oznaczenie sprawy: GCOP-ZP.2712.1.2019

 

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Przebudowa, remont holu, korytarzy, klatek schodowych oraz pomieszczeń biurowych GCOP i portierni wraz z aranżacją. Etap II: Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii GCOP przy ul. Barlickiego 3."

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
W imieniu Zamawiającego informuję, że niniejsze postępowanie zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pózn. zm. ) "Zamawiający unieważnia postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty".
Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 05.03.2019 r., do godz. 10:00 wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła z firma "LTL Sp. z o.o." z ceną 736 688,57 zł brutto.
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o 305 533,57 zł brutto. Zamawiający nie zwiększy kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia i unieważnia postępowanie.

 

Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt
w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
czas realizacji zamówienia
Liczba pkt
w kryterium
gwarancja i rękojmia
Łączna
punktacja

1.
MAX-BUD PRZEDSIEBIORSTWO USŁUGOWO-BUDOWLANE
ORZESKA 27,
43-170 ŁAZISKA GÓRNE
36,30
10,00
16,67
62,97
2.
LTL SP. Z O.O.
ŁAŃCUCKIEGO 10A,
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA
60,00
20,00
20,00
100,00
3.
POL BUD SYLWESTER BRZOZOWSKI
SOKOLSKA 80/209,
40-087 KATOWICE
41,50
20,00
20,00
81,50


Inspektor

28-03-2019 r. Bernadeta Mandok
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Dyrektor Jednostki

28-03-2019 r. Anna Szczyrba-Niemiec

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)