oznaczenie sprawy: GODS-ZP.2712.1.2022

 

Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie pod nazwą:

"Adaptacja budynku przy ul. Sieminskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GODS"

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
W imieniu Zamawiającego informuję, że niniejsze postępowanie zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie: Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.Uzasadnienie faktyczne: Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 20.09.2022 r. do godz. 09:00 wpłynęły trzy oferty. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez JS INVEST Group Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Chorzowskiej 44C, na kwotę 21 607 972,17 zł brutto. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 14 000 000,00 zł brutto. Zaoferowana cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty, w związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione.

Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
termin realizacji przedmiotu zamówienia
Liczba pkt w kryterium doświadczenia kierownika budowy
Liczba pkt
w kryterium
okres gwarancji i rękojmi
Łączna punktacja

1.
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE DOMBUD S. A.
DRZYMAŁY 15, 40-059 KATOWICE
40,90
25,00
10,00
5,00
80,90
2.
MILIMEX S.A.
OLIMPIJSKA 7, 41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
51,46
25,00
10,00
5,00
91,46
3.
JS INVEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
CHORZOWSKA 44C, 44-100 GLIWICE
60,00
25,00
4,00
5,00
94,00

Starszy Inspektor

23-09-2022 r. Bernadeta Mandok
________________________________________ (data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Dyrektor Jednostki

23-09-2022 r. Marta Kryś

________________________________________ (data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)