Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych       GODS-ZP.2712.1.2022 Gliwice,  26-08-2022 r.
nr kor. GODS.4697.2022
 
Dotyczy: Adaptacja budynku przy ul. Sieminskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GODS
Odpowiedź na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia
        Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:  

  Pytanie nr 1: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza w SWZ użycie materiałów i urządzeń technicznych równoważnych, w stosunku do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji przetargowej. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że jako równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń, które będą posiadały parametry rozwiązań projektowych jednak nie muszą one spełniać tych cech rozwiązań projektowych, które są nieistotne dla zasadniczej ich funkcji. Odpowiedź: Zgodnie z pkt. 4 "Informacji" będącą częścią dokumentacji projektowej (Z8_dokumentacja_projektowa_CZESC_FORMALNO-PRAWNA): "4. Całą dokumentację należy czytać z uwzględnieniem art. 99 ust. 5 Prawa zamówień publicznych. Jeżeli w dokumentacji wskazano nazwę firmy lub produktu, to należy je traktować jako przykładowe, niezobowiązujące oraz wskazujące na minimalne parametry (chyba że w dokumentacji wskazano inaczej)."
 
Pytanie nr 2: Z uwagi na fakt, iż w przedmiotowym postępowaniu dokumentację projektową, na podstawie której będzie realizowane przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zapewnienia Zamawiający, poprzez co Wykonawca nie miał żadnego wpływu na jej opracowanie, wnosimy o uzupełnienie Umowy o dodatkowe zapisy, o proponowanej treści: „Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności finansowej, za błędy, rozbieżności lub braki dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa w zdaniu pierwszym, których stwierdzenie wymaga specjalistycznej wiedzy projektowej lub dokonywania stosownych obliczeń i sprawdzeń. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zgłaszania wykrytych w dokumentacji projektowej nieprawidłowości. Wykonawca nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów doprowadzenia dokumentacji projektowej do należytego stanu, ponoszenia kosztów prac koniecznych do wykonania robót zgodnie ze zmienioną, poprawioną, czy w inny sposób zmodyfikowaną dokumentacją projektową. Jeśli wskutek wykrytych błędów, braków i innych nieprawidłowości dokumentacji projektowej nie będzie możliwe kontynuowanie robót objętych przedmiotem nin. Umowy, Wykonawca jest uprawiony do wstrzymania się z wykonaniem robót i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w stosunku do podanego w umowie terminu zakończenia robót. Po otrzymaniu skorygowanej dokumentacji projektowej od Zamawiającego, sporządzony zostanie aneks, w którym Strony wprowadzą nowy termin zakończenia robót. Przesunięcie terminu końcowego nastąpi o okres od chwili przekazania przez Wykonawcę informacji o nieprawidłowościach w dokumentacji projektowej do chwili przekazania Wykonawcy skorygowanej dokumentacji. Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie zmiany.
 
Pytanie nr 3:
Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie poza częściami zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, także firmy (oznaczenie przedsiębiorców) jedynie w tych przypadkach, w których na etapie składania oferty znane są już nazwy konkretnych podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć określone zakresy robót w ramach podwykonawstwa. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku robót, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, ale nie zostali oni jeszcze wybrani na etapie składania ofert, a więc nie są mu znane dane tychże podwykonawców, wystarczającym będzie podanie w ofercie jedynie zakresów robót, których wykonanie zamierza powierzyć w ramach podwykonawstwa. Odpowiedź: W ofercie Wykonawca ma obowiązek wskazać tylko tych podwykonawców oraz zakres powierzonych im zadań, o których wiadomo już w trakcie przygotowania oferty. Po podpisaniu umowy Zamawiający przewidział możliwość zmiany w zakresie podwykonawców oraz powierzonych ich zadań (dot. to również wprowadzenie podwykonawców jeżeli nie byli przewidziani w ofercie) - zapis te znajdują się w §9 ust. 1 pkt.5)-6) Wzoru umowy (załącznik nr 7 do SWZ).
 
Pytanie nr 4: Prosimy o potwierdzenie, iż w trakcie realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca będzie mógł powierzać podwykonawcom także inne zakresy robót, które nie zostały podane w ofercie Wykonawcy, jako zakresy rzeczowe robót, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, przy zachowaniu wymaganej w Umowie procedury zgłaszania podwykonawców Odpowiedź: Patrz: odpowiedź do pytania nr 3.
 
Pytanie nr 5: Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na jeden okres (dla robót budowlanych, materiałów i urządzeń) wynoszący maksymalnie 72 miesiące, przy czym z uwagi na punktację gwarancji i rękojmi, gwarancja i rękojmia ta będzie podlegała wydłużeniu przez poszczególnych wykonawców maksymalnie do okresu 72 miesięcy. Z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie jest producentem wielu specjalistycznych materiałów i urządzeń, których użycie jest konieczne przy realizacji przedmiotowej inwestycji, prosimy o dopuszczenie możliwości udzielenia gwarancji i rękojmi na użyte materiały i urządzenia na okres równy okresowi gwarancji, jakiej udzielają producenci przedmiotowych materiałów i urządzeń, jednak na okres nie krótszy niż 24 miesiące? Punktacji podlegałaby wówczas gwarancja i rękojmia udzielana na roboty budowlane. Odpowiedź: Wykonawca jest zobowiązany do wskazania okresu gwarancji na cały przedmiot zamówienia, który został opisany we wzorze umowy (załącznik nr 7 do SWZ) oraz dokumentacji projektowej (załącznik nr 8 do SWZ). Zgodnie z §1 ust. 2 wzoru umowy zakresem postępowania jest: "1) wykonanie robót budowlanych wraz z robotami towarzyszącymi oraz czynnościami niezbędnymi do realizacji tych robót budowlanych; 2) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/zgłoszenie zakończenia robót budowlanych/budowy do organu administracji architektoniczno-budowlanego; 3) przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej."  
Pytanie nr 6: Prosimy o potwierdzenie, iż w okresie udzielonej gwarancji Zamawiający będzie ponosił koszty materiałów eksploatacyjnych. Odpowiedź: Jeżeli jako materiały eksploatacyjne rozumie się materiały, które są wymieniane podczas wymaganych serwisów lub napraw urządzeń lub są niezbędne do rozruchu danego urządzenia - wtedy są one zapewniane przez Wykonawcę. Jeżeli natomiast materiały rozumie się jako środki potrzebne do codziennego użytku urządzeń (np. środki czystości potrzebne do korzystania ze zmywarki lub pralki) to ich koszt będzie ponoszony przez Zamawiającego.  
Pytanie nr 7: Prosimy o informację, czy w trakcie użytkowania obiektu Zamawiający będzie dokonywał we własnym zakresie i na własny koszt odbiory UDT, których obowiązek przeprowadzenia nałożył na użytkownika ustawodawca? Odpowiedź: Zgodnie z zapisem w pkt. 11 "Dokumentu gwarancyjnego" (załącznik nr 13 do SWZ): "11. Jeśli w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z Umową zainstalowano urządzenia, instalacje, systemy itp., co do których producent/dostawca żąda odpłatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje o tym Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementów i ponosi jego koszty w okresie gwarancji." Zapis ten również dotyczy sytuacji uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie urządzeń, jeśli jest ono wymagane.
 
Pytanie nr 8: Zamawiający wprowadził w § 5 ust. 30 zakaz obrotu wierzytelnościami. Mając na uwadze, iż Wykonawca zobowiązany będzie w znacznym stopniu kredytować przedmiotową realizację, prosimy o wprowadzenie łagodniejszej formy zapisu, która także w pełni zabezpiecza Zamawiającego, tj. zbycie wierzytelności dopuszczalne jest wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Wówczas to Zamawiający decyduje, czy wyrazi ewentualną zgodę na dokonanie cesji wierzytelności np. na rzecz banku w celu zabezpieczenia spłaty kredytu, który Wykonawca mógłby uzyskać w celu finansowania przedmiotowej realizacji. Prosimy o dokonanie w umowie stosownych zmian w tym zakresie. Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie zaproponowanych zmian.
 
Pytanie nr 9: Prosimy o doprecyzowanie postanowienia w paragrafie 8 ust. 4 w proponowany sposób: „Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość powyżej określonych kar umownych na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar umownych.” Odpowiedź: Według Zamawiającego zapis jest jasny i nie wymaga doprecyzowania.
 
Pytanie nr 10: W związku z faktem, iż Zamawiający w SWZ dopuszcza użycie materiałów i urządzeń równoważnych, m. in. w stosunku do wskazanych w dokumentacji przetargowej materiałów i urządzeń, dla których podano nazwę producenta wraz z bardzo szczegółowymi danymi technicznymi osiągalnymi jedynie dla produktu wskazanego producenta, nie podając przy tym żadnych kryteriów oceny równoważności dla tychże materiałów i urządzeń do czego Zamawiający jest zobowiązany dla zachowania w postępowaniu zasad uczciwej konkurencji – prosimy o potwierdzenie, że za równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń posiadających parametry tożsame z głównymi parametrami materiałów i urządzeń opisanych w projekcie, które to parametry są konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego materiału lub urządzenia. Odpowiedź: Patrz: odpowiedź do pytania nr 1

 
  Z poważaniem Marta Kryś Dyrektor Jednostki
 
Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych ul. Zwycięstwa 1 44-100 Gliwice
 
tel. +48 32 2320477 fax +48 32 - gods@gods.gliwice.eu