużą dostępność oferowanych usług oraz ich wysoką jakość. Wszechstronne wsparcie merytoryczne i infrastrukturalne zapewniono w 8 miastach na terenie województwa, a także – za pośrednictwem mobilnych Inkubatorów – w siedzibie zainteresowanych organizacji.


GCOP uczestniczyło jako partner w projektach:

 • 07.2005-03.2008 – „Partnerstwo na rzecz Profesjonalizacji Trzeciego Sektora”. Finansowanie: IW EQUAL. Wysokość dotacji: 143 093,11 zł. W ramach projektu GCOP prowadziło Inkubator Organizacji Pozarządowych. W Inkubatorze wsparciem objęto głównie 20 młodych organizacji pozarządowych. Wszystkim podmiotom przeprowadzono analizy SWOT, w oparciu o które przygotowane zostały Indywidualne ścieżki rozwoju na prawie dwa lata współpracy. W ramach projektu przeprowadzono szereg szkoleń, udzielono około 200 konsultacji doradczych w różnych obszarach tematycznych związanych z działalnością NGO. Poza grupą organizacji otrzymujących indywidualne wsparcie, z usług Inkubatora korzystały również grupy inicjatywne, chcące założyć organizacje pozarządowe oraz podmioty już działające.
   
 • 05.2007-05.2008 – „Partnerstwo na rzecz Rozwoju PTS i WISP”. Finansowanie: IW EQUAL. Wysokość dotacji: 115 067,40 zł. W ramach projektu GCOP sprawowało merytoryczną opiekę nad utworzeniem i działalnością 5 Inkubatorów Organizacji Pozarządowych na terenie woj. śląskiego i opolskiego. Ponadto na terenie całego kraju prowadzone były warsztaty dla przedstawicieli JST nt. formy wsparcia organizacji pozarządowych, jaką jest Inkubator.
   
 • 04.2007-05.2008 – MELVA (Mobile Elderly In Labour and Volunteers Actions). Finansowanie: Komisja Europejska. Wysokość dotacji : 146 057,71 zł. Projekt realizowany był w partnerstwie z krajami: Niemcy, Włochy i Hiszpania i opierał się na wymianie doświadczeń dot. aktywizacji zawodowej oraz społecznej osób powyżej 50 roku życia i dobrych praktyk w zakresie inicjatyw społecznych i animacji lokalnej.
   
 • 01.2012 - 12.2014 r. - "Trasa 78 - ze śląskiego w świętokrzyskie" projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.4.2. Projekt realizowany był w partnerstwie z: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika (lider) i Stowarzyszeniem Edukacja przez Internet z Kielc (partner). Całkowita wartość projektu to 3 115 011,00 zł, w tym część przypadająca na GCOP to 350 341,00 zł. Projekt zakładał utworzenie 6 inkubatorów trzeciego sektora na terenie województwa śląskiego i świętokrzyskiego. Gliwicki inkubator miał za zadanie wspierać działania i rozwój organizacji pozarządowych poprzez świadczenie usług doradczych, szkoleniowych, animacyjnych oraz coaching.
   
 • 01.09.2018 r. – 31.03.2021 r. - Projekt „Twoja społeczność Twoją szansą. Etap I.” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Priorytet 9. Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT. Całkowita wartość projektu: 1 997 592,07 zł. Projekt prowadzony przez Miasto Gliwice, realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych. Projekt miał na celu wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej zamieszkującej na terenie rewitalizowanego dzielnicy Baildona w Gliwicach. Obejmował wsparciem min. 120 mieszkańców dzielnicy, w szczególności pozostających bez pracy oraz z niepełnosprawnościami. Działania koncentrowały się na 4 Programach Aktywności Lokalnej: PAL „Krzywa”, PAL „Chorzowska”, „PAL Bł. Czesława”, „CAL” i obejmowały przede wszystkim:
  – pracę socjalną,
  – warsztaty rozwoju osobistego potencjału oraz rozwoju kompetencji społecznych,
  – współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie dzielnicy i wspieranie ich różnorodnych oddolnych inicjatyw poprzez pakiety animacyjne,
  – wydarzenia kulturalne o charakterze otwartym dla mieszkańców osiedla,
  – giełdę wymiany usług sąsiedzkich,
  – warsztaty aktywizujące, mające na celu podniesienie aktywności i wyposażenie uczestników/czek w narzędzia niezbędne do podejmowania działań społecznych,
  – klub osiedlowy,
  – kluby tematyczne,
  – warsztaty edukacyjno-aktywizujące dla dzieci i młodzieży,
  – rozwój idei wolontariatu,
  – streetworking osiedlowy,
  – wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, asystenta rynku pracy.

 

Organizacje, grupy nieformalne zainteresowane rozpoczęciem/kontynuacją współpracy z GODS w 2023 roku proszone są o zapoznanie się z aktualnym Regulaminem oraz dostarczenie następujących dokumentów: porozumienie, oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.

1. Regulamin_wspolpracy_2023

2. Porozumienie_2023

3. GODS Oświadczenie_de_minimis

4. GODS Oświadczenie-o-pomocy-de-minimis

5. GODS Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_obowiazuje_od_dnia_15112014 (1)

6. Zapotrzebowanie_sprzęt

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęCentrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMarta Kryś
Data wytworzenia informacji2020-05-28 08:02:52
Informację wprowadził do BIPBożena Ziarnik
Data udostępnienia informacji w BIP2020-05-28 08:02:52
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyAdam Kowalski2020-05-28 09:21:50
2Modyfikacja stronyRenata Tomaszek2020-07-28 09:09:51
3Modyfikacja stronyRenata Tomaszek2020-07-28 09:10:01
4Modyfikacja stronyRenata Tomaszek2020-07-31 08:35:35
5Modyfikacja stronyRenata Tomaszek2020-08-07 10:35:44
6Modyfikacja stronyRenata Tomaszek2021-01-05 09:58:51
7Modyfikacja stronyBożena Ziarnik2021-03-31 12:24:15
8Modyfikacja stronyBożena Ziarnik2021-03-31 12:24:16
9Modyfikacja stronyAnita Koczorek2021-04-01 09:17:49
10Modyfikacja stronyAnita Koczorek2021-07-16 13:25:24
11Modyfikacja stronyAnita Koczorek2021-07-20 12:51:25
12Modyfikacja stronyBożena Ziarnik2021-12-27 11:15:49
13Modyfikacja stronyBożena Ziarnik2021-12-27 11:17:37
14Modyfikacja stronyAnita Koczorek2023-03-09 12:44:58
15Modyfikacja stronyAnita Koczorek2023-07-21 12:40:41
16Modyfikacja stronyBożena Ziarnik2023-12-13 13:40:03