Oznaczenie sprawy: GODS-ZP.2712.2.2022
nr kor.:
 
Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych OGŁASZA postępowanie prowadzone w trybie podstawowym - wariant I (bez negocjacji) pod nazwą
Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GODS - Inżynier Kontraktu
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 03-08-2022  

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY1.1.) Rola zamawiającego: Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 2762553351.5) Adres zamawiającego1.5.1.) Ulica: ul. Zwycięstwa 11.5.2.) Miejscowość: Gliwice1.5.3.) Kod pocztowy: 44-1001.5.4.) Województwo: śląskie1.5.5.) Kraj: Polska1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki1.5.7.) Numer telefonu: 3227204771.5.8.) Numer faksu: -1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gods@gods.gliwice.eu1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://gods.gliwice.pl/1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczneSEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GODS - Inżynier Kontraktu2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3ca61500-1234-11ed-a35f-e2885ab918a32.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013535/03/P2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań: 1.3.1 Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GODS - Inżynier kontraktu2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawySEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gods.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne/130553.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami (z zastrzeżeniem sposobu przygotowania i złożenia oferty) odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej,2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”,3) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania,4) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB,5) za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.6) składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem:"Zapytanie do specyfikacji warunków zamówienia dotyczące zadania pod nazwą: Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GODS - Inżynier Kontraktu"7) zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszej SWZ.3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem 27 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie4.1.2.) Numer referencyjny: GODS-ZP.2712.2.20224.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie4.1.5.) Wartość zamówienia: 418747,17 PLN4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:1. Przedmiotem zadania pn. „Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GODS – Inżynier Kontraktu” jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, tj. świadczenie usług polegających na:1) pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych;2) zarządzaniu inwestycją;3) przygotowaniu rozliczenia końcowego zadania;4) pełnieniu nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi dla zrealizowanych robót budowlanych;- w zakresie zgodnym ze „Szczegółowym zakresem prac Inżyniera Kontraktu” (ZAŁĄCZNIK nr 16 do SWZ) oraz ofertą Inżyniera Kontraktu (ZAŁĄCZNIK nr 7 do umowy), z zastrzeżeniem ust. 3.Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do dokonywania na terenie budowy podczas realizacji robót budowlanych kontroli przez wszystkich inspektorów nadzoru Zespołu Inżyniera Kontraktu, o których mowa w §10 ust. 1 pkt 1) - 4) wzoru umowy (ZAŁĄCZNIK nr 7 do SWZ), co najmniej 3 (trzy) razy w tygodniu.2. Inżynier Kontraktu będzie działał w zakresie uprawnień i obowiązków wynikających ze wzoru umowy oraz aktualnych przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.3. Szczegółowy zakres prac Inżyniera Kontraktu został określony w załączniku nr 1 do wzoru umowy (ZAŁĄCZNIK nr 16 do SWZ), z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi modyfikacjami wprowadzonymi w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz udzielonymi odpowiedziami na zapytania do SWZ.4. Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego został określony w ogłoszeniu o zamówieniu pn. „Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GODS” dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych:https://gods.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne/12909-wraz ze wszystkimi modyfikacjami wprowadzonymi w trakcie ww. postępowania o udzielenie zamówienia oraz udzielonymi odpowiedziami na zapytania do SWZ.5. W przypadku zawierania umowy z Inżynierem Kontraktu już po zawarciu przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą robót budowlanych, przeliczenie wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu dla okresu wykonywania robót budowlanych nastąpi przed zawarciem umowy z Inżynierem Kontraktu i stanowić będzie podstawę do przygotowania "Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego usługi Inżyniera Kontraktu" będącego załącznikiem nr 3 do wzoru umowy (ZAŁĄCZNIK nr 17 do SWZ).Uwagi dotyczące formularza oferty oraz harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego usługi Inżyniera Kontraktu:1 ) Przy wypełnianiu formularza oferty należy posiłkować się "Harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym usługi Inżyniera Kontraktu" (wzór o treści ZAŁĄCZNIKA nr 17 do SWZ), w którym zawarte będzie szczegółowe zestawienie płatności wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu.2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do ww. harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego usługi Inżyniera Kontraktu.6. W okresie realizacji robót budowlanych Inżynier Kontraktu winien zapewnić udział w realizacji zamówienia Zespołu Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w §10 ust. 1 wzoru umowy (ZAŁĄCZNIK nr 7 do SWZ).W okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane, Inżynier Kontraktu winien zapewnić udział w realizacji zamówienia co najmniej Zespołu Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w §10 ust. 1 pkt. 1) wzoru umowy (ZAŁĄCZNIK nr 7 do SWZ).7. Kwota, którą Zamawiający przeznacza za realizację zamówienia pn. „Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GODS – Inżynier Kontraktu” (oznaczenie sprawy: ZA.2712.2.2022) wynosi 250 000,00 zł brutto.UWAGA: W niniejszym postępowaniu pojęcia "Inżynier kontraktu" oraz "Wykonawca" są używane zamienne, chyba że jednoznacznie mowa o wykonawcy robót budowlanych.4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 miesiące4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie4.3.) Kryteria oceny ofert4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościoweKryterium 14.3.5.) Nazwa kryterium: Cena4.3.6.) Waga: 60Kryterium 24.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zawodowe Kierwonika Zespołu Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt. 4 ppkt. 2) lit. a) SWZ4.3.6.) Waga: 16Kryterium 34.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zawodowe Inspektora nadzotu branży konstrukcyjno-budowlanej, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt. 4 ppkt. 2) lit. b) SWZ4.3.6.) Waga: 8Kryterium 44.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zawodowe Inspektora nadzotu branży sanitarnej, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt. 4 ppkt. 2) lit. c) SWZ4.3.6.) Waga: 8Kryterium 54.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zawodowe Inspektora nadzotu branży elektrycznej, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt. 4 ppkt. 2) lit. d) SWZ4.3.6.) Waga: 84.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: NieSEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 45.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej:- jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego lub Inżyniera Kontraktu obejmującą prowadzenie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w co najmniej następujących branżach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej sanitarnej, instalacyjnej elektrycznej i elektroenergetycznej dla budowy lub przebudowy dla co najmniej jednego budynku o kubaturze nie mniejszej niż 8 000 m3;- jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego lub Inżyniera Kontraktu obejmującą prowadzenie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w co najmniej następujących branżach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej sanitarnej, instalacyjnej elektrycznej i elektroenergetycznej dla budowy lub przebudowy dla co najmniej jednego budynku pod nadzorem konserwatorskim.Warunek wskazany powyżej może zostać spełniony poprzez wskazanie zadań łącznie obejmujących roboty budowlane w ww. tiretach.2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:a) 1 osobą (Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu) posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem Inwestora Zastępczego lub Inżyniera Kontraktu,b) 1 osobą (Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej) posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru w zakresie posiadanych uprawnień licząc od daty ich uzyskania,c) 1 osobą (Inspektor nadzoru w branży sanitarnej) posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru w zakresie posiadanych uprawnień licząc od daty ich uzyskania,d) 1 osobą (Inspektor nadzoru w branży elektrycznej) posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru w zakresie posiadanych uprawnień licząc od daty ich uzyskania,e) 1 osobą (Specjalista ds. rozliczeń) posiadającą co najmniej roczne doświadczenie zawodowe przy sporządzaniu dokumentacji rozliczeniowej dla robót budowlanych.Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, wydanymi na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednimi przepisami obowiązującymi na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach.Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji osób wymienionych powyżej w lit. od a) do e) pod warunkiem spełnienia wymogów stawianych łączonym funkcjom.Warunek w zakresie zdolności technicznej i zawodowej dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniany łącznie dla wszystkich podmiotów.UWAGA:W przypadku, gdy w trakcie realizacji zamówienia dojdzie do zmiany osób, o których mowa powyżej w lit. od a) do e), wskazanych w wykazie osób, nowe osoby będą musiały spełniać wyżej wymienione wymagania. W przypadku podmiotów działających wspólnie osoby zdolne do wykonania zamówienia podlegają sumowaniu.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: -odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast powyższego dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem,Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej.-oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SWZ w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej-oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SWZZamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, wymienionych w niniejszym punkcie, dotyczących tych podmiotów - za wyjątkiem oświadczenia, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.UWAGA: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami,-wykaz zawiera usługi, w wykonaniu których wykonawca bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w wykonaniu których bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy, wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 9 do SWZ5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: NieSEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: TakSEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:Zgodnie z §8 wzoru umowy - ZAŁĄCZNIK NR 7 do SWZ7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: NieSEKCJA VIII – PROCEDURA8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-29 11:008.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-29 11:308.4.) Termin związania ofertą: 30 dniSEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJEW SEKCJI VI pkt. 4.2.10) termin wykonania zamówienia jest podany jako optymalny (wykonawca robót budowlanych zaoferowałby minimalny okres realizacji inwestycji - 18 m-cy oraz maksymalny okres gwarancji i rękojmi - 72 m-ce). Dokładny okres realizacji zadania jest zależny od okresów zaoferowanych przez wybranego wykonawcę robót budowlanych.

 
Starszy Inspektor
 
03-08-2022 r.  Bernadeta Mandok
__________________________________ data oraz imię i nazwisko osoby udostępniającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
03-08-2022 r.  Marta Kryś
__________________________________ data oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej