GODS-ZP.2712.1.2022
METRYKA ZAMÓWIENIA
 
Nazwa zamówienia:
Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GODS (2) 
Nazwa i nr części zamówienia:
(dla postępowań z ofertami częściowymi)                      
zamówienie podstawowe
Nr PZPU:      
Zamawiający:  Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Tryb: tryb podstawowy- wariant I (bez negocjacji) w oparciu o art. 275-296 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp"
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wartość stanowiąca podstawę wyboru trybu: przekracza kwotę od której stosuje się ustawę pzp, a jest mniejsza od progów unijnych Data wszczęcia postępowania:
30-09-2022 r.
Rozstrzygnięcie postępowania (części):  unieważnienie postępowania Data zawarcia umowy, unieważnienia postępowania lub zakończenia postępowania bez zawarcia umowy:
  06-10-2022 r.
Nr zawartej umowy:
Wybrany wykonawca (nazwa):
  , ,

Data zamieszczenia i numer ogłoszenia o wyniku postępowania:

r., nr ogłoszenia
Wartość zawartej umowy
netto: zł
brutto: 
Odwołania:
             liczba odwołań ogółem:        0
Skargi do sądu:
             liczba skarg ogółem:             0
 
     
Bernadeta Mandok
 
(osoba sporządzająca)
  
Uzasadnienie unieważnienia postępowania: Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 256 z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.z 2022 r. poz. 1710 z pózn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie.Uzasadnienie faktyczne: W dniu 05.10.2022 r. Zamawiający otrzymał informację, że wstrzymano realizacjęwykonania inwestycji w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gliwice, co spowodowało brak środkówna realizację przedmiotu zamówienia.