ZAŁĄCZNIK NR 14
Oznaczenie sprawy: GODS-ZP.2712.1.2022 
 

Załącznik nr …… do protokołu odbioru częściowego* nr ………/ końcowego i przekazania do użytkowania* z dnia …………………

 

…………………………………. nazwa składającego oświadczenie

…………………………………. adres siedziby składającego oświadczenie

…………………………………. telefon/fax/e-mail  składającego oświadczenie

 

 

Oświadczenie Wykonawcy

robót budowlanych, dla zadania p.n.:

Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GODS (2)

 

          Oświadczam, że przedmiot umowy nr ............................................................ CRU: ................................                                                                                                                                  (nr umowy na realizację robót budowlanych) z dnia .................. wraz z późniejszymi aneksami* nr .............................................., objęty odbiorem jak wyżej został wykonany siłami własnymi bez udziału podwykonawców. *niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 
________________________ miejscowość, data
_________________________ imię i nazwisko  
________________________________ podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej