ZAŁĄCZNIK NR   1
Oznaczenie sprawy: GCOP-ZP.2711.50.2015 
 

______________________________________________________________
(imię i nazwisko lub nazwa wykonawcy)

______________________________________________________________


______________________________________________________________
(adres wykonawcy)

______________________________________________________________
(tel./faks, e-mail)


OFERTA

Zgodnie z treścią ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu w oparciu o Kodeks cywilny,
pod nazwą:
 Pełnienie zadań doradcy ds. księgowości dla ISP w  Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę
 

CENA NETTO


WARTOŚĆ VAT


CENA BRUTTO

za jedną godzinę
udzielanych porad
     

ŁĄCZNIE,
za 100 godzin
udzielonych porad

     
(cena brutto, za 100 godzin udzielonych porad, słownie:

....................................................................................................................................................................................)


2.  Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w terminie: ...............................................................

.....................................................................................................................................................................

Oferuję(emy) na wykonanie przedmiotu zamówienia gwarancję w poniżej wskazanym zakresie:

............................................................................................................................................................................
 

Oświadczamy, że:

 • załączony do ogłoszenia wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 2, jest przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
 • uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert.

Pozostałe oświadczenia:

 • zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia i jego załącznikami dotyczącymi przedmiotowego postępowania i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty;
 • oświadczamy, że nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego zamówienia;
Integralną część oferty stanowią:
 1. ................................................................................................
   
 2. ................................................................................................
   
 3. ................................................................................................
   
 4. ................................................................................................
   
 5. ................................................................................................
   
 6. ................................................................................................
   
 7. ................................................................................................
   
 8. ................................................................................................
   
 9. ...............................................................................................

 

 

_____________________
miejscowość, data

_______________________
imię i nazwisko  
__________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej