Oznaczenie sprawy: GCOP-ZP.2712.1.2019
nr kor.: GCOP.682.2019
 
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
OGŁASZA

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Przebudowa, remont holu, korytarzy, klatek schodowych oraz pomieszczeń biurowych GCOP i portierni wraz z aranżacją. Etap II: Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii GCOP przy ul. Barlickiego 3.

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie
I. 1) NAZWA I ADRES: Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, krajowy numer identyfikacyjny 27769154100000, ul. Zwycięstwa 1 , 44-100 Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 0-32 238 24 55, e-mail gcop@gcop.gliwice.pl, faks 0-32 231 19 56.
Adres strony internetowej (URL): http://gcop.gliwice.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak
http://gcop.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Tak
http://gcop.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
: Nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: pisemnie
Adres: Gliwickie Centrum Orgazniacji Pozarządowych ul. Zwycięstwa 1 44-100 Gliwice
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
: Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa, remont holu, korytarzy, klatek schodowych oraz pomieszczeń biurowych GCOP i portierni wraz z aranżacją. Etap II: Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii GCOP przy ul. Barlickiego 3.
Numer referencyjny: GCOP-ZP.2712.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dot. adaptacja korytarzy pięter oraz klatek schodowych od parteru wzwyż w budynku głównym filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Barlickiego 3 w Gliwicach.
Zakres prac obejmuje:
1. 1 PIĘTRO: 1) wymiana drzwi wewnętrznych prowadzących z pomieszczeń na komunikacje, w nawiązaniu do drzwi, które już zostały wymienione w latach 2015 - 2016 (drzwi wymienione bez zmian), 2) wymiana drzwi do kabin w.c., czyszczenie i malowanie ościeżnic, 3) demontaż drzwi drewnianych wahadłowych dzielących komunikację, 4) skucie glazury ze ścian, 5) schowanie pionów instalacyjnych prowadzonych w listwach pcv pod tynk, 6) demontaż i ponowny montaż kamer monitoringu, czujników PIR, 7) prace naprawcze ścian, gipsowanie, malowanie ścian farbami lateksowymi, zmywalnymi o podwyższonej odporności na zabrudzenia, 8) zachowanie /odtworzenie/ cokolików przypodłogowych; 9) czyszczenie istniejącej glazury, impregnacja /posadzka korytarz/, 10) utworzenie stref odpoczynku /siedziska składane/, 11) ulokowanie szafek skrytkowych dla uczniów na korytarzu, 12) oznakowanie sal zgodnie z estetyką znajdującą się na parterze,
2. 2 PIĘTRO: 1) wymiana drzwi wewnętrznych prowadzących z pomieszczeń na komunikacje, w nawiązaniu do drzwi, które już zostały wymienione w latach 2015 - 2016 (drzwi wymienione bez zmian), 2) wymiana drzwi do kabin w.c., czyszczenie i malowanie ościeżnic, 3) skucie glazury ze ścian, 4) schowanie pionów instalacyjnych prowadzonych w listwach pcv pod tynk, 5) demontaż i ponowny montaż kamer monitoringu, czujników PIR, 6) prace naprawcze ścian, gipsowanie, malowanie ścian farbami lateksowymi, zmywalnymi o podwyższonej odporności na zabrudzenia, 7) zachowanie /odtworzenie/ cokolików przypodłogowych (korytarz); 8) czyszczenie istniejącej glazury, impregnacja /posadzka/ (korytarz), 9) przeniesienie centrali oraz głowicy /internet/ do pomieszczenia portierni na parterze (według odrębnego opracowania), 10) stworzenie strefy wystawowej /przestrzeń ścienna wystawowa, meble ekspozycyjne z ruchomym oświetleniem np. na szynach/ na korytarzu, 11) oznakowanie sal zgodnie z estetyką znajdującą się na parterze,
3. 3 PIĘTRO: 1) wymiana drzwi wewnętrznych prowadzących z pomieszczeń na komunikacje, w nawiązaniu do drzwi, które już zostały wymienione w latach 2015 - 2016 (drzwi wymienione bez zmian), 2) skucie glazury ze ścian, 3) schowanie pionów instalacyjnych prowadzonych w listwach pcv pod tynk, 4) demontaż i ponowny montaż kamer monitoringu, czujników PIR, 5) prace naprawcze ścian, gipsowanie, malowanie ścian farbami lateksowymi, zmywalnymi o podwyższonej odporności na zabrudzenia, 6) zachowanie /odtworzenie/ cokolików przypodłogowych (korytarz); 7) czyszczenie istniejącej glazury, impregnacja /posadzka/ (korytarz), 8) renowacja kraty zamykającej pomieszczenie nr 49, 9) zabudowa rury kanalizacyjnej zlokalizowanej w korytarzu przy posadzce obok tylnego wejścia do auli, 10) oznakowanie sal zgodnie z estetyką znajdującą się na parterze,
4. KLATKI SCHODOWE: 1) naprawa stopni lastryko schodów, wymiana aluminiowych kątowników na stalowe /istniejące kątowniki stalowe biegu schodów pomiędzy II i III piętrem z uwagi na dobry stan techniczny należy zachować/, 2) demontaż glazury ściennej, montaż nowej tożsamej z istniejącą, 3) schowanie pionów instalacyjnych prowadzonych w listwach pcv pod tynk, 4) demontaż i ponowny montaż kamer monitoringu, czujników PIR, 5) prace naprawcze ścian, gipsowanie, malowanie ścian farbami lateksowymi, zmywalnymi o podwyższonej odporności na zabrudzenia, 6) wymiana parapetów okiennych na drewniane, 7) zamurowanie dwóch wnęk na ostatnim spoczniku w lewej klatce schodowej, materiałem tożsamym z istniejącym, 8) usunięcie starych warstw farby z balustrady stalowej, oczyszczenie i malowanie farbą antykorozyjną, 9) wymiana drewnianego pochwytu na nowy, 10) wstawienie na spocznikach pomiędzy piętrami gablot informacyjnych zamykanych, 11) zachowanie /naprawa, odtworzenie/ cokolików przypodłogowych,
5. OZNACZENIE DLA OSÓB NIEDOWIDZĄCYCH: 1) oznaczenie pochwytu na spocznikach piętrowych alfabetem Braille'a, 2) oznaczenie pierwszego i ostatniego stopnia biegu schodów, 3) kontrastowe oznaczenie pomieszczeń umieszczone na linii wzroku, 4) oznaczenie windy, 5) ścieżki dotykowe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ w zakresie obejmującym 1-3 piętro oraz klatek schodowych od parteru wzwyż. Zakres prac nie obejmuje wygłuszenia sali nr 23.
UWAGA Prace będą prowadzone na czynnym obiekcie. Zamawiający wymaga wykonania prac w sposób i w czasie nie zakłócającym jego funkcjonowanie, przy zachowaniu bezpieczeństwa korzystania z budynku przez pracowników Zamawiającego i użytkowników obiektu. Wykonawca ma obowiązek zapewnić bieżące utrzymanie czystości na ciągach komunikacyjnych wykorzystywanych do transportu materiałów oraz na terenie prowadzenia prac i wokół niego.
II.5) Główny kod CPV:
45000000-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): nie dotyczy
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
patrz II.9)
II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: min. 10 tygodnie, rozpoczęcie robót ustala się na dzień 10.06.2019 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zdolność techniczna: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną dotyczącą remontu budynku użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł brutto. Zdolność techniczna dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniana łącznie dla wszystkich podmiotów. Zdolność zawodowa: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobą zdolną do wykonania zamówienia, to znaczy jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności kontrukcyjno-budowlanej, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy podczas realizacji roboty budowlanej. Wskazane powyżej uprawnienia budowlane, muszą być zgodne z ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach.
Zdolność zawodową dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniana łącznie dla wszystkich podmiotów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
2) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą,
3) Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. III.3)-III.6.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 12000,00.
2) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu do składania ofert.
3) Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania ofertą, dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 42 1050 1298 1000 0022 9461 7705.
5) Jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy je złożyć w Sekretariacie GCOP, ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne): nie dotyczy
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena0,60
czas realizacji zamówienia0,20
gwarancja i rękojmia0,20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne: nie dotyczy
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
: nie dotyczy
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego: nie dotyczy
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego: nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna: nie dotyczy
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami:
1. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy:
1) konieczność zmiany terminu umownego (bez zmiany wynagrodzenia) z powodu:
a) działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron umowy; za przejawy siły wyższej Strony uznają w szczególności: klęski żywiołowe, w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne, akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd., działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu, strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych, przez niesprzyjające warunki atmosferyczne Zamawiający ma na uwadze warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, mających wpływ na niemożność prowadzenia robót budowlanych jak długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 3 dni, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimy, opady śniegu, niskie temperatury, które uniemożliwiają prowadzenie robót zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy; przez nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezależne od Zamawiającego należy rozumieć nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze mające wpływ na budżet Miasta Gliwice oraz zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy,
b) decyzji służb konserwatorskich lub Powiatowego Inspektoraty Nadzoru Budowlanego mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót takich jak wstrzymanie budowy, konieczność wykonania prac archeologicznych (badań archeologicznych),
c) wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,
d) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego,
e) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,
f) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji,
g) skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy,
h) czasowego wstrzymania prac na wniosek Użytkownika w związku z odbywającymi się imprezami na terenie robót;
2) rezygnacja z wykonania części robót - ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego o zakres z którego Zamawiający rezygnuje;
3) zmiany osób wskazanych w §12 ust. 1 pkt. 2) oraz ust. 2 pkt. 2), w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jej zastępstwie osoby spełniającej warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opracowanej na potrzeby postępowania prowadzonego pn.: "Przebudowa, remont holu, korytarzy, klatek schodowych oraz pomieszczeń biurowych GCOP i portierni wraz z aranżacją. Etap II: Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii GCOP przy ul. Barlickiego 3." (oznaczenie sprawy: GCOP-ZP.2712.1.2019), w przypadku gdy osoba dotychczas wykonująca daną funkcję nie będzie już brała czynnego udziału w realizacji zadania;
4) zmiany lub wprowadzenia podwykonawcy dot. zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę, pomimo, że w ofercie opracowanej na potrzeby postępowania prowadzonego pn.: "Przebudowa, remont holu, korytarzy, klatek schodowych oraz pomieszczeń biurowych GCOP i portierni wraz z aranżacją. Etap II: Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii GCOP przy ul. Barlickiego 3." (oznaczenie sprawy: GCOP-ZP.2712.1.2019), w przypadku gdy Wykonawca nie przewidział zakresu robót, którego wykonanie powierzy podwykonawcy;
5) zmiany zakresu robót, który Wykonawca powierzy podwykonawcom, w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy;
6) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania części lub całości robót na czas trwania przeszkody (bez zmiany wynagrodzenia) w przypadku:
a) wystąpienia konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,
b) braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy;
7) zmiany technologii wykonania robót, lub zmiany materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla Zamawiającego, przy zachowaniu niepogorszonych standardów jakościowych z ewentualną (zależną od akceptacji Zamawiającego) zmianą wynagrodzenia;
8) zmiany umowy w zakresie bezpieczeństwa informacji Zamawiającego może nastąpić w wyniku zmian dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji u Zamawiającego (bez zmiany wynagrodzenia).
2. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Wykonawca winien dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 7 dni kalendarzowych przed upływem terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu.
3. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian.
4. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)
: nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-05, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaoparzone w tłumaczenie na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

 
Inspektor
 
18-02-2019 r.  Bernadeta Mandok
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
18-02-2019 r.  Anna Szczyrba-Niemiec
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej