ZAŁĄCZNIK NR 9
Oznaczenie sprawy: GODS-ZP.2712.2.2022

 

______________________________________________________________ nazwa (firma) wykonawcy

______________________________________________________________

______________________________________________________________ adres wykonawcy

 
WYKAZ OSÓB
 
dotyczy postępowania:
Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GODS - Inżynier Kontraktu 
 
Wykaz osób wymagany jest w celu potwierdzenia warunku określonego w specyfikacji warunków zamówienia.
Lp.
Imię i nazwisko
 Opis posiadanych uprawnień, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
Zakres wykonywanych czynności w zamówieniu

Dostępność (należy wpisać podstawę do dysponowania osobą np. pracownik firmy, pracownik podwykonawcy)

    Doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem Inwestora Zastępczego lub Inżyniera Kontraktu ....... lat (proszę wpisać liczbę) Kierownik Zespołu Inżynier Kontraktu        

Doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru w zakresie posiadanych uprawnień, licząc od daty ich uzyskania ....... lat (proszę wpisać liczbę) - uprawnienia budowlane do................................. .................................... - w specjalności............... ..................................... - uprawnienia budowlane bez ograniczeń ................ (należy wpisać: TAK albo NIE) - numer i data wydania

uprawnień: ..................................... .....................................

Inspektor Nadzoru - branża konstrukcyjno-budowlana posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej      

Doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru w zakresie posiadanych uprawnień, licząc od daty ich uzyskania ....... lat (proszę wpisać liczbę) - uprawnienia budowlane do................................. .................................... - w specjalności............... ..................................... - w zakresie .................... ..................................... - uprawnienia budowlane bez ograniczeń ................ (należy wpisać: TAK albo NIE) - numer i data wydania

uprawnień: ..................................... .....................................

Inspektor Nadzoru - branża sanitarna posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych      

Doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru w zakresie posiadanych uprawnień, licząc od daty ich uzyskania ....... lat (proszę wpisać liczbę) - uprawnienia budowlane do................................. .................................... - w specjalności............... ..................................... - w zakresie .................... ..................................... - uprawnienia budowlane bez ograniczeń ................ (należy wpisać: TAK albo NIE) - numer i data wydania

uprawnień: ..................................... .....................................

Inspektor Nadzoru - branża elektryczna posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami  budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych         Doświadczenie zawodowe w sporządzaniu dokumentacji rozliczeniowej dla robót budowlanych ....... lat (proszę wpisać liczbę) Specjalista ds. rozliczeń