ZAŁĄCZNIK NR   1
Oznaczenie sprawy: GCOP-ZP.2711.87.2016 
 

______________________________________________________________
(imię i nazwisko lub nazwa wykonawcy)

______________________________________________________________


______________________________________________________________
(adres wykonawcy)

______________________________________________________________
(tel./faks, e-mail)


OFERTA

Zgodnie z treścią ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu w oparciu o Kodeks cywilny,
pod nazwą:
 Dostawa, montaż i uruchomienie systemu kontroli wjazdu na teren placu filii GCOP przy ul. Barlickiego 3 w Gliwicach.

1.

Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
 

 

CENA NETTO
(A)

WARTOŚĆ VAT
(B)

CENA BRUTTO
(C)

ŁĄCZNIE      


(cena brutto słownie:

....................................................................................................................................................................................)

 

zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym

2.  Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w terminie: 30 dni od daty zatwierdzenia i otrzymania kompletnej dokumentacji od Zamawiającego.

Oferuję(emy) na wykonanie przedmiotu zamówienia gwarancję w poniżej wskazanym zakresie:

............................................................................................................................................................................
 

Oświadczamy, że:

 • akceptujemy załączone do ogłoszenia istotne postanowienia umowy - ZAŁĄCZNIK NR 2 oraz zobowiązujemy się do wprowadzenia zawartych w nich zapisów do treści umowy;
 • uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert.
 • Pozostałe oświadczenia:

  • zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia i jego załącznikami dotyczącymi przedmiotowego postępowania i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty;
  • oświadczamy, że nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego zamówienia;
  Integralną część oferty stanowią:
  1. ................................................................................................
    
  2. ................................................................................................
    
  3. ................................................................................................
    
  4. ................................................................................................
    
  5. ................................................................................................
    
  6. ................................................................................................
    
  7. ................................................................................................
    
  8. ................................................................................................
    
  9. ...............................................................................................

   

   

  _____________________
  miejscowość, data

  _______________________
  imię i nazwisko  
  __________________________
  podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej