Oznaczenie sprawy: GODS-ZP.2712.2.2022
 
Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym - wariant I (bez negocjacji) pod nazwą
Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GODS - Inżynier Kontraktu
Data zamieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 22-08-2022 Numer aktualnego numeru ogłoszenia o zamówieniu: 2022/BZP 00314034/01

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY1.1.) Nazwa zamawiającego: Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 2762553351.4.) Adres zamawiającego:1.4.1.) Ulica: ul. Zwycięstwa 11.4.2.) Miejscowość: Gliwice1.4.3.) Kod pocztowy: 44-1001.4.4.) Województwo: śląskie1.4.5.) Kraj: Polska1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki1.4.7.) Numer telefonu: 3227204771.4.8.) Numer faksu: -1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gods@gods.gliwice.eu1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://gods.gliwice.pl/1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczneSEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00314034/012.2.) Data ogłoszenia: 2022-08-22 12:56SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00290677/013.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 013.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:SEKCJA VIII - PROCEDURA3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:8.1. Termin składania ofertPrzed zmianą:2022-08-29 11:00

Po zmianie:2022-09-20 11:003.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:8.3. Termin otwarcia ofertPrzed zmianą:2022-08-29 11:30

Po zmianie:2022-09-20 11:30

 

 

Starszy Inspektor
 
22-08-2022 r.  Bernadeta Mandok
__________________________________ data oraz imię i nazwisko osoby udostępniającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
22-08-2022 r.  Marta Kryś
__________________________________ data oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej