Gliwice, 15-02-2019 r.
Oznaczenie sprawy: GCOP-ZP.2712.1.2019
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  PONIŻEJ 5 548 000 euro
 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa, remont holu, korytarzy, klatek schodowych oraz pomieszczeń biurowych GCOP i portierni wraz z aranżacją. Etap II: Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii GCOP przy ul. Barlickiego 3.
 
1. Zamawiający - nazwa i adres

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice
tel. +48 32/2320477
 
2. Tryb udzielenia zamówienia

1) przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp".
 
3. Opis przedmiotu zamówienia

1) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.
2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
kod CPV: 45.00.00.00-7 - nazwa: Roboty budowlane

3) opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dot. adaptacji korytarzy pięter oraz klatek schodowych od parteru wzwyż w budynku filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Barlickiego 3 w Gliwicach.

Zakres prac obejmuje:
1. 1 PIĘTRO:

1) wymiana drzwi wewnętrznych prowadzących z pomieszczeń na komunikacje, w nawiązaniu do drzwi, które już zostały wymienione w latach 2015 - 2016 (drzwi wymienione bez zmian),
2) wymiana drzwi do kabin w.c., czyszczenie i malowanie ościeżnic,
3) demontaż drzwi drewnianych wahadłowych dzielących komunikację,
4) skucie glazury ze ścian,
5) schowanie pionów instalacyjnych prowadzonych w listwach pcv pod tynk,
6) demontaż i ponowny montaż kamer monitoringu, czujników PIR,
7) prace naprawcze ścian, gipsowanie, malowanie ścian farbami lateksowymi, zmywalnymi o podwyższonej odporności na zabrudzenia,
8) zachowanie /odtworzenie/ cokolików przypodłogowych;
9) czyszczenie istniejącej glazury, impregnacja /posadzka korytarz/,
10) utworzenie stref odpoczynku /siedziska składane/,
11) ulokowanie szafek skrytkowych dla uczniów na korytarzu,
12) oznakowanie sal zgodnie z estetyką znajdującą się na parterze,
2. 2 PIĘTRO:

1) wymiana drzwi wewnętrznych prowadzących z pomieszczeń na komunikacje, w nawiązaniu do drzwi, które już zostały wymienione w latach 2015 - 2016 (drzwi wymienione bez zmian),
2) wymiana drzwi do kabin w.c., czyszczenie i malowanie ościeżnic,
3) skucie glazury ze ścian,
4) schowanie pionów instalacyjnych prowadzonych w listwach pcv pod tynk,
5) demontaż i ponowny montaż kamer monitoringu, czujników PIR,
6) prace naprawcze ścian, gipsowanie, malowanie ścian farbami lateksowymi, zmywalnymi o podwyższonej odporności na zabrudzenia,
7) zachowanie /odtworzenie/ cokolików przypodłogowych (korytarz);
8) czyszczenie istniejącej glazury, impregnacja /posadzka/ (korytarz),
9) przeniesienie centrali oraz głowicy /internet/ do pomieszczenia portierni na parterze (według odrębnego opracowania),
10) stworzenie strefy wystawowej /przestrzeń ścienna wystawowa, meble ekspozycyjne z ruchomym oświetleniem np. na szynach/ na korytarzu,
11) oznakowanie sal zgodnie z estetyką znajdującą się na parterze,

3. 3 PIĘTRO:

1) wymiana drzwi wewnętrznych prowadzących z pomieszczeń na komunikacje, w nawiązaniu do drzwi, które już zostały wymienione w latach 2015 - 2016 (drzwi wymienione bez zmian),
2) skucie glazury ze ścian,
3) schowanie pionów instalacyjnych prowadzonych w listwach pcv pod tynk,
4) demontaż i ponowny montaż kamer monitoringu, czujników PIR,
5) prace naprawcze ścian, gipsowanie, malowanie ścian farbami lateksowymi, zmywalnymi o podwyższonej odporności na zabrudzenia,
6) zachowanie /odtworzenie/ cokolików przypodłogowych (korytarz);
7) czyszczenie istniejącej glazury, impregnacja /posadzka/ (korytarz),
8) renowacja kraty zamykającej pomieszczenie nr 49,
9) zabudowa rury kanalizacyjnej zlokalizowanej w korytarzu przy posadzce obok tylnego wejścia do auli,
10) oznakowanie sal zgodnie z estetyką znajdującą się na parterze,

4. KLATKI SCHODOWE:

1) naprawa stopni lastryko schodów, wymiana aluminiowych kątowników na stalowe /istniejące kątowniki stalowe biegu schodów pomiędzy II i III piętrem z uwagi na dobry stan techniczny należy zachować/,
2) demontaż glazury ściennej, montaż nowej tożsamej z istniejącą,
3) schowanie pionów instalacyjnych prowadzonych w listwach pcv pod tynk,
4) demontaż i ponowny montaż kamer monitoringu, czujników PIR,
5) prace naprawcze ścian, gipsowanie, malowanie ścian farbami lateksowymi, zmywalnymi o podwyższonej odporności na zabrudzenia,
6) wymiana parapetów okiennych na drewniane,
7) zamurowanie dwóch wnęk na ostatnim spoczniku w lewej klatce schodowej, materiałem tożsamym z istniejącym,
8) usunięcie starych warstw farby z balustrady stalowej, oczyszczenie i malowanie farbą antykorozyjną,
9) wymiana drewnianego pochwytu na nowy,
10) wstawienie na spocznikach pomiędzy piętrami gablot informacyjnych zamykanych,
11) zachowanie /naprawa, odtworzenie/ cokolików przypodłogowych,
5. OZNACZENIE DLA OSÓB NIEDOWIDZĄCYCH:

1) oznaczenie pochwytu na spocznikach piętrowych alfabetem Braille'a,
2) oznaczenie pierwszego i ostatniego stopnia biegu schodów,
3) kontrastowe oznaczenie pomieszczeń umieszczone na linii wzroku,
4) oznaczenie windy,
5) ścieżki dotykowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ w zakresie obejmującym 1-3 piętro oraz klatek schodowych od parteru wzwyż. Zakres prac nie obejmuje wygłuszenia sali nr 23.

UWAGA
Prace będą prowadzone na czynnym obiekcie. Zamawiający wymaga wykonania prac w sposób i w czasie nie zakłócającym jego funkcjonowanie, przy zachowaniu bezpieczeństwa korzystania z budynku przez pracowników Zamawiającego i użytkowników obiektu. Wykonawca ma obowiązek zapewnić bieżące utrzymanie czystości na ciągach komunikacyjnych wykorzystywanych do transportu materiałów oraz na terenie prowadzenia prac i wokół niego.


Wymagany termin gwarancji: min. 36 miesiące max. 72 miesiące, licząc od dnia końcowego odbioru robót, przy czym okres gwarancji ma byc równy okresowi rękojmi,
Wymagany termin rękojmi: min. 36 miesiące max. 72 miesiące, licząc od dnia końcowego odbioru robót, przy czym okres rękojmi ma byc równy okresowi gwarancji.

4. Opis sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a,
uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia

 

1) Zamawiający określa następujące warunki związane z koniecznością zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób realizujących zamówienie:

Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osób, które będą wchodzić w skład zespołu realizującego niniejsze zamówienie, w tym kierownika budowy. Wykonawca potwierdzi zatrudnienie oświadczeniem, którego treść stanowi ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ.

 
5. Oferty częściowe

1) zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
 
6. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy pzp

1) zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy pzp,

7. Oferty wariantowe

1) zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych,

8. Termin wykonania zamówienia i forma wynagrodzenia

1) termin wykonania zamówienia: min. 10 tygodni, rozpoczęcie robót ustala się na dzień 10.06.2019 r.,
2) obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

9. Warunki udziału w postępowaniu

1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
 
2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

3. Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunku:
Zdolność techniczna:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną dotyczącą remontu budynku użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł brutto.
Zdolność techniczna dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniana łącznie dla wszystkich podmiotów.
Zdolność zawodowa:
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobą zdolną do wykonania zamówienia, to znaczy jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności kontrukcyjno-budowlanej, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy podczas realizacji roboty budowlanej.
Wskazane powyżej uprawnienia budowlane, muszą być zgodne z ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach.
Zdolność zawodową dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniana łącznie dla wszystkich podmiotów.

 

4. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

10. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.5
 
1) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy pzp,
2) Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
a) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp
 
11. Dokumenty lub oświadczenia, składane w toku postępowania o zamówienie publiczne


1) Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji:

 • oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ,

  Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji zamieszcza informacje o tych podmiotach w powyższym oświadczeniu.

  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

2) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp:

 • odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

  Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej.


  Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie,

  3) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
 • wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SIWZ,

  4) Inne dokumenty niewymienione w pkt. 1,2,3:

  • wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
  • wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej:
   a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu.
   b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
   c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
   d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą,
  • wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. 1, 2, 3.
12. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów 
 
1) komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywać się będzie: za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca,
2) składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem:
"Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania pod nazwą:
 Przebudowa, remont holu, korytarzy, klatek schodowych oraz pomieszczeń biurowych GCOP i portierni wraz z aranżacją. Etap II: Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii GCOP przy ul. Barlickiego 3."
3) zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszej SIWZ.

13. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1) osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest:
 • Pani Bernadeta Mandok - Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, 
  tel. +48 32/232-04-77 wew. 30, fax +48 32/-, pok. Zamówienia publiczne, piętro II
  godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 15:00,
2) w razie nieobecności osoby, o której mowa w pkt 1) osobą uprawnioną będzie:
 • Pan Andrzej Krężel - Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, 
  tel. +48 32/734 150 808, fax +48 32/-, pok. -, piętro -
  godziny urzędowania: od poniedziałku do czwartku od godz. 9:00 do 12:00,
14. Wymagania dotyczące wadium

1) zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 12000,00,
2) wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu do składania ofert,
3) wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania ofertą, dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp,
4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 42 1050 1298 1000 0022 9461 7705,
5) jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy je złożyć w Sekretariacie GCOP, ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice,

 
15. Termin związania ofertą

1) termin związania ofertą wynosi 30 dni.

16. Opis sposobu przygotowania oferty

1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty,
2) wraz z ofertą należy złożyć:
a) wypełniony harmonogram rzeczowo-finansowy

b) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo,
3) wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiazku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku,
4) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców,
5) oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty lub oświadczenia obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski,
6) wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
7) pełnomocnictwa, o których mowa w niniejszej SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,
8) dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w niniejszej SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem,
9) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
10) jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając określoną informację jako tajemnicę przedsiębiorstwa musi wykazać, że:
 • informacja ta ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,
 • nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
 • podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności,
11) dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z oświadczeniem o tajemnicy przedsiębiorstwa o treści ZAŁĄCZNIKA NR 9 do SIWZ, należy umieścić w osobnej, wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie i oznaczyć klauzulą „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp,
12) wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi wyłącznie wykonawca,
13) od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją,

14) oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z  jej treścią przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem:

"Oferta w postępowaniu pod nazwą: 
Przebudowa, remont holu, korytarzy, klatek schodowych oraz pomieszczeń biurowych GCOP i portierni wraz z aranżacją. Etap II: Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii GCOP przy ul. Barlickiego 3.

Nie otwierać przed 05-03-2019 r. godz. 10:15 "


17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1) oferty należy złożyć do dnia 05-03-2019 r. do godz. 10:00  Miejsce składania: Sekretariat Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Zwycięstwa 1 II piętro 44-100 Gliwice; w przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego,
2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05-03-2019 r. o godz. 10:15  . Miejsce otwarcia: Zamówienia Publiczne ul. Zwycięstwa 1 II piętro 44-100 Gliwice.
 
18. Opis sposobu obliczania ceny
 
1) oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ,
2) cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszej specyfikacji,
3) obliczona przez wykonawcę ryczałtowa cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie jakie wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk wykonawcy oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności VAT. Wykonawca winien uwzględnić przy określeniu ceny wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
4) cenę oferty należy obliczyć na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz warunków realizacji przedmiotu zamówienia,
5) przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy,
6) cena określona przez wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp,
7) jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług , zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

 
 
19. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

1) rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN.

 
20. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
 
1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
kryteria:
nazwa
waga (znaczenie)%
sposób liczenia wg wzoru
cena  Wa=60,00
Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
czas realizacji zamówienia Wb=20,00 CrZ=((Rmin/Rof)xWb)x100 pkt
gwarancja i rękojmia Wc=20,00 GiR=((GiRof/72)xWc)x100 pkt
gdzie:
Kryterium - cena:
Cmin - najniższa cena
Cof - cena badanej oferty
Ca - liczba punktów w kryterium, tj. cena
Wa - waga w ocenianym kryterium, tj cena
Kryterium - czas realizacji zamówienia:
Rmin - najkrótszy czas realizacji zamówienia (podany w tygodniach)
Rof - czas realizacji zamówienia badanej oferty (podany w tygodniach)
CrZ - liczba punktów w kryterium, tj. czas realizacji zamówienia
Wb - waga w ocenianym kryterium, tj. czas realizacji zamówienia
W zakresie kryterium "czas realizacji zamówienia", czas realizacji zamówienia musi być podany w całych tygodniach (min. 10 tygodni). Zaoferowanie terminu krótszego niż 10 tygodni nie będzie dodatkowo punktowane. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 20 punktów.
Kryterium - gwarancja i rękojmia:
GiRof - okres gwarancji i rękojmi badanej oferty (podany w miesiącach)
GiR - liczba punktów w kryterium, tj. gwarancja i rękojmia
Wc - waga w ocenianym kryterium, tj. gwarancja i rękojmia
W zakresie kryterium "gwarancja i rękojmia" okres gwarancji i rękojmi musi być wyrażona w całych miesiącach (min. 36 miesiące, max. 72 miesiące). Zaoferowanie okresu dłuższego niż 72 miesiące nie będzie dodatkowo punktowane. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 20 punktów.
Całkowita liczba punktów jest równa sumie Ca+CrZ+GiR
2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium,
3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,
4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
5) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium/kryteria wyboru.
 
UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza"
2) Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy pzp: TAK.

 
21. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1) z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy - ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ,
2) podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy pzp,
3) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani będą do złożenia w siedzibie zamawiającego - nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie,
4) w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru,
5) wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa poniżej. W przypadku, gdy okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat  wykonawca może wnieść zabezpieczenie na okres 5 lat, wraz ze zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy,
6) wykonawca, którego oferta została wybrana po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawi Zamawiającemu potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień budowlanych osób wskazanych w ofercie wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwej izby samorządu zawodowego, a w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej wraz z uzyskaniem uprawnień przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272),
7) Wykonawca, którego oferta została wybrana, przed zawarciem umowy przedłoży Zamawiającemu
oświadczenie o zatrudnieniu na umowę o pracę osób wchodzących w skład zespołu realizującego niniejsze
zamówienie (jeżeli w postępowaniu przetargowym Wykonawca zadeklarował zatrudnienie na umowę o pracę
osób wchodzących w skład zespołu realizującego zamówienie); jeżeli pierwotna umowa o pracę z którąś
z osób wygaśnie lub ulegnie zmianie w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, to Wykonawca zobowiązuje
się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby i przekazania aktualnego oświadczenia
o zatrudnieniu na umowę o pracę, w terminie 2 dni roboczych od dnia zatrudnienia,
8) dotyczy wyłącznie umów zawieranych z kontrahentami zagranicznymi: Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu oryginał dokumentu potwierdzającego jego siedzibę podatkową - tzw. certyfikat rezydencji.

22. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 
1) zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
2) wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: 5,00 % ceny całkowitej podanej w ofercie,
3) zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w jednej lub kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy pzp,
4) zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy pzp ,
5) zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać sformułowanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego  i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia lub wykonał z nienależytą starannością. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji,
6) termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi obejmować cały okres wykonywania przedmiotu umowy oraz 30 dni po jego zakończeniu,
7 na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zamawiający pozostawi kwotę 30,00 % wysokości zabezpieczenia,
8) termin ważności zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady musi obejmować cały okres rękojmi za wady oraz 15 dni po upływie tego okresu,
9) jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie niż pieniężna wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, z treści gwarancji lub poręczenia musi wynikać prawo wypłaty przez Zamawiającego kwoty zabezpieczenia,
10) w przypadku przedłożenia poręczenia, gwarancji nie zawierającej wymienionych powyżej elementów bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, zamawiający uzna, że wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
11) zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 42 1050 1298 1000 0022 9461 7705 - potwierdzenie przelewu (kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty) należy przekazać zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Jeżeli wykonawca wyrazi zgodę, zamawiający może zaliczyć wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
12) jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy je złożyć zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
 
23. Istotne postanowienia umowy

1) istotne postanowienia umowy zawiera  załączony do specyfikacji wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ.

 
24. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy

1) zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami:
1. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy:
1) konieczność zmiany terminu umownego (bez zmiany wynagrodzenia) z powodu:
a) działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron umowy; za przejawy siły wyższej Strony uznają w szczególności:
-klęski żywiołowe, w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne,
-akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.,
-działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu,
-strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne,
-wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych, przez niesprzyjające warunki atmosferyczne Zamawiający ma na uwadze warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, mających wpływ na niemożność prowadzenia robót budowlanych jak długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 3 dni, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimy, opady śniegu, niskie temperatury, które uniemożliwiają prowadzenie robót zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
-nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy; przez nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezależne od Zamawiającego należy rozumieć nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze mające wpływ na budżet Miasta Gliwice oraz zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy,
b) decyzji służb konserwatorskich lub Powiatowego Inspektoraty Nadzoru Budowlanego mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót takich jak wstrzymanie budowy, konieczność wykonania prac archeologicznych (badań archeologicznych),
c) wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,
d) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego,
e) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,
f) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji,
g) skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy,
h) czasowego wstrzymania prac na wniosek Użytkownika w związku z odbywającymi się imprezami na terenie robót;
2) rezygnacji z wykonania części robót - ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego o zakres z którego Zamawiający rezygnuje;
3) zmiany osób wskazanych w §12 ust. 1 pkt. 2) oraz ust. 2 pkt. 2), w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jej zastępstwie osoby spełniającej warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opracowanej na potrzeby postępowania prowadzonego pn.: "Przebudowa, remont holu, korytarzy, klatek schodowych oraz pomieszczeń biurowych GCOP i portierni wraz z aranżacją. Etap II: Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii GCOP przy ul. Barlickiego 3." (oznaczenie sprawy: GCOP-ZP.2712.1.2019), w przypadku gdy osoba dotychczas wykonująca daną funkcję nie będzie już brała czynnego udziału w realizacji zadania;
4) zmiany lub wprowadzenia podwykonawcy dot. zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę, pomimo, że w ofercie opracowanej na potrzeby postępowania prowadzonego pn.: "Przebudowa, remont holu, korytarzy, klatek schodowych oraz pomieszczeń biurowych GCOP i portierni wraz z aranżacją. Etap II: Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii GCOP przy ul. Barlickiego 3." (oznaczenie sprawy: GCOP-ZP.2712.1.2019), w przypadku gdy Wykonawca nie przewidział zakresu robót, którego wykonanie powierzy podwykonawcy;
5) zmiany zakresu robót, który Wykonawca powierzy podwykonawcom, w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy;
6) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania części lub całości robót na czas trwania przeszkody (bez zmiany wynagrodzenia) w przypadku:
a) wystąpienia konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,
b) braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy;
7) zmiany technologii wykonania robót, lub zmiany materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla Zamawiającego, przy zachowaniu niepogorszonych standardów jakościowych z ewentualną (zależną od akceptacji Zamawiającego) zmianą wynagrodzenia;
8) zmiany umowy w zakresie bezpieczeństwa informacji Zamawiającego w wyniku zmian dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji u Zamawiającego (bez zmiany wynagrodzenia).
2. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Wykonawca winien dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 7 dni kalendarzowych przed upływem terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu.
3. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian.
4. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 
25. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1) w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące  odwołania i skargi zgodnie z działem VI ustawy pzp.
 

 
26. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu

1) umowy o podwykonawstwo muszą zawierać uregulowania dotyczące odpowiedzialności
podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie analogicznie do uregulowań zawartych w umowie z wykonawca, w szczególności odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi oraz kar umownych.


27. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu

1) nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo w zakresie wszelkich dostaw i usług o wartości mniejszej niż 50 000 złotych.


 
28. Informacja dotycząca ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice .
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: Przemysław Adam Śmiejek, mail. abi@gcop.gliwice.pl, tel. 32 757 08 48.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Przebudowa, remont holu, korytarzy, klatek schodowych oraz pomieszczeń biurowych GCOP i portierni wraz z aranżacją. Etap II: Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii GCOP przy ul. Barlickiego 3. numer sprawy: GCOP-ZP.2712.1.2019 prowadzonym w trybie: przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą Pzp".
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;  
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 

 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 

 

29. Załączniki do specyfikacji

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz oferty,
2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - oświadczenie o grupie kapitałowej,
4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - wzór umowy,
5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
6) ZAŁĄCZNIK NR 6 - wykaz robót budowlanych,
7) ZAŁĄCZNIK NR 7 - wykaz osób,
8) ZAŁĄCZNIK NR 8 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego,
9) ZAŁĄCZNIK NR 9 - oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa,
10) ZAŁĄCZNIK NR 10 - oświadczenie o zatrudnieniu
 
Dyrektor Jednostki
 
18-02-2019 r.  Anna Szczyrba-Niemiec 
.............................................................
(data i podpis osoby upoważnionej)