Oznaczenie sprawy: GCOP-ZP.2711.50.2015
nr kor.:
 
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
INFORMUJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

  prowadzonego w trybie przetargu
  opartego o zapisy art. 701 - 705 ustawy Kodeks cywilny pod nazwą

Pełnienie zadań doradcy ds. księgowości dla ISP w  Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
     W imieniu zamawiającego informuję, że w niniejszym postępowaniu wybrana została oferta nr 4 złożona przez firmę:
Centrum Finansowo-Szkoleniowe UNION Sp. zo.o.
Al. Korfantego 2, 40-004 Katowice z ceną 6 888,00 zł.
Uzasadnienie: wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów i jest zgodna z treścią ogłoszenia.


 
Samodzielny referent ds. zamówień publicznych
 
01-06-2015 r.  Agnieszka Kwitek
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
01-06-2015 r.  Andrzej Gillner
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej