Oznaczenie sprawy: GODS-ZP.2712.1.2022
nr kor.:
 
Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych OGŁASZA postępowanie prowadzone w trybie podstawowym - wariant I (bez negocjacji) pod nazwą
Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GODS (2)
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 30-09-2022  

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY1.1.) Rola zamawiającego: Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 2762553351.5) Adres zamawiającego1.5.1.) Ulica: ul. Zwycięstwa 11.5.2.) Miejscowość: Gliwice1.5.3.) Kod pocztowy: 44-1001.5.4.) Województwo: śląskie1.5.5.) Kraj: Polska1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki1.5.7.) Numer telefonu: 3223204771.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gods@gods.gliwice.eu1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://gods.gliwice.pl/1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne 

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GODS (2)2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e7e11fcb-40a7-11ed-8832-4e4740e186ac2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawnąZamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowaniahttps://gods.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne/136503.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gods.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne/136503.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami (z zastrzeżeniem sposobu przygotowania i złożenia oferty) odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej,2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”,3) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania,4) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB,5) za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.6) składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem:"Zapytanie do specyfikacji warunków zamówienia dotyczące zadania pod nazwą:Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GODS"7) zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszej SWZ.3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem 27 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) 

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie4.1.2.) Numer referencyjny: GODS-ZP.2712.1.20224.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie4.1.5.) Wartość zamówienia: 16749886,91 PLN4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. "Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GODS",obejmujące:1) przebudowę i remont budynków dawnej Szkoły Muzycznej:-"budynku głównego" o nr ewidencyjnym 665,-"budynku pomocniczego" o nr ewidencyjnym 643wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji szkolnej na funkcję usługową;2) nadbudowę "budynku głównego" i rozbudowę o szyb windy zewnętrznej;3) zagospodarowanie terenu obejmującego infrastrukturę techniczną i towarzyszącą,4) przebudowę sieci elektroenergetycznej oświetlenia skweru Bottrop.Przedmiotem zamówienia jest:1) wykonanie robót budowlanych wraz z robotami towarzyszącymi oraz czynnościami niezbędnymi do realizacji tych robót budowlanych;2) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/ zgłoszenie zakończenia robót budowlanych/ budowy do organu administracji architektoniczno -budowlanego;3) przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.W niektórych dokumentach nazwa inwestycji może brzmieć "Nadbudowa i rozbudowa o szyb windy, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania oraz budowa nowej drogi pożarowej i dość do budynków dawnej Szkoły Muzycznej przy ul. Siemieńskiego 6 i 6A w Gliwicach na siedzibę Centrum 3.0 wraz z zagospodarowaniem tereny".UWAGA:1. Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne, systemy, oprogramowanie oraz materiały z podaniem producenta należy traktować jako odniesienie do oczekiwanych przez Zmawiającego parametrów technicznych i użytkowych oraz jako przykładowe ze względu na zasadyustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 99 do 102.2. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisanych w dokumentach norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ustawie pzp.Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień, w tym zaakceptowania zmian materiałowych przez projektanta i Zamawiającego.3. Dla przedmiotowych robót została wydana decyzja o pozwoleniu na ich realizacje. Wykonawca będzie zobowiązany wypełnić wymagania zawarte w ww. decyzji tj. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 353/2022 z dnia 27.05.2022 r.II. Inne wymagania Zamawiającego:2.1. Obowiązkowe jest prowadzenie dziennika budowy jako dokumentu budowy z realizacji zadania.2.2. Zamawiający przewiduje zaangażowanie podmiotu zewnętrznego w funkcji Inżyniera Kontraktu do działania w jego imieniu - jako inwestora zastępczego w zakresie nadzorowania budowy i rozliczania kosztów robót. W przypadku ustanowienia Inżyniera Kontraktu Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z jego przedstawicielami.2.3 Wykonawca jest zobowiązany do uczestnictwa w wizji lokalnej. Zamawiający wyznaczy 1 termin wizji lokalnej, w którym zainteresowani Wykonawcy mogą uczestniczyć. Wizja lokalna odbędzie się 07.10.2022 r. w godzinach 10:00-11:30. Oferta złożona bez odbycia wizji lokalnej podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust.1 pkt 18) ustawy pzp. Obecność Wykonawcy na wizjach lokalnych wcześniej ogłoszonego i unieważnionego postępowania na ten sam przedmiot zamówienia (strona internetowa wcześniejszego postępowania: https://gods.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne/12909) będzie traktowana jako spełnienie ww. obowiązku.2.4 Przedmiar robót, stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 25 SWZ, nie jest częścią dokumentacji projektowej, a podane w nim pomiary są uważane za wstępne.2.5 Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty gotowych mebli w celu potwierdzenia zgodności zaproponowanych rozwiązań technicznych.III. Zamawiający opublikował wcześniej postępowanie na ten sam przedmiot zamówienia, które zostało unieważnione. Zamawiający podtrzymuje wszystkie odpowiedzi na zapytania, które otrzymał do wcześniejszego postępowania (strona internetowa wcześniejszego postępowania:https://gods.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne/12909)4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji45422000-1 - Roboty ciesielskie45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej45410000-4 - Tynkowanie45431000-7 - Kładzenie płytek45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne45313100-5 - Instalowanie wind45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie4.3.) Kryteria oceny ofert4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższych kryterium,2) Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,3 ) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.4) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z warunkami zamówienia oraz ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościoweKryterium 14.3.5.) Nazwa kryterium: Cena4.3.6.) Waga: 60Kryterium 24.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji przedmiotu zamówienia4.3.6.) Waga: 25Kryterium 34.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie kierownika budowy4.3.6.) Waga: 10Kryterium 44.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji4.3.6.) Waga: 54.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie 

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 45.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.1) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali należycie:-co najmniej 1 robotę budowlaną, w której wykonane przez Wykonawcę prace polegały na budowie/przebudowie co najmniej jednego budynku o kubaturze budynku nie mniejszej niż 8 000,00 m3-co najmniej 1 robotę budowlaną pod nadzorem konserwatorskim-co najmniej 1 robotę budowlaną, w której wartość Wykonanych przez wykonawcę prac wynosiła co najmniej 7 000 000,00 zł brutto.Warunek wskazany powyżej może zostać spełniony poprzez wskazanie zadań łącznie obejmujących roboty budowlane w ww. tiretach.Przez "budowę"/"przebudowę" należy rozumieć wykonanie prac zgodnie z definicjami zawartymi w art. 3 ust. 6 i 7a Prawa budowlanego.2) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:a) 1 osoba (Kierownik budowy) posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi oraz posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w koordynowaniu zespołem kierowników robót nad realizacją co najmniej 3 robót budowlanych spełniających warunki w pkt 1) (1 robota = 1 warunek) lub mniejszej ilości jeżeli 1 robota spełnia więcej warunków,b) 1 osoba (Kierownik robót w branży konstrukcyjno-budowlanej) posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej kierownika budowy lub kierownika robót w zakresie posiadanych uprawnień licząc od daty ich uzyskania,c) 1 osoba (Kierownik robót w branży sanitarnej) posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej kierownika budowy lub kierownika robót w zakresie posiadanych uprawnień licząc od daty ich uzyskania,d) 1 osoba (Kierownik robót w branży elektrycznej) posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej kierownika budowy lub kierownika robót w zakresie posiadanych uprawnień licząc od daty ich uzyskania,Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pózn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, wydanymi na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednimi przepisami obowiązującymi na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji osób wymienionych powyżej w ppkt 2) lit. od a) do c) pod warunkiem spełnienia wymogów stawianych łączonym funkcjom.UWAGA:W przypadku, gdy w trakcie realizacji zamówienia dojdzie do zmiany osób, o których mowa powyżej w ppkt 2) lit. od a) do c), wskazanych w wykazie osób, nowe osoby będą musiały spełniać wyżej wymienione wymagania.Warunek w zakresie zdolności technicznej i zawodowej dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniany łącznie dla wszystkich podmiotów.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.6. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 9 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.UWAGA: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz zawiera roboty budowlane, w wykonaniu których wykonawca bezpośrednio uczestniczył-wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 10 do SWZ,5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: -odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast powyższego dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem,Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej.-oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SWZ w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowejoświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w -oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SWZZamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, wymienionych w niniejszym punkcie, dotyczących tych podmiotów - za wyjątkiem oświadczenia, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SWZ,Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi ZAŁĄCZNIK NR 11 do SWZ. Zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać w szczególności:a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasob,b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający będzie żądał, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak 

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:Zgodnie z § 9 wzoru umowy - ZAŁĄCZNIK NR 7 do SWZ7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie 

SEKCJA VIII – PROCEDURA8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-24 09:008.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-24 09:158.4.) Termin związania ofertą: 30 dni 

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJEW SEKCJI IV pkt 4.2.10) termin wykonania zamówienia jest podany jako minimalnie wyznaczony przez Zamawiającego (18 miesięcy) - TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIE JEST KRYTERIUM OCENY

 
Starszy Inspektor
 
30-09-2022 r.  Bernadeta Mandok
__________________________________ data oraz imię i nazwisko osoby udostępniającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
30-09-2022 r.  Marta Kryś
__________________________________ data oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej