Oznaczenie sprawy: GODS-ZP.2712.1.2022
 
Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym - wariant I (bez negocjacji) pod nazwą
Adaptacja budynku przy ul. Sieminskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GODS
Data zamieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 14-09-2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY1.1.) Nazwa zamawiającego: Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 2762553351.4.) Adres zamawiającego:1.4.1.) Ulica: ul. Zwycięstwa 11.4.2.) Miejscowość: Gliwice1.4.3.) Kod pocztowy: 44-1001.4.4.) Województwo: śląskie1.4.5.) Kraj: Polska1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki1.4.7.) Numer telefonu: 3223204771.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gods@gods.gliwice.eu1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://gods.gliwice.pl/1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczneSEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE2.1.) Numer ogłoszenia:2022/BZP 00347893/012.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-14 13:47SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00258066/013.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 013.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00258066/013.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 013.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GODS”,obejmujące:1) przebudowę i remont budynków dawnej Szkoły Muzycznej:-"budynku głównego" o nr ewidencyjnym 665,-"budynku pomocniczego" o nr ewidencyjnym 643wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji szkolnej na funkcję usługową;2) nadbudowę "budynku głównego" i rozbudowę o szyb windy zewnętrznej;3) zagospodarowanie terenu obejmującego infrastrukturę techniczną i towarzyszącą,4) przebudowę sieci elektroenergetycznej oświetlenia skweru Bottrop.Przedmiotem zamówienia jest:1) wykonanie robót budowlanych wraz z robotami towarzyszącymi oraz czynnościami niezbędnymi do realizacji tych robót budowlanych;2) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/ zgłoszenie zakończenia robót budowlanych/ budowy do organu administracji architektoniczno -budowlanego;3) przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.W niektórych dokumentach nazwa inwestycji może brzmieć "Nadbudowa i rozbudowa o szyb windy, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania oraz budowa nowej drogi pożarowej i dość do budynków dawnej Szkoły Muzycznej przy ul. Siemieńskiego 6 i 6A w Gliwicach na siedzibę Centrum 3.0 wraz z zagospodarowaniem tereny".UWAGA:1. Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne, systemy, oprogramowanie oraz materiały z podaniem producenta należy traktować jako odniesienie do oczekiwanych przez Zmawiającego parametrów technicznych i użytkowych oraz jako przykładowe ze względu na zasadyustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 99 do 102.2. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisanych w dokumentach norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ustawie pzp.Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień, w tym zaakceptowania zmian materiałowych przez projektanta i Zamawiającego.3. Dla przedmiotowych robót została wydana decyzja o pozwoleniu na ich realizacje. Wykonawca będzie zobowiązany wypełnić wymagania zawarte w ww. decyzji tj. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 353/2022 z dnia 27.05.2022 r.II. Inne wymagania Zamawiającego:2.1. Obowiązkowe jest prowadzenie dziennika budowy jako dokumentu budowy z realizacji zadania.2.2. Zamawiający przewiduje zaangażowanie podmiotu zewnętrznego w funkcji Inżyniera Kontraktu do działania w jego imieniu - jako inwestora zastępczego w zakresie nadzorowania budowy i rozliczania kosztów robót. W przypadku ustanowienia Inżyniera Kontraktu Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z jego przedstawicielami.2.3 Wykonawca jest zobowiązany do uczestnictwa w wizji lokalnej. Zamawiający wyznaczy 4 terminy wizji lokalnej, w których zainteresowani Wykonawcy mogą uczestniczyć. Wizje lokalne odbędą się 25.07.2022 r., 29.07.2022 r., 03.08.2022 r. oraz 05.09.2022 r. w godzinach 10:00-13:00. Oferta złożona bez odbycia wizji lokalnej podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust.1 pkt 18) ustawy pzp.2.4 Przedmiar robót, stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 25 SWZ, nie jest częścią dokumentacji projektowej, a podane w nim pomiary są uważane za wstępne.III. Kwota, którą Zamawiający przeznacza za realizacje zamówienia pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GODS” wynosi 14 000 000 zł brutto.IV. Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty gotowych mebli w celu potwierdzenia zgodności zaproponowanych rozwiązań technicznych.

Po zmianie:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GODS”,obejmujące:1) przebudowę i remont budynków dawnej Szkoły Muzycznej:-"budynku głównego" o nr ewidencyjnym 665,-"budynku pomocniczego" o nr ewidencyjnym 643wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji szkolnej na funkcję usługową;2) nadbudowę "budynku głównego" i rozbudowę o szyb windy zewnętrznej;3) zagospodarowanie terenu obejmującego infrastrukturę techniczną i towarzyszącą,4) przebudowę sieci elektroenergetycznej oświetlenia skweru Bottrop.Przedmiotem zamówienia jest:1) wykonanie robót budowlanych wraz z robotami towarzyszącymi oraz czynnościami niezbędnymi do realizacji tych robót budowlanych;2) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/ zgłoszenie zakończenia robót budowlanych/ budowy do organu administracji architektoniczno -budowlanego;3) przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.W niektórych dokumentach nazwa inwestycji może brzmieć "Nadbudowa i rozbudowa o szyb windy, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania oraz budowa nowej drogi pożarowej i dość do budynków dawnej Szkoły Muzycznej przy ul. Siemieńskiego 6 i 6A w Gliwicach na siedzibę Centrum 3.0 wraz z zagospodarowaniem tereny".UWAGA:1. Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne, systemy, oprogramowanie oraz materiały z podaniem producenta należy traktować jako odniesienie do oczekiwanych przez Zmawiającego parametrów technicznych i użytkowych oraz jako przykładowe ze względu na zasadyustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 99 do 102.2. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisanych w dokumentach norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ustawie pzp.Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień, w tym zaakceptowania zmian materiałowych przez projektanta i Zamawiającego.3. Dla przedmiotowych robót została wydana decyzja o pozwoleniu na ich realizacje. Wykonawca będzie zobowiązany wypełnić wymagania zawarte w ww. decyzji tj. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 353/2022 z dnia 27.05.2022 r.II. Inne wymagania Zamawiającego:2.1. Obowiązkowe jest prowadzenie dziennika budowy jako dokumentu budowy z realizacji zadania.2.2. Zamawiający przewiduje zaangażowanie podmiotu zewnętrznego w funkcji Inżyniera Kontraktu do działania w jego imieniu - jako inwestora zastępczego w zakresie nadzorowania budowy i rozliczania kosztów robót. W przypadku ustanowienia Inżyniera Kontraktu Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z jego przedstawicielami.2.3 Wykonawca jest zobowiązany do uczestnictwa w wizji lokalnej. Zamawiający wyznaczy 4 terminy wizji lokalnej, w których zainteresowani Wykonawcy mogą uczestniczyć. Wizje lokalne odbędą się 25.07.2022 r., 29.07.2022 r., 03.08.2022 r. oraz 05.09.2022 r. w godzinach 10:00-13:00, a także 16.09.2022 r. w godzinach 10:30-12:00. Oferta złożona bez odbycia wizji lokalnej podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust.1 pkt 18) ustawy pzp.2.4 Przedmiar robót, stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 25 SWZ, nie jest częścią dokumentacji projektowej, a podane w nim pomiary są uważane za wstępne.III. Kwota, którą Zamawiający przeznacza za realizacje zamówienia pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GODS” wynosi 14 000 000 zł brutto.IV. Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty gotowych mebli w celu potwierdzenia zgodności zaproponowanych rozwiązań technicznych.

 

 

Starszy Inspektor
 
14-09-2022 r.  Bernadeta Mandok
__________________________________ data oraz imię i nazwisko osoby udostępniającej ogłoszenie
      
Zastępca Dyrektora Jednostki
 
14-09-2022 r.  Anita Koczorek
__________________________________ data oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej