ZAŁĄCZNIK NR 7
Oznaczenie sprawy: GCOP-ZP.2712.1.2019

 

______________________________________________________________
nazwa (firma) wykonawcy

______________________________________________________________


______________________________________________________________
adres wykonawcy

 
WYKAZ OSÓB
 
dotyczy postępowania:
Przebudowa, remont holu, korytarzy, klatek schodowych oraz pomieszczeń biurowych GCOP i portierni wraz z aranżacją. Etap II: Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii GCOP przy ul. Barlickiego 3. 
 
Wykaz osób wymagany jest w celu potwierdzenia warunku określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Lp.
Imię i nazwisko
 Opis posiadanych uprawnień
Zakres wykonywanych czynności w zamówieniu

Dostępność
(należy wpisać podstawę do dysponowania osobą np. pracownik firmy, pracownik podwykonawcy)

   

uprawnienia budowlane do:
........................

........................

w specjalności:

........................

........................

nr uprawnienia, data
wydania:

........................

........................

Kierownik budowy  

 
 

 

_____________________
data i miejscowość

______________________
imię i nazwisko  


_____________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej