ZAŁĄCZNIK NR 10
Oznaczenie sprawy: GODS-ZP.2712.1.2022

 

______________________________________________________________ nazwa (firma) wykonawcy

______________________________________________________________

______________________________________________________________ adres wykonawcy

 
WYKAZ OSÓB
 
dotyczy postępowania:
Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GODS (2) 
 
Wykaz osób wymagany jest w celu potwierdzenia warunku określonego w specyfikacji warunków zamówienia.
 
 
Lp.
Imię i nazwisko
 Opis posiadanych uprawnień i doświadczenia
Zakres wykonywanych czynności w zamówieniu

Dostępność (należy wpisać podstawę do dysponowania osobą np. pracownik firmy, pracownik podwykonawcy)

1   doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej kierownika budowy lub kierownika robót w zakresie posiadanych uprawnień licząc od daty ich uzyskania: .............................lat (proszę wpisać liczbę) - uprawnienia budowlane do: .................................. .................................. - w specjalności: .................................. - uprawnienia budowlane bez ograniczeń: ................................. .................................. (należy wpisać : TAK albo NIE) - numer i data wydania uprawnień: .................................. .................................. Kierownik budowy   2   doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej kierownika budowy lub kierownika robót w zakresie posiadanych uprawnień licząc od daty ich uzyskania: .............................lat (proszę wpisać liczbę) - uprawnienia budowlane do: .................................. .................................. - w specjalności: .................................. - w zakresie: ................................... ................................... - uprawnienia budowlane bez ograniczeń: ................................. .................................. (należy wpisać : TAK albo NIE) - numer i data wydania uprawnień: .................................. .................................. Kierownik robót w branży konstrukcyjno-budowlanej   3   doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej kierownika budowy lub kierownika robót w zakresie posiadanych uprawnień licząc od daty ich uzyskania: .............................lat (proszę wpisać liczbę) - uprawnienia budowlane do: .................................. .................................. - w specjalności: .................................. - w zakresie: ................................... ................................... - uprawnienia budowlane bez ograniczeń: ................................. .................................. (należy wpisać : TAK albo NIE) - numer i data wydania uprawnień: .................................. .................................. Kierownik robót w branży sanitarnej   4   doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej kierownika budowy lub kierownika robót w zakresie posiadanych uprawnień licząc od daty ich uzyskania: .............................lat (proszę wpisać liczbę) - uprawnienia budowlane do: .................................. .................................. - w specjalności: .................................. - w zakresie: ................................... ................................... - uprawnienia budowlane bez ograniczeń: ................................. .................................. (należy wpisać : TAK albo NIE) - numer i data wydania uprawnień: .................................. .................................. Kierownik robót w branży elektrycznej