Oznaczenie sprawy: GODS-ZP.2712.1.2022
 
Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym - wariant I (bez negocjacji) pod nazwą
Adaptacja budynku przy ul. Sieminskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GODS
Data zamieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 22-08-2022 Numer aktualnego numeru ogłoszenia o zamówieniu: 2022/BZP 00313986/01

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY1.1.) Nazwa zamawiającego: Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 2762553351.4.) Adres zamawiającego:1.4.1.) Ulica: ul. Zwycięstwa 11.4.2.) Miejscowość: Gliwice1.4.3.) Kod pocztowy: 44-1001.4.4.) Województwo: śląskie1.4.5.) Kraj: Polska1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki1.4.7.) Numer telefonu: 3223204771.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gods@gods.gliwice.eu1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://gods.gliwice.pl/1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczneSEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00313986/012.2.) Data ogłoszenia: 2022-08-22 12:45SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00258066/013.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 013.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówieniaPrzed zmianą:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GODS”,obejmujące:1) przebudowę i remont budynków dawnej Szkoły Muzycznej:-"budynku głównego" o nr ewidencyjnym 665,-"budynku pomocniczego" o nr ewidencyjnym 643wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji szkolnej na funkcję usługową;2) nadbudowę "budynku głównego" i rozbudowę o szyb windy zewnętrznej;3) zagospodarowanie terenu obejmującego infrastrukturę techniczną i towarzyszącą,4) przebudowę sieci elektroenergetycznej oświetlenia skweru Bottrop.Przedmiotem zamówienia jest:1) wykonanie robót budowlanych wraz z robotami towarzyszącymi oraz czynnościami niezbędnymi do realizacji tych robót budowlanych;2) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/ zgłoszenie zakończenia robót budowlanych/ budowy do organu administracji architektoniczno -budowlanego;3) przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.W niektórych dokumentach nazwa inwestycji może brzmieć "Nadbudowa i rozbudowa o szyb windy, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania oraz budowa nowej drogi pożarowej i dość do budynków dawnej Szkoły Muzycznej przy ul. Siemieńskiego 6 i 6A w Gliwicach na siedzibę Centrum 3.0 wraz z zagospodarowaniem tereny".UWAGA:1. Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne, systemy, oprogramowanie oraz materiały z podaniem producenta należy traktować jako odniesienie do oczekiwanych przez Zmawiającego parametrów technicznych i użytkowych oraz jako przykładowe ze względu na zasadyustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 99 do 102.2. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisanych w dokumentach norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ustawie pzp.Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień, w tym zaakceptowania zmian materiałowych przez projektanta i Zamawiającego.3. Dla przedmiotowych robót została wydana decyzja o pozwoleniu na ich realizacje. Wykonawca będzie zobowiązany wypełnić wymagania zawarte w ww. decyzji tj. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 353/2022 z dnia 27.05.2022 r.II. Inne wymagania Zamawiającego:2.1. Obowiązkowe jest prowadzenie dziennika budowy jako dokumentu budowy z realizacji zadania.2.2. Zamawiający przewiduje zaangażowanie podmiotu zewnętrznego w funkcji Inżyniera Kontraktu do działania w jego imieniu - jako inwestora zastępczego w zakresie nadzorowania budowy i rozliczania kosztów robót. W przypadku ustanowienia Inżyniera Kontraktu Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z jego przedstawicielami.2.3 Wykonawca jest zobowiązany do uczestnictwa w wizji lokalnej. Zamawiający wyznaczy 3 terminy wizji lokalnej, w których zainteresowani Wykonawcy mogą uczestniczyć. Wizje lokalne odbędą się 25.07.2022 r., 29.07.2022 r. oraz 03.08.2022 r. w godzinach 10:00-13:00. Oferta złożona bez odbycia wizji lokalnej podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust.1 pkt 18) ustawy pzp.2.4 Przedmiar robót, stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 25 SWZ, nie jest częścią dokumentacji projektowej, a podane w nim pomiary są uważane za wstępne.III. Kwota, którą Zamawiający przeznacza za realizacje zamówienia pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GODS” wynosi 14 000 000 zł brutto.

Po zmianie:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GODS”,obejmujące:1) przebudowę i remont budynków dawnej Szkoły Muzycznej:-"budynku głównego" o nr ewidencyjnym 665,-"budynku pomocniczego" o nr ewidencyjnym 643wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji szkolnej na funkcję usługową;2) nadbudowę "budynku głównego" i rozbudowę o szyb windy zewnętrznej;3) zagospodarowanie terenu obejmującego infrastrukturę techniczną i towarzyszącą,4) przebudowę sieci elektroenergetycznej oświetlenia skweru Bottrop.Przedmiotem zamówienia jest:1) wykonanie robót budowlanych wraz z robotami towarzyszącymi oraz czynnościami niezbędnymi do realizacji tych robót budowlanych;2) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/ zgłoszenie zakończenia robót budowlanych/ budowy do organu administracji architektoniczno -budowlanego;3) przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.W niektórych dokumentach nazwa inwestycji może brzmieć "Nadbudowa i rozbudowa o szyb windy, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania oraz budowa nowej drogi pożarowej i dość do budynków dawnej Szkoły Muzycznej przy ul. Siemieńskiego 6 i 6A w Gliwicach na siedzibę Centrum 3.0 wraz z zagospodarowaniem tereny".UWAGA:1. Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne, systemy, oprogramowanie oraz materiały z podaniem producenta należy traktować jako odniesienie do oczekiwanych przez Zmawiającego parametrów technicznych i użytkowych oraz jako przykładowe ze względu na zasadyustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 99 do 102.2. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisanych w dokumentach norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ustawie pzp.Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień, w tym zaakceptowania zmian materiałowych przez projektanta i Zamawiającego.3. Dla przedmiotowych robót została wydana decyzja o pozwoleniu na ich realizacje. Wykonawca będzie zobowiązany wypełnić wymagania zawarte w ww. decyzji tj. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 353/2022 z dnia 27.05.2022 r.II. Inne wymagania Zamawiającego:2.1. Obowiązkowe jest prowadzenie dziennika budowy jako dokumentu budowy z realizacji zadania.2.2. Zamawiający przewiduje zaangażowanie podmiotu zewnętrznego w funkcji Inżyniera Kontraktu do działania w jego imieniu - jako inwestora zastępczego w zakresie nadzorowania budowy i rozliczania kosztów robót. W przypadku ustanowienia Inżyniera Kontraktu Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z jego przedstawicielami.2.3 Wykonawca jest zobowiązany do uczestnictwa w wizji lokalnej. Zamawiający wyznaczy 4 terminy wizji lokalnej, w których zainteresowani Wykonawcy mogą uczestniczyć. Wizje lokalne odbędą się 25.07.2022 r., 29.07.2022 r., 03.08.2022 r. oraz 05.09.2022 r. w godzinach 10:00-13:00. Oferta złożona bez odbycia wizji lokalnej podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust.1 pkt 18) ustawy pzp.2.4 Przedmiar robót, stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 25 SWZ, nie jest częścią dokumentacji projektowej, a podane w nim pomiary są uważane za wstępne.III. Kwota, którą Zamawiający przeznacza za realizacje zamówienia pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GODS” wynosi 14 000 000 zł brutto.IV. Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty gotowych mebli w celu potwierdzenia zgodności zaproponowanych rozwiązań technicznych.3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniuPrzed zmianą:1) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali należycie:-co najmniej 1 robotę budowlana, polegającą na przebudowie co najmniej jednego budynku o kubaturze budynku nie mniejszej niż 8 000,00 m3-co najmniej 1 robotę budowlaną pod nadzorem konserwatorskim-co najmniej 1 robotę budowlaną, której wartość wynosiła co najmniej 7 000 000,00 zł brutto.Warunek wskazany powyżej może zostać spełniony poprzez wskazanie zadań łącznie obejmujących roboty budowlane w ww. tiretach.Przez "budowę"/"budowa" należy rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.2) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:a) 1 osoba (Kierownik budowy) posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi oraz posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w koordynowaniu zespołem kierowników robót nad realizacją co najmniej 3 robót budowlanych spełniających warunki w pkt 1) (1 robota = 1 warunek) lub mniejszej ilości jeżeli 1 robota spełnia więcej warunków,b) 1 osoba (Kierownik robót w branży konstrukcyjno-budowlanej) posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej kierownika budowy lub kierownika robót w zakresie posiadanych uprawnień licząc od daty ich uzyskania,c) 1 osoba (Kierownik robót w branży sanitarnej) posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej kierownika budowy lub kierownika robót w zakresie posiadanych uprawnień licząc od daty ich uzyskania,d) 1 osoba (Kierownik robót w branży elektrycznej) posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej kierownika budowy lub kierownika robót w zakresie posiadanych uprawnień licząc od daty ich uzyskania,Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pózn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, wydanymi na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednimi przepisami obowiązującymi na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji osób wymienionych powyżej w ppkt 2) lit. od a) do c) pod warunkiem spełnienia wymogów stawianych łączonym funkcjom.UWAGA:W przypadku, gdy w trakcie realizacji zamówienia dojdzie do zmiany osób, o których mowa powyżej w ppkt 2) lit. od a) do c), wskazanych w wykazie osób, nowe osoby będą musiały spełniać wyżej wymienione wymagania.Warunek w zakresie zdolności technicznej i zawodowej dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniany łącznie dla wszystkich podmiotów.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.6. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

Po zmianie:1) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali należycie:-co najmniej 1 robotę budowlana, w której wykonane przez Wykonawcę prace polegały na budowie/przebudowie co najmniej jednego budynku o kubaturze budynku nie mniejszej niż 8 000,00 m3-co najmniej 1 robotę budowlaną pod nadzorem konserwatorskim-co najmniej 1 robotę budowlaną, w której wartość wykonanych przez Wykonawcę prac wynosiła co najmniej 7 000 000,00 zł brutto.Warunek wskazany powyżej może zostać spełniony poprzez wskazanie zadań łącznie obejmujących roboty budowlane w ww. tiretach.Przez "budowę"/"przebudowę" należy rozumieć wykonanie prac zgodnie z definicjami zawartymi w art. 3 ust. 6 i 7a Prawa budowlanego.2) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:a) 1 osoba (Kierownik budowy) posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi oraz posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w koordynowaniu zespołem kierowników robót nad realizacją co najmniej 3 robót budowlanych spełniających warunki w pkt 1) (1 robota = 1 warunek) lub mniejszej ilości jeżeli 1 robota spełnia więcej warunków,b) 1 osoba (Kierownik robót w branży konstrukcyjno-budowlanej) posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej kierownika budowy lub kierownika robót w zakresie posiadanych uprawnień licząc od daty ich uzyskania,c) 1 osoba (Kierownik robót w branży sanitarnej) posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej kierownika budowy lub kierownika robót w zakresie posiadanych uprawnień licząc od daty ich uzyskania,d) 1 osoba (Kierownik robót w branży elektrycznej) posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej kierownika budowy lub kierownika robót w zakresie posiadanych uprawnień licząc od daty ich uzyskania,Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pózn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, wydanymi na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednimi przepisami obowiązującymi na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji osób wymienionych powyżej w ppkt 2) lit. od a) do c) pod warunkiem spełnienia wymogów stawianych łączonym funkcjom.UWAGA:W przypadku, gdy w trakcie realizacji zamówienia dojdzie do zmiany osób, o których mowa powyżej w ppkt 2) lit. od a) do c), wskazanych w wykazie osób, nowe osoby będą musiały spełniać wyżej wymienione wymagania.Warunek w zakresie zdolności technicznej i zawodowej dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniany łącznie dla wszystkich podmiotów.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.6. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:SEKCJA VIII - PROCEDURA3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:8.1. Termin składania ofertPrzed zmianą:2022-08-29 09:00

Po zmianie:2022-09-20 09:003.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:8.3. Termin otwarcia ofertPrzed zmianą:2022-08-29 09:30

Po zmianie:2022-09-20 09:30

 

 

Starszy Inspektor
 
22-08-2022 r.  Bernadeta Mandok
__________________________________ data oraz imię i nazwisko osoby udostępniającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
22-08-2022 r.  Marta Kryś
__________________________________ data oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej