oznaczenie sprawy: GODS-ZP.2712.2.2022

 

Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie pod nazwą:

"Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GODS - Inżynier Kontraktu"

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
W imieniu Zamawiającego informuję, że niniejsze postępowanie zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie: Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 255 pkt. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie.Uzasadnienie faktyczne: W dniu 05.10.2022 r. Zamawiający otrzymał informację, że wstrzymano realizację wykonania inwestycji w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gliwice, co spowodowało brak środków na realizację robót budowlanych, których przedmiot zamówienia dotyczy. W ślad za tym nie leży w interesie publicznym prowadzenie innego postępowania przedmiotowo bezpośrednio związanego z tymi robotami budowlanymi.

Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
doświadczenie zawodowe Kierwonika Zespołu Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt. 4 ppkt. 2) lit. a) SWZ
Liczba pkt w kryterium doświadczenie zawodowe Inspektora nadzotu branży konstrukcyjno-budowlanej, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt. 4 ppkt. 2) lit. b) SWZ
Liczba pkt
w kryterium
doświadczenie zawodowe Inspektora nadzotu branży sanitarnej, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt. 4 ppkt. 2) lit. c) SWZ
Liczba pkt
w kryterium
doświadczenie zawodowe Inspektora nadzotu branży elektrycznej, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt. 4 ppkt. 2) lit. d) SWZ
Łączna punktacja

1.
INWESTYCJE BUDOWNICTWO HANDEL INWEST-COMPLEX SP. Z O. O.
GÓRY CHEŁMSKIEJ 15, 44-121 GLIWICE
15,13
16,00
8,00
8,00
8,00
55,13
2.
WOJTYŁA INVESTMENT SP. Z O. O.
WIKTORA PRZYBYŁY 10/4, 43-300 BIELSKO-BIAŁA
28,73
16,00
8,00
8,00
8,00
68,73
3.
P.P.H.U.J.STARAK JACEK STARAK
BARBÓRKI 11, 44-145 PILCHOWICE
60,00
16,00
8,00
8,00
6,00
98,00
4.
Konsorcjum firm:KABIS CONSULTING KONRAD PIESYK
WAŁY DWERNICKIEGO 117/121/P211, 42-202 CZĘSTOCHOWAAGENCJA INWESTYCYJNA TERRA SP. Z O. O. I WSPÓLNICY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ
BOTANICZNA 34/3, 60-586 POZNAŃ
15,69
0,00
2,00
2,00
0,00
19,69

Starszy Inspektor

10-10-2022 r. Bernadeta Mandok
________________________________________ (data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Dyrektor Jednostki

10-10-2022 r. Marta Kryś

________________________________________ (data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)