Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych       GODS-ZP.2712.1.2022 Gliwice,  22-08-2022 r.
  nr kor.
 
Dotyczy: Adaptacja budynku przy ul. Sieminskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GODS
Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia  
     Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w imieniu zamawiającego informuję, że specyfikacja warunków zamówienia została zmodyfikowana w następujący sposób:
 

W rozdziale 3. Opis przedmiotu zamówienia: Zamawiający wyznaczył dodatkowy termin wizji lokalnej na 05.09.2022 r. w godzinach 10:00-13:00 oraz dodał: "IV. Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty gotowych mebli w celu potwierdzenia zgodności zaproponowanych rozwiązań technicznych."

W rozdziale 9. Warunki udziału w postępowaniu w pkt. 4. Zdolność techniczna lub zawodowa: zamiast: 1) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali należycie: -co najmniej 1 robotę budowlana, polegającą na przebudowie co najmniej jednego budynku o kubaturze nie mniejszej niż 8 000,00 m3 -co najmniej 1 robotę budowlaną pod nadzorem konserwatorskim -co najmniej 1 robotę budowlaną, której wartość wynosiła co najmniej 7 000 000,00 zł brutto. Warunek wskazany powyżej może zostać spełniony poprzez wskazanie zadań łącznie obejmujących roboty budowlane w ww. tiretach. Przez "budowę"/"budowa" należy rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. powinno być: "1) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali należycie: -co najmniej 1 robotę budowlaną, w której wykonane przez Wykonawcę prace polegały na budowie/przebudowie co najmniej jednego budynku o kubaturze budynku nie mniejszej niż 8 000,00 m3 -co najmniej 1 robotę budowlaną pod nadzorem konserwatorskim -co najmniej 1 robotę budowlaną, w której wartość Wykonanych przez wykonawcę prac wynosiła co najmniej 7 000 000,00 zł brutto. Warunek wskazany powyżej może zostać spełniony poprzez wskazanie zadań łącznie obejmujących roboty budowlane w ww. tiretach. Przez "budowę"/"przebudowę" należy rozumieć wykonanie prac zgodnie z definicjami zawartymi w art. 3 ust. 6 i 7a Prawa budowlanego."

W rozdziale 28. Załączniki do specyfikacji: Do załącznika nr 8 Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych należy dołączyć jako integralną część rysunek A.39 Zestawienie stolarki okiennej - okna dachowe, który stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji.

 
     Na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 20-09-2022 r. do godz. 09:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20-09-2022 r. o godz. 09:30. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 20-10-2022 r.
 
  Z poważaniem Marta Kryś Dyrektor Jednostki
 
Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych ul. Zwycięstwa 1 44-100 Gliwice tel. +48 32 2320477 gods@gods.gliwice.eu