GODS-ZP.2712.1.2022
METRYKA ZAMÓWIENIA
 
Nazwa zamówienia:
Adaptacja budynku przy ul. Sieminskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GODS 
Nazwa i nr części zamówienia:
(dla postępowań z ofertami częściowymi)                      
zamówienie podstawowe
Nr PZPU:      
Zamawiający:  Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Tryb: tryb podstawowy- wariant I (bez negocjacji) w oparciu o art. 275-296 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp"
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wartość stanowiąca podstawę wyboru trybu: przekracza kwotę od której stosuje się ustawę pzp, a jest mniejsza od progów unijnych Data wszczęcia postępowania:
15-07-2022 r.
Rozstrzygnięcie postępowania (części):  unieważnienie postępowania Data zawarcia umowy, unieważnienia postępowania lub zakończenia postępowania bez zawarcia umowy:
  23-09-2022 r.
Nr zawartej umowy:
Wybrany wykonawca (nazwa):
 

Data zamieszczenia i numer ogłoszenia o wyniku postępowania:

26-09-2022 r., nr ogłoszenia 2022/BZP 00364260/01
Wartość zawartej umowy
netto: zł
brutto: 
Odwołania:
             liczba odwołań ogółem:        0
Skargi do sądu:
             liczba skarg ogółem:             0
 
     
Bernadeta Mandok
 
(osoba sporządzająca)
  
Uzasadnienie unieważnienia postępowania: Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.Uzasadnienie faktyczne: Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 20.09.2022 r. do godz. 09:00 wpłynęły trzy oferty. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez JS INVEST Group Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Chorzowskiej 44C, na kwotę 21 607 972,17 zł brutto. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 14 000 000,00 zł brutto. Zaoferowana cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty, w związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione.