Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Zwycięstwa 1
44-100 Gliwice
 
tel. +48 32 2320477
fax +48 32 -
przetargi@gcop.gliwice.pl
 

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych


 
 

GCOP-ZP.2711.134.2018

  Gliwice,

18-09-2018 r.
nr kor.


 


ZAPYTANIE OFERTOWE
bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8
 
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice
 
zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą:
Realizacja eventu w ramach projektu pn. "Twoja społeczność twoją szansą" 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania jest organizacja i przeprowadzenie imprezy kulturalnej o charakterze otwartym na os. Baildona w Gliwicach w celu integracji społeczności lokalnej, poprawy wizerunku osiedla. w związku z realizacją projektu pn. "Twoja społeczność twoją szansą" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), dla osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - ZIT.

W ramach usługi wykonawca zorganizuje trzygodzinny festyn zapewniając:
1. Podesty sceniczne osłonięte
2. Oprawę muzyczną/DJ z nagłośnieniem (własne źródło prądu)
3. Prowadzącego imprezę (z nagłośnieniem)
4. Teleturniej edukacyjny/grę edukacyjną o dzielnicy z nagrodą
5. Warsztaty/zajęcia okołosportowe, np. samoobrony, inne (50 dzieci, 100 osób dorosłych)
6. Worki na śmieci + odbiór worków ze śmieciami po zakończonej imprezie
7. Słodki poczęstunek (typu pączki, drożdżówka, ciasto) dla 200 osób
8. Gadżety dla 100 osób, tj.
- 50 zosiek kolorowych z nadrukiem: logo i nazwą projektu, logo unijne, logo Funduszy europejskich i logo woj. śląskiego (znakowanie kolorowe)
- 50 odblasków żółtych do plecaków z nadrukiem: logo i nazwą projektu, logo unijne, logo Funduszy europejskich i logo woj. śląskiego (znakowanie kolorowe).

Przedmiot zapytania zostanie zrealizowany na terenie wskazanym przez zamawiającego (Plac GCOP przy Szkołach ETE ul. Franciszkańska w Gliwicach).

 
Pożądany termin realizacji zamówienia: 28 września 2018 r. w godz. od 16:00 do 19:00
Propozycja powinna zawierać następujące dokumenty:
1) druk propozycji cenowej
2) druk oświadczenia
 
Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycję cenową należy dostarczyć pisemnie na adres Zamawiającego lub mailem na adres przetargi@gcop.gliwice.pl do dnia 21-09-2018 r. do godziny 12:00.
 
Uwagi:
Kryterium oceny ofert stanowić będzie cena.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia.
 
Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i nie obliguje Zamawiajacego do skorzystania z przedstawionej propozycji.

Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:
Bernadeta Mandok, - Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych tel. +48 32 232-04-77 wew. 30, pok. nr -, piętro 2.

Załaczniki do zaproszenia:
1) Propozycja cenowa
2) Wzór umowy
3) Oświadczenie
4) Informacja o RODO

 
Z poważaniem  
Andrzej Gillner
 
Dyrektor Jednostki

 

    
 
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
GCOP-ZP.2711.134.2018
.....................................................
(miejscowość i data)  

..........................................................                  
nazwa i adres wykonawcy-pieczęć

 
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice
      
        
P R O P O Z Y C J A      C E N O W A    
               
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą:
Realizacja eventu w ramach projektu pn. "Twoja społeczność twoją szansą"
          
                  
oferujemy wykonanie przedmiotu zapytania za cenę

Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

 

CENA NETTO
(A)

WARTOŚĆ VAT
(B)

CENA BRUTTO
(C)

ŁĄCZNIE      


(cena brutto słownie:

..................................................................................................................................................................................)


na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.
 
               
 
Dodatkowe informacje (np. termin wykonania lub okres gwarancji, jeżeli są inne niż w zapytaniu ofertowym lub inne uwagi wykonawcy):                  

 .................................................................................................................................................................................
 
..................................................................................................................................................................................
 
Załączniki do propozycji cenowej:        
         
1) ...................................................................
 
2) ...................................................................
 
3) ...................................................................

4) ................................................................... 

5) ...................................................................                
        
            ...............................................................
            (podpis i pieczęć)