Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Zwycięstwa 1
44-100 Gliwice
 
tel. +48 32 2320477
fax +48 32 -
przetargi@gcop.gliwice.pl
 

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych


 
 

GCOP-ZP.2711.32.2019

  Gliwice,

15-04-2019 r.
nr kor. GCOP.1153.2019


 


ZAPYTANIE OFERTOWE
bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8
 
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice
 
zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą:
Dostawa produktów spożywczych takich jak kawa, herbata, woda, susz konferencyjny na potrzeby Klubu Osiedlowego w ramach projektu pn. "Twoja Społeczność Twoją Szansą. Etap I" 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów spożywczych takich jak kawa, herbata, woda, susz konferencyjny na potrzeby Klubu Osiedlowego, działającego głównie przy ul. Jagiellońskiej 21 w ramach projektu pn. "Twoja Społeczność Twoją Szansą. Etap I". Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), dla osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - ZIT.

Dostawy częściowe będą realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem, na podstawie częściowych zamówień zamawiającego, przekazanego do wykonawcy min 3 dni robocze przed terminem dostawy.

Całość zamówienia zawiera:
- Kawa mielona 500 g – 20 szt.
- Kawa ziarnista 500 g – 20 szt.
- Herbata zwykła ekspresowa 100 torebek – 20 szt.
- Herbata owocowa min 25 torebek – 10 szt.
- Woda gazowana 1,5 l – 120 szt.
- Paluszki słone min. 250 g – 100 szt.
- Herbatniki min. 100 g – 100 szt.
- Biszkopty min. 250 g – 100 szt.

Miejscem dostawy będzie:
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
Strefa Aktywności Społecznej
ul. Jagiellońska 21
44-100 Gliwice
lub inne miejsce na terenie Gliwic wskazane podczas zamówienia częściowego.

 
Pożądany termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.12.2020 r.
Propozycja powinna zawierać następujące dokumenty:
1) druk propozycji cenowej
2) druk formularza cenowego
 
Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycję cenową należy dostarczyć pisemnie na adres Zamawiającego lub mailem na adres przetargi@gcop.gliwice.pl do dnia 17-04-2019 r. do godziny 09:15.
 
Uwagi:
Kryterium oceny ofert stanowić będzie cena.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których uprawnienia pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia.
 
Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i nie obliguje Zamawiajacego do skorzystania z przedstawionej propozycji.

Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:
Bernadeta Mandok, - Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych tel. +48 32 232-04-77 wew. 30, pok. nr -, piętro 2.

Załaczniki do zaproszenia:
1) propozycja cenowa
2) formularz cenowy
3) istotne posanowienia umowy

 
Z poważaniem  
Anna Szczyrba-Niemiec
 
Dyrektor Jednostki

 

    
 
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
GCOP-ZP.2711.32.2019
.....................................................
(miejscowość i data)  

..........................................................                  
nazwa i adres wykonawcy-pieczęć

 
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice
      
        
P R O P O Z Y C J A      C E N O W A    
               
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą:
Dostawa produktów spożywczych takich jak kawa, herbata, woda, susz konferencyjny na potrzeby Klubu Osiedlowego w ramach projektu pn. "Twoja Społeczność Twoją Szansą. Etap I"
          
                  
oferujemy wykonanie przedmiotu zapytania za cenę

Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

 

CENA NETTO
(A)

WARTOŚĆ VAT
(B)

CENA BRUTTO
(C)

ŁĄCZNIE      


(cena brutto słownie:

..................................................................................................................................................................................)


na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.
 
               
 
Dodatkowe informacje (np. termin wykonania lub okres gwarancji, jeżeli są inne niż w zapytaniu ofertowym lub inne uwagi wykonawcy):                  

 .................................................................................................................................................................................
 
..................................................................................................................................................................................
 
Załączniki do propozycji cenowej:        
         
1) ...................................................................
 
2) ...................................................................
 
3) ...................................................................

4) ................................................................... 

5) ...................................................................                
        
            ...............................................................
            (podpis i pieczęć)