Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych       GODS-ZP.2712.1.2022 Gliwice,  22-08-2022 r.
nr kor. GODS.4609.2022
 
Dotyczy: Adaptacja budynku przy ul. Sieminskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GODS
Odpowiedź na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia
        Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:  

Pytanie nr 1: W związku z planowanym przystąpieniem do przedmiotowego przetargu prosimy o wyjaśnienia: 1. Zgodnie z opisem wyposażenia wnętrz pkt 4. istnieje zapis: "4. W celu potwierdzenia zgodności zaproponowanych rozwiązań technicznych z wymaganiami należy wraz z ofertą dostarczyć następujące gotowe meble wykonane zgodnie z wymaganiami (przykładowe wymagania): -dowolne biurko z systemem, którego Wykonawca zamierza skorzystać przy realizacji zamówienia -dowolną szafę z systemem szaf, z którego Wykonawca zamierza skorzystać przy realizacji zamówienia -krzesło gościnne Wymaga się, aby ww. meble były wykonane dokładnie w taki sposób, jak Wykonawca będzie realizował zadanie. Wskazane jest aby, ww. meble wykonane były we wskazanej w opisie przedmiotu kolorystyce. Zgodnie z art. 97 ust 2 Ustawy PZP po zakończeniu postępowania, Zamawiający zwróci ww. meble Wykonawcom, których oferty nie zostaną wybrane, na ich wniosek. Meble dostarczone przez firmę, której oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza magą zastać użyte przez wykonawce do realizacji zadania" W obowiązującym PZP art. 97 ust 2 Ustawy PZP dotyczy wadium. Zgodnie z SWZ nie ma jakiekolwiek wzmianki o dostarczeniu mebli. Prosimy więc o potwierdzenie iż przed złożeniem oferty wykonawca biorący udział w postępowaniu nie mają obowiązku dostarczenia gotowych mebli do zamawiającego w celu potwierdzenia zgodności zaproponowanych rozwiązań technicznych. Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty gotowych mebli w celu potwierdzenia zgodności zaproponowanych rozwiązań technicznych. W załączniku nr 8 do SWZ - Dokumentacja projektowa (Z8 dokumentacja projektowa Część formalno-prawna) znajduje się dokument pn. "Informacja", w którym informujemy, że w "[...] Wstępie do opisu wyposażenia zamiast art. 97 ust. 2 należy czytać art. 77 ust. 1)".

 
  Z poważaniem Marta Kryś Dyrektor Jednostki
 
Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych ul. Zwycięstwa 1 44-100 Gliwice
 
tel. +48 32 2320477 fax +48 32 - gods@gods.gliwice.eu