Gliwice, 21-07-2022 r.
Oznaczenie sprawy: GODS-ZP.2712.2.2022
SOD:
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  PONIŻEJ 215 000 euro
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GODS - Inżynier Kontraktu
 
1. Zamawiający - nazwa i dane adresowe
Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice
e-mail: gods@gods.gliwice.eu
tel. +48 32/2320477 adres skrzynki ePUAP: /GCOP/SkrytkaESP Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty: https://gods.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne/13055
2. Tryb udzielenia zamówienia
1) tryb podstawowy- wariant I (bez negocjacji) w oparciu o art. 275-296 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp".
3. Opis przedmiotu zamówienia
1) przedmiotem zamówienia są usługi.
2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
kod CPV: 71.52.00.00-9 - nazwa: Usługi nadzoru budowlanego

3) opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zadania pn. „Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GODS – Inżynier Kontraktu” jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, tj. świadczenie usług polegających na:1) pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych;2) zarządzaniu inwestycją;3) przygotowaniu rozliczenia końcowego zadania;4) pełnieniu nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi dla zrealizowanych robót budowlanych;- w zakresie zgodnym ze „Szczegółowym zakresem prac Inżyniera Kontraktu” (ZAŁĄCZNIK nr 16 do SWZ) oraz ofertą Inżyniera Kontraktu (ZAŁĄCZNIK nr 7 do umowy), z zastrzeżeniem ust. 3.Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do dokonywania na terenie budowy podczas realizacji robót budowlanych kontroli przez wszystkich inspektorów nadzoru Zespołu Inżyniera Kontraktu, o których mowa w §10 ust. 1 pkt 1) - 4) wzoru umowy (ZAŁĄCZNIK nr 7 do SWZ), co najmniej 3 (trzy) razy w tygodniu.2. Inżynier Kontraktu będzie działał w zakresie uprawnień i obowiązków wynikających ze wzoru umowy oraz aktualnych przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.3. Szczegółowy zakres prac Inżyniera Kontraktu został określony w załączniku nr 1 do wzoru umowy (ZAŁĄCZNIK nr 16 do SWZ), z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi modyfikacjami wprowadzonymi w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz udzielonymi odpowiedziami na zapytania do SWZ.4. Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego został określony w ogłoszeniu o zamówieniu pn. „Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GODS” dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych:https://gods.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne/12909-wraz ze wszystkimi modyfikacjami wprowadzonymi w trakcie ww. postępowania o udzielenie zamówienia oraz udzielonymi odpowiedziami na zapytania do SWZ.5. W przypadku zawierania umowy z Inżynierem Kontraktu już po zawarciu przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą robót budowlanych, przeliczenie wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu dla okresu wykonywania robót budowlanych nastąpi przed zawarciem umowy z Inżynierem Kontraktu i stanowić będzie podstawę do przygotowania "Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego usługi Inżyniera Kontraktu" będącego załącznikiem nr 3 do wzoru umowy (ZAŁĄCZNIK nr 17 do SWZ).Uwagi dotyczące formularza oferty oraz harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego usługi Inżyniera Kontraktu:1 ) Przy wypełnianiu formularza oferty należy posiłkować się "Harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym usługi Inżyniera Kontraktu" (wzór o treści ZAŁĄCZNIKA nr 17 do SWZ), w którym zawarte będzie szczegółowe zestawienie płatności wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu.2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do ww. harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego usługi Inżyniera Kontraktu.6. W okresie realizacji robót budowlanych Inżynier Kontraktu winien zapewnić udział w realizacji zamówienia Zespołu Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w §10 ust. 1 wzoru umowy (ZAŁĄCZNIK nr 7 do SWZ).W okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane, Inżynier Kontraktu winien zapewnić udział w realizacji zamówienia co najmniej Zespół Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w §10 ust. 1 pkt. 1) wzoru umowy (ZAŁĄCZNIK nr 7 do SWZ).7. Kwota, którą Zamawiający przeznacza za realizację zamówienia pn. „Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GODS – Inżynier Kontraktu” (oznaczenie sprawy: ZA.2712.2.2022) wynosi 250 000,00 zł brutto.

UWAGA: W niniejszym postępowaniu pojęcia "Inżynier kontraktu" oraz "Wykonawca" są używane zamienne, chyba że jednoznacznie mowa o wykonawcy robót budowlanych.

 
4. Udzielanie zamówienia w częściach
1) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: NIE Uzasadnienie niedokonania podziału zamówienia na części: Podział zamówienia z uwagi na połączenia technologiczne poszczególnych elementów zamówienia nie jest wskazany. Koordynacja pracy różnych Inspektorów Kontraktu (inspektorów nadzoru) znacznie utrudniłaby wykonanie zadania. Zamawiający działając racjonalnie, poprzez uzyskanie najlepszych efektów z poniesionych nakładów, nie może dopuścić do maksymalnego możliwego rozdrobnienia zamówienia, z uwagi na fakt, że nadmierne rozdrobnienie przedmiotowego zamówienia na części mogłoby pociągnąć za sobą negatywne skutki dla Zamawiającego. 2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
5. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy pzp
1) zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy pzp,
6. Oferty wariantowe
1) zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych,
7. Termin wykonania zamówienia i forma wynagrodzenia
1) termin wykonania zamówienia: Zgodnie z §2 wzoru umowy (ZAŁĄCZNIK nr 7 do SWZ): 1. Za dzień rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się dzień: a) w przypadku zawarcia przez Zamawiającego umowy z Inżynierem Kontraktu przed dniem zawarcia przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GODS" - jako termin rozpoczęcia realizacji usługi przyjmuje się datę otrzymania przez Inżyniera Kontraktu powiadomienia (pisemnie lub drogą elektroniczną) o zawarciu przez Zamawiającego umowy na realizację robót budowlanych dla wymienionego zadania inwestycyjnego; Zamawiający powiadomi Inżyniera Kontraktu o fakcie zawarcia umowy na realizację robót budowlanych w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót dla wymienionego zadania inwestycyjnego; b) w przypadku zawarcia przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GODS" przed dniem zawarcia umowy z Inżynierem Kontraktu - rozpoczęcie realizacji usługi nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, z uwzględnieniem §3 ust. 7 i 9 /§3* ust. 7 i 9 wzoru umowy (ZAŁĄCZNIK nr 7 do SWZ). 2. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się świadczyć usługę w terminie uwzględniającym: a) okres wykonywania robót budowlanych, który będzie trwał od daty zawarcia umowy na roboty budowlane z Wykonawcą robót budowlanych do daty podpisania przez strony umowy na roboty budowlane Protokołu odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zadania inwestycyjnego; przewidywana długość tego okresu to min. 18 miesięcy (z uwzględnieniem §3 ust. 7 oraz ust. 9/§3* ust. 7 oraz ust. 9) wzoru umowy (ZAŁĄCZNIK nr 7 do SWZ)); b) okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane, który będzie trwał max. 72 miesięce (z uwzględnieniem §3 ust. 7/§3* ust. 7 wzoru umowy (ZAŁĄCZNIK nr 7 do SWZ)), począwszy od daty podpisania przez strony umowy na roboty budowlane Protokołu odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zadania inwestycyjnego. 3. Termin zakończenia pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu upływa 30-tego dnia od dnia zakończenia okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane (i usunięcia ewentualnych wad) dla wykonanych robót budowlanych
2) obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
8. Warunki udziału w postępowaniu
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym Określenie warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 3. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 4. Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunku:
Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej:- jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego lub Inżyniera Kontraktu obejmującą prowadzenie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w co najmniej następujących branżach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej sanitarnej, instalacyjnej elektrycznej i elektroenergetycznej dla budowy lub przebudowy dla co najmniej jednego budynku o kubaturze nie mniejszej niż 8 000 m3;- jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego lub Inżyniera Kontraktu obejmującą prowadzenie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w co najmniej następujących branżach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej sanitarnej, instalacyjnej elektrycznej i elektroenergetycznej dla budowy lub przebudowy dla co najmniej jednego budynku pod nadzorem konserwatorskim. Warunek wskazany powyżej może zostać spełniony poprzez wskazanie zadań łącznie obejmujących roboty budowlane w ww. tiretach.2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:a) 1 osobą (Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu) posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem Inwestora Zastępczego lub Inżyniera Kontraktu,b) 1 osobą (Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej) posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru w zakresie posiadanych uprawnień licząc od daty ich uzyskania,c) 1 osobą (Inspektor nadzoru w branży sanitarnej) posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru w zakresie posiadanych uprawnień licząc od daty ich uzyskania,d) 1 osobą (Inspektor nadzoru w branży elektrycznej) posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru w zakresie posiadanych uprawnień licząc od daty ich uzyskania,e) 1 osobą (Specjalista ds. rozliczeń) posiadającą co najmniej roczne doświadczenie zawodowe przy sporządzaniu dokumentacji rozliczeniowej dla robót budowlanych.Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, wydanymi na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednimi przepisami obowiązującymi na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach.Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji osób wymienionych powyżej w lit. od a) do e) pod warunkiem spełnienia wymogów stawianych łączonym funkcjom.Warunek w zakresie zdolności technicznej i zawodowej dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniany łącznie dla wszystkich podmiotów.UWAGA:W przypadku, gdy w trakcie realizacji zamówienia dojdzie do zmiany osób, o których mowa powyżej w lit. od a) do e), wskazanych w wykazie osób, nowe osoby będą musiały spełniać wyżej wymienione wymagania. W przypadku podmiotów działających wspólnie osoby zdolne do wykonania zamówienia podlegają sumowaniu.

 

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

9. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i 109 ustawy pzp oraz art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
Obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawcy
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054), d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769 oraz z 2020 r. poz. 2023), g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. UWAGA: Podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt 2 ppkt 1-3) następują na okres trwania ww. okoliczności, zgodnie z treścią art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).  
Fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy
Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy pzp:
a) podstawa wykluczenia określona w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp
 
10. Dokumenty lub oświadczenia, składane w toku postępowania o zamówienie publiczne

1) Wykaz oświadczeń, które wykonawca składa wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji:

2) Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108, 109 ustawy pzp:

4) Inne dokumenty niewymienione w powyższych punktach:

UWAGA Załączniki do SWZ w formacie *.pdf są dostępne w wersji edytowalnej. Aby przekonwertować druk np. do programu Microsoft Word należy: - zapisać załącznik w formacie .pdf na dysku, kliknąć prawym przyciskiem myszy, nakierować kursor myszy na pole "Otwórz za pomocą" i wybrać program Microsoft Word lub, - kliknąć lewym przyciskiem myszy w kwadrat znajdujący się z prawej strony danego formularza. Zostanie wówczas otwarty plik w HTML. Następnie należy kombinacją klawiszy "Ctrl+a" zaznaczyć cały dokument, "Ctrl+c" skopiować jego zawartość i "Ctrl+v" wkleić zawartość dokumentu do Microsoft Word".

11. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej  
 
1) komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami (z zastrzeżeniem sposobu przygotowania i złożenia oferty) odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej,
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących  formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”, 3) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania, 4) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB, 5) za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

6) składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem:

"Zapytanie do specyfikacji warunków zamówienia dotyczące zadania pod nazwą:  Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GODS - Inżynier Kontraktu"

7) zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszej SWZ.

12. Odstąpienie od użycia środków komunikacji elektronicznej 1) Zamawiający nie przewiduje odstąpienia od użycia środków komunikacji elektronicznej,
13. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
1) osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest:
2) w razie nieobecności osoby, o której mowa w pkt 1) osobą uprawnioną będzie:
14. Wymagania dotyczące wadium
1) zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
15. Opis sposobu przygotowania i składania oferty
1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SWZ. Treść oferty musi być zgodna z warunkami zamówienia. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty,
2) wraz z ofertą należy złożyć:
a) wypełniony formularz cenowy - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SWZ, b) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, c) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 10 do SWZ (wyłącznie w przypadku, gdy wykonawca powołuje się na zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby), d) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SWZ (dotyczy wyłącznie podmiotów występujących wspólnie, np. konsorcjum, spółka cywilna), 3) Wykonawca, w ofercie, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, wskazując ich wartość bez kwoty podatku oraz stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie 4) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę nazw podwykonawców, jeśli są znane,
5) ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Wszelkie dokumenty lub oświadczenia obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski, 6) Zamawiający dopuszcza możliwość sporządzania i składania ofert wyłącznie w formatach danych określonych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Ponadto, do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych Zamawiający dopuszcza również możliwość sporządzania ofert w formacie ".rar", natomiast do danych zawierających informację graficzną Zamawiający dopuszcza również możliwość sporządzania ofert w formacie ".bmp". Preferowane przez Zamawiającego formaty: a) danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt, .ods, .xls, .xlsx, .jpg (.jpeg); b) kompresji dokumentów elektronicznych: .zip, .7z.
7) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem lub adres e-mail.
8) sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
9) jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować,
10) do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w niniejszym SWZ, w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę,
11) oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert,
12) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu,
13) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty
14) podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania składa się zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie,
15) jeżeli przekazywane przez Wykonawcę informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien zastrzec, wraz z przekazaniem takich informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Wykonawca zastrzegając określoną informację jako tajemnicę przedsiębiorstwa musi wykazać, że:
  • informacja ta ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,
  • informacja ta, jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze jej elementów nie jest powszechnie znana osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie jest łatwo dostępna dla takich osób,
  • uprawniony do korzystania z tej informacji lub rozporządzania nią podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania jej w poufności,
 i oznaczyć jako „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp, 16) wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi wyłącznie wykonawca,
17) od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się z warunkami zamówienia
16. Termin składania i otwarcia ofert
1) oferty należy złożyć do dnia 29-08-2022 r. do godz. 11:00, 2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29-08-2022 r. o godz. 11:30,
3) otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania, 4) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5) niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje:
a) o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
b) o cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
17. Termin związania ofertą
1) Wykonawca jest związany ofertą do dnia 28-09-2022 r.  
18. Opis sposobu obliczania ceny
 
1) oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIK NR 1 do SWZ,
2) cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszej specyfikacji,
3) cena określona przez wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy z zastrzeżeniem art. 455 oraz - wyłącznie w przypadku, gdy umowa dotyczy roboty budowlanej lub usługi i została zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy - art. 439 ustawy Pzp,

4) jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

19. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą
1) rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN.
 
20. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
kryteria:
nazwa
waga (znaczenie)%
sposób liczenia wg wzoru
cena  Wa=60,00
Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
doświadczenie zawodowe Kierwonika Zespołu Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt. 4 ppkt. 2) lit. a) SWZ Wb=16,00 Dk - sposób przyznawania punktów został podany poniżej doświadczenie zawodowe Inspektora nadzotu branży konstrukcyjno-budowlanej, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt. 4 ppkt. 2) lit. b) SWZ Wc=8,00 Db - sposób przyznawania punktów został podany poniżej doświadczenie zawodowe Inspektora nadzotu branży sanitarnej, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt. 4 ppkt. 2) lit. c) SWZ Wd=8,00 Ds - sposób przyznawania punktów został podany poniżej doświadczenie zawodowe Inspektora nadzotu branży elektrycznej, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt. 4 ppkt. 2) lit. d) SWZ We=8,00 De - sposób przyznawania punktów został podany poniżej
gdzie:
Cmin - najniższa cena Cof - cena badanej oferty Ca - liczba punktów w kryterium Wa - waga w ocenianym kryterium Dk - liczba punktów w kryterium "Doświadczenie zawodowe Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt. 4 ppkt. 2) lit. a) SWZ Wb - waga w ocenianym kryterium "Doświadczenie zawodowe Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt. 4 ppkt. 2) lit. a) SWZ Db - liczba punktów w kryterium "Doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt. 4 ppkt. 2) lit. b) SWZ Wc - waga w ocenianym kryterium "Doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt. 4 ppkt. 2) lit. b) SWZ Ds - liczba punktów w kryterium "Doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru w branży sanitarnej, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt. 4 ppkt. 2) lit. c) SWZ" Wd - waga w ocenianym kryterium "Doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru w branży sanitarnej, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt. 4 ppkt. 2) lit. c) SWZ" De - liczba punktów w kryterium "Doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru w branży elektrycznej, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt. 4 ppkt. 2) lit. d) SWZ" We - waga w ocenianym kryterium "Doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru w branży elektrycznej, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt. 4 ppkt. 2) lit. d) SWZ" CŁ - Łączna liczba punktów Kryterium "Doświadczenie zawodowe Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt. 4 ppkt. 2) lit. a) SWZ: - wskazanie posiadania doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika zespołu inżyniera kontraktu nad mniej niż trzema budowami lub przebudowami, gdzie 1 budowa dotyczyła co najmniej jednego budynku o kubaturze nie mniejszej niż 8 000 m3 każdy oraz 1 budowa dotyczyła co najmniej jednego budynku znajdującego się pod nadzorem konserwatorskim albo pozostawienie pola pustego - 0 pkt - pełnienie funkcji kierownika zespołu inżyniera kontraktu nad trzema budowami lub przebudowami, z których każda dotyczyła co najmniej jednego budynku o kubaturze nie mniejszej niż 8 000 m3 każdy i/lub co najmniej jednego budynku znajdującego się pod nadzorem konserwatorskim - 4 pkt - pełnienie funkcji kierownika zespołu inżyniera kontraktu nad czterema budowami lub przebudowami, z których każda dotyczyła co najmniej jednego budynku o kubaturze nie mniejszej niż 8 000 m3 każdy i/lub co najmniej jednego budynku znajdującego się pod nadzorem konserwatorskim - 8 pkt - pełnienie funkcji kierownika zespołu inżyniera kontraktu nad pięcioma budowami lub przebudowami, z których każda dotyczyła co najmniej jednego budynku o kubaturze nie mniejszej niż 8 000 m3 każdy i/lub co najmniej jednego budynku znajdującego się pod nadzorem konserwatorskim- 12 pkt - pełnienie funkcji kierownika zespołu inżyniera kontraktu nad sześcioma budowami lub przebudowami, z których każda dotyczyła co najmniej jednego budynku o kubaturze nie mniejszej niż 8 000 m3 każdy i/lub co najmniej jednego budynku znajdującego się pod nadzorem konserwatorskim- 16 pkt UWAGA: Wskazanie liczby zadań większej niż 6 nie będzie dodatkowo punktowane. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 16 punktów. Kryterium "Doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt. 4 ppkt. 2) lit. b) SWZ: - wskazanie posiadania doświadczenia zawodowego w pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej nad mniej niż dwiema budowami lub przebudowami, z których każda dotyczyła co najmniej jednego budynku o kubaturze nie mniejszej niż 8 000 m3 każdy albo pozostawienie pola pustego - 0 pkt - pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej nad dwiema budowami lub przebudowami, z których każda dotyczyła co najmniej jednego budynku o kubaturze nie mniejszej niż 8 000 m3 każdy - 2 pkt - pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej nad trzema budowami lub przebudowami, z których każda dotyczyła co najmniej jednego budynku o kubaturze nie mniejszej niż 8 000 m3 każdy - 4 pkt - pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej nad czterema budowami lub przebudowami, z których każda dotyczyła co najmniej jednego budynku o kubaturze nie mniejszej niż 8 000 m3 każdy - 6 pkt - pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej nad pięcioma budowami lub przebudowami, z których każda dotyczyła co najmniej jednego budynku o kubaturze nie mniejszej niż 8 000 m3 każdy - 8 pkt UWAGA: Wskazanie liczby zadań większej niż 5 nie będzie dodatkowo punktowane. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 8 punktów. Kryterium Doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru w branży sanitarnej, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt. 4 ppkt. 2) lit. c) SWZ: - wskazanie posiadania doświadczenia zawodowego w pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad mniej niż dwiema budowami lub przebudowami, z których każda dotyczyła co najmniej jednego budynku o kubaturze nie mniejszej niż 8 000 m3 każdy albo pozostawienia pola pustego - 0 pkt - pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad dwiema budowami lub przebudowami, z których każda dotyczyła co najmniej jednego budynku o kubaturze nie mniejszej niż 8 000 m3 każdy - 2 pkt - pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad trzema budowami lub przebudowami, z których każda dotyczyła co najmniej jednego budynku o kubaturze nie mniejszej niż 8 000 m3 każdy - 4 pkt - pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad czterema budowami lub przebudowami, z których każda dotyczyła co najmniej jednego budynku o kubaturze nie mniejszej niż 8 000 m3 każdy - 6 pkt - pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad pięcioma budowami lub przebudowami, z których każda dotyczyła co najmniej jednego budynku o kubaturze nie mniejszej niż 8 000 m3 każdy - 8 pkt UWAGA: Wskazanie liczby zadań większej niż 5 nie będzie dodatkowo punktowane. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 8 punktów.
Kryterium Doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru w branży elektrycznej, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt. 4 ppkt. 2) lit. d) SWZ: - wskazanie posiadania doświadczenia zawodowego w pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad mniej niż dwiema budowami lub przebudowami, z których każda dotyczyła co najmniej jednego budynku o kubaturze nie mniejszej niż 8 000 m3 każdy albo pozostawienia pola pustego - 0 pkt - pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad dwiema budowami lub przebudowami, z których każda dotyczyła co najmniej jednego budynku o kubaturze nie mniejszej niż 8 000 m3 każdy - 2 pkt - pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad trzema budowami lub przebudowami, z których każda dotyczyła co najmniej jednego budynku o kubaturze nie mniejszej niż 8 000 m3 każdy - 4 pkt - pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad czterema budowami lub przebudowami, z których każda dotyczyła co najmniej jednego budynku o kubaturze nie mniejszej niż 8 000 m3 każdy - 6 pkt - pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad pięcioma budowami lub przebudowami, z których każda dotyczyła co najmniej jednego budynku o kubaturze nie mniejszej niż 8 000 m3 każdy - 8 pkt UWAGA: Wskazanie liczby zadań większej niż 5 nie będzie dodatkowo punktowane. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 8 punktów.
CŁ= Ca+Dk+Db+Ds+De
2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium,
3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,
4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
5) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z warunkami zamówienia oraz ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium/kryteria wyboru.
 
UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza"
 
21. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1) z wykonawcą , którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa zawierająca projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - ZAŁĄCZNIK NR 7 do SWZ,
2) podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 308 ust. 2 i 3 ustawy pzp,
3) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani będą do złożenia - nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - kopii umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej),
4) w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru, 5) wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedłoży oryginał dokumentu potwierdzającego jego siedzibę podatkową, tzw. certyfikat rezydencji,
6) wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa poniżej. W przypadku, gdy okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat  wykonawca może wnieść zabezpieczenie na okres 5 lat, wraz ze zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy,
6) wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu (potwierdzone za zgodność z oryginałem) kopie uprawnień budowlanych osób wskazanych w wykazie osób wraz z aktualnymi zaświadczeniami właściwych izb samorządu zawodowego, a w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej - wraz z uznaniem uprawnień przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,7) wykonawca, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu (zaakceptowany wcześniej przez Zamawiającego) harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy usług Inżyniera Kontraktu, o treści ZAŁĄCZNIKA nr 17 do SWZ.W przypadku zawierania umowy z wykonawcą już po zawarciu przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą robót budowlanych, przeliczenie wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu dla okresu wykonywania robót budowlanych, nastąpi przed zawarciem umowy z Inżynierem Kontraktu,8) wykonawca, którego oferta została wybrana, przed zawarciem umowy przedłoży Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z treścią Rozdziału 22 SWZ. W przypadku złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie niż w pieniądzu, wykonawca winien uwzględnić wytyczne Zamawiającego zawarte w treści ZAŁĄCZNIKA NR 15 do SWZ.W przypadku, gdy okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat wykonawca może wnieść zabezpieczenie na okres 5 lat, wraz ze zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
22. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 
1) zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 2) wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: 5,00 % ceny całkowitej podanej w ofercie, 3) zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w jednej lub kilku formach określonych w art. 450 ust. 1 ustawy pzp, 4) zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych w art. 450 ust. 2 ustawy pzp , 5) zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać sformułowanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego  i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia lub wykonał z nienależytą starannością. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji, 6) termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi obejmować cały okres wykonywania przedmiotu umowy oraz 30 dni po jego zakończeniu, 7 na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji, zamawiający pozostawi kwotę 30,00 % wysokości zabezpieczenia, 8) termin ważności zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji musi obejmować cały okres rękojmi za wady oraz 15 dni po upływie tego okresu,
9) jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie niż pieniężna wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, z treści gwarancji lub poręczenia musi wynikać prawo wypłaty przez Zamawiającego kwoty zabezpieczenia,
10) w przypadku przedłożenia poręczenia, gwarancji nie zawierającej wymienionych powyżej elementów bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, zamawiający uzna, że wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 11) zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 59 1160 2202 0000 0005 0675 7618 - potwierdzenie przelewu należy przekazać zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 12) jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy je złożyć zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
 
23. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy
1) projektowane postanowienia umowy zawiera załączony do specyfikacji wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 7 do SWZ.
24. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy
1) zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia we wskazanych niżej przypadkach i pod następującymi warunkami: Zgodnie z §8 wzoru umowy - ZAŁĄCZNIK NR 7 do SWZ
25. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
1) w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące  odwołania i skargi zgodnie z działem IX ustawy pzp.
 
26. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań
1) zamawiający zastrzega, że następujące kluczowe zadania zamówienia zostaną wykonane przez wykonawcę: 1.1 Przedmiotem podwykonawstwa nie może być zakres usługi wskazany dla Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu w Szczegółowym Zakresie Prac Inżyniera Kontraktu (załącznik nr 1 do umowy), Zamawiający wymaga, aby ta część usługi Inżyniera Kontraktu była wykonywana osobiście przez Inżyniera Kontraktu.1.2. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom z zastrzeżeniem ww. ppkt 1.1 warunki powierzenia zostały określone we wzorze umowy.
27. Informacja dotycząca ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych . 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem: abi@gods.gliwice.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą: "Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GODS - Inżynier Kontraktu", numer sprawy: GODS-ZP.2712.2.2022, prowadzonym w trybie: tryb podstawowy- wariant I (bez negocjacji) w oparciu o art. 275-296 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp". 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy. 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.  7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 8. Posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 9. Nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: w przypadku skorzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

28. Załączniki do specyfikacji
1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz oferty, 2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp
4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - art. 117 ust. 4, 5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - oświadczenie o grupie kapitałowej, 6) ZAŁĄCZNIK NR 6 - formularz cenowy, 7) ZAŁĄCZNIK NR 7 - wzór umowy, 8) ZAŁĄCZNIK NR 8 - wykaz  usług, 9) ZAŁĄCZNIK NR 9 - wykaz osób, 10) ZAŁĄCZNIK NR 10 - wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby, 11) ZAŁĄCZNIK NR 11 - oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa,

12) ZAŁĄCZNIK NR 12 - oświadczenie Wykonawcy o wykonywaniu robót BEZ UDZIAŁU Podwykonawców, 13) ZAŁĄCZNIK NR 13 - oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót Z UDZIAŁEM Podwykonawców, 14) ZAŁĄCZNIK NR 14 -oświadczenie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, 15) ZAŁĄCZNIK NR 15 - wzór gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad 16) ZAŁĄCZNIK NR 16 - szczegółowy zakres prac Inżyniera Kontraktu,17) ZAŁĄCZNIK NR 17 - harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy usługi Inżyniera Kontraktu.

 
Dyrektor Jednostki
 
03-08-2022 r.  Marta Kryś  ............................................................. (data oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej)