Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych       GODS-ZP.2712.1.2022 Gliwice,  16-08-2022 r.
nr kor. GODS.4462.2022
 
Dotyczy: Adaptacja budynku przy ul. Sieminskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GODS
Odpowiedź na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia
        Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:  

  Pytanie nr 1: Podczas wizji lokalnej stwierdzono iż poziom zużycia, zniszczenia elementów drewnianych muru pruskiego budynku pomocniczego jest wyższy niż opisany w dokumentacji. W naszej ocenie elementy drewniane podlegają wymianie, w związku z tym iż są nośne, dokumentacja techniczna powinna zawierać opracowanie dotyczące sposobu ich wymiany. Prosimy o dokładne określenie zakresu prac dotyczących elewacji typu mur pruski - czy oferta ma uwzględniać czyszczenie czy wymianę, a jeśli wymianę wnioskujemy o dokumentację techniczną.
Odpowiedź: Biuro projektowe odpowiada: "Elementy drewniane nie są elementami nośnymi, budynek jest murowany. W Budynku pomiędzy parterem a piętrem wymieniany jest strop z belek drewnianych na lany strop żelbetowy. Projektant przedstawił rozwiązanie połączenia pozostałych po przycięciu fragmentów belek nowowylewaną płytą".
 
Pytanie nr 2: Elewacja budynku głównego nosi znamiona pęknięć np. na elementach ryzalitowych wokół okien, w związku z tym prosimy o określenie zakresu prac – czy należy wykonać naprawę czy tylko oczyszczenie.
Odpowiedź: Biuro projektowe odpowiada: "Należy doprowadzić do usunięcia pęknięć i ewentualnych pustek przy elementach ryzalitowych oraz ma powierzchni tynku".
 
Pytanie nr 3: Podczas wizji lokalnej zauważono iż zadaszenie w konstrukcji drewnianej znajdujące się na podeście wejściowym, nosi silne zniszczenia również w zakresie słupów nośnych i w całości sugerujemy jego odtworzenie. W związku z tym prosimy o potwierdzenie czy Konserwator wyraża zgodę wykonanie odtworzenia.
Odpowiedź: Biuro projektowe odpowiada: "W wypadku stwierdzenia przy demontażu znacznego zużycia należy odtworzyć elementy w sposób najbardziej zbliżony do oryginalnego. Projekt został zaakceptowany przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Uzgodnienie zakłada możliwość wymiany elementów lub ich zespołów, pod nadzorem MKZ".
 
Pytanie nr 4: Prosimy o potwierdzenie że koszty związane z zajęciem terenu pod budowę „miejsca nawrotowego na drodze pożarowej, są po stronie Zamawiającego. Wykonawca winien skalkulować tylko koszty związane z projektem organizacji i oznakowaniem.
Odpowiedź:

Opłaty wynikające z konieczności zajęcia pasa drogowego w celu wykonania części zaprojektowanej inwestycji leżą po stronie Zamawiającego. Od Wykonawcy oczekujemy opracowania projektu zastępczej organizacji ruchu, zaopiniowania go przez wymagane organy, złożenia i/lub dokonania ewentualnych poprawek. Późniejsze oznakowanie zajętego pasa również będzie obciążało Wykonawcę.

 
Pytanie nr 5: Prosimy o informację dotyczącą kosztów związanych z zajęciem chodnika i drogi podczas prowadzenia prac od strony ul. Siemińskiego (drenaż, rusztowania). Czy koszty związane z zajęciem są po stronie Zamawiającego a Wykonawca winien skalkulować tylko koszty związane z projektem organizacji i oznakowaniem?
Odpowiedź:

Analogicznie jak odpowiedź na pytanie nr 4.

 
Pytanie nr 6: Jakie należy przyjąć zabezpieczenie ogniowe konstrukcji dachu w bud. A (słupy, dźwigary) – czy należy traktować jako R30 jak konstrukcja dachu, czy jako R 120 jak konstrukcja nośna.
Odpowiedź: Biuro projektowe odpowiada: "W projekcie przyjęto ramę jako element nośny ramę i ona ma być zabezpieczona do R120, pozostałe elementy dachu zgodnie z opisem zabezpieczeń p. poż."

 
  Z poważaniem Anita Koczorek Zastępca Dyrektora Jednostki
 
Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych ul. Zwycięstwa 1 44-100 Gliwice
 
tel. +48 32 2320477 fax +48 32 - gods@gods.gliwice.eu