Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Numer naboru: GODS-KD.210.3.2024 - specjalista ds. kadrowo-płacowych

Numer naboru: GODS-KD.210.3.2024 - specjalista ds. kadrowo-płacowych

Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 1 zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze w niepełnym wymiarze czasu pracy


Ogłoszenie o wynikach

INFORMACJA
O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE -
- SPECJALISTA ds. kadrowo – płacowych
w niepełnym wymiarze czasu pracy


Ogłoszenie nr GODS-KD.210.3.2024


Dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Sonia MADLOCH,  zam. w Zabrzu.

Komisja stwierdziła, że kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne i wykazała doświadczenie w zakresie określonym w wymogach dodatkowych.

Dokumenty aplikacyjne można odebrać (osobiście za okazaniem dowodu tożsamości) w Centrum 3.0 - Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 1 (II piętro) do 07.09.2024 r. do godz. 14.00.

Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

(-) Marta Kryś

dyrektor Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych

Ogłoszenie o naborze

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

 • prowadzenie akt osobowych,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 • sporządzanie skierowań na badania lekarskie,
 • prowadzenie ewidencji zaświadczeń lekarskich i szkoleń BHP,
 • naliczanie wynagrodzeń dla pracowników i osób zatrudnionych w ramach umów cywilno-prawnych,
 • naliczanie obciążeń publiczno-prawnych, w tym składek ZUS i zaliczek pdof oraz innych potrąceń,
 • prowadzenie dokumentacji płacowej i zasiłkowej,
 • generowanie przelewów z programu płacowego do programu bankowego,
 • prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS i do Urzędu Miasta,
 • sporządzanie deklaracji i przelewów do PFRON,
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla zatrudnionych i byłych pracowników (na wniosek pracowników i instytucji zewnętrznych – ZUS, US, banki).

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: średnie lub wyższe,
 • staż pracy: minimum 3 lata (w przypadku wykształcenia średniego) lub niewymagany (w przypadku wykształcenia wyższego).

 

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość aktualnych przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego,
 • znajomość programu kadrowo-płacowego VULCAN,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność samodzielnego wykonywania zadań.

 

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
zaangażowanie, lojalność, staranność, odporność na stres, rzetelność, skrupulatność, terminowość, wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w grupie.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Miejsce pracy: Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych przy ul. Zwycięstwa 1, (II piętro) brak windy.
 2. Warunki pracy: praca w budynku niedostępnym dla osób z niepełnosprawnością ruchową, praca biurowa wewnątrz pomieszczenia, praca z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca w pozycji siedzącej.
 3. Umowa o pracę na 0,75 etatu w równoważnym systemie czasu pracy.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

List motywacyjny, CV oraz oświadczenia kandydata oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 31 maja 2024 r. do godz. 12.00:

 • osobiście w siedzibie Centrum przy ul. Zwycięstwa 1,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data wpływu do siedziby Centrum),
 • drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP.

Dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Rozmowy kwalifikacyjne z wyłonionymi kandydatami odbędą się w dniach 05 - 21 czerwca 2024r. O dokładnych godzinach rozmów kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 232-04-77.


Dodatkowe informacje:

 • docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego wyżej opisany zakres zadań to specjalista ds. kadrowo-płacowych,
 • zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonionego do zatrudnienia w wyniku naboru,
 • zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1282 z późn. zm.):
  • w oparciu o art. 15 - dane wybranego kandydata podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
  • na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.
 • dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie jest Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych reprezentowane przez dyrektora,  
 • regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze jest dostępny na stronie https://gods.gliwice.pl/do-pobrania/dokumenty-dot-rekrutacji/.

 

(-) Marta Kryś

dyrektor Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych

klauzula informacyjna

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęCentrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMarta Kryś
Data wytworzenia informacji2024-05-07 14:50:47
Informację wprowadził do BIP Bożena Ziarnik
Data udostępnienia informacji w BIP2024-05-07 14:50:47
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2024-06-10 13:28:35
2 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2024-06-10 13:27:29
3 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2024-05-07 15:13:07
4 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2024-05-07 15:10:23
5 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2024-05-07 15:09:43
6 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2024-05-07 15:08:29
7 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2024-05-07 14:52:30
8 Utworzenie dokumentu Bożena Ziarnik2024-05-07 14:50:47