oznaczenie sprawy: GODS-ZP.2712.1.2022

 

Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie pod nazwą:

"Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GODS (2)"

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
W imieniu Zamawiającego informuję, że niniejsze postępowanie zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie: Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 256 z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie.Uzasadnienie faktyczne: W dniu 05.10.2022 r. Zamawiający otrzymał informację, że wstrzymano realizację wykonania inwestycji w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gliwice, co spowodowało brak środków na realizację przedmiotu zamówienia.

 

Starszy Inspektor

06-10-2022 r. Bernadeta Mandok
________________________________________ (data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Dyrektor Jednostki

06-10-2022 r. Marta Kryś

________________________________________ (data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)