Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych       GODS-ZP.2712.1.2022 Gliwice,  25-07-2022 r.
nr kor. GODS.4247.2022
 
Dotyczy: Adaptacja budynku przy ul. Sieminskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GODS
Odpowiedź na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia
        Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:  

  Pytanie nr 1:
Ze względu na zapisy rozdziału 21, dotyczące kryterium doświadczenia kierownika budowy "Wykonawca otrzyma: -2 pkt. za wykazanie minimalnej ilości robót, wskazanej w rozdziale 9 ust. 4 pkt. 2) lit. a), tj. co najmniej 3 robót budowlanych spełniających warunki w pkt 1) (1 robota = 1 warunek) lub mniejszej ilości jeżeli 1 robota spełnia więcej warunków Wykonawca nie otrzyma punktów" prosimy o wyjaśnienie, jaką liczbę punktów otrzyma Wykonawca, którego kierownik budowy ma doświadczenie w kierowaniu 1 budową, która (zgodnie z rozdziałem 4 punkt 1)): -polegała na przebudowie jednego budynku o kubaturze ponad 8 000,00 m3 -była pod nadzorem konserwatorskim -jej wartość przekroczyła 7 000 000,00 zł brutto czy będą to 2 punkty czy nie otrzyma punktów?
 
Odpowiedź: W przypadku, w którym zostanie wykazane iż wskazany kierownik budowy ma doświadczenie w kierowaniu 1 budową, która łącznie: -polegała na przebudowie jednego budynku o kubaturze ponad 8 000,00 m3 -była pod nadzorem konserwatorskim -jej wartość przekroczyła 7 000 000,00 zł brutto Wykonawca otrzyma 2 pkt., ponieważ wykazał minimalne doświadczenie wymagane od kierownika budowy.
Pytanie nr 2:
Jakiego rodzaju robotę budowlaną Zamawiający ma na myśli: "-2 pkt. za każdą dodatkowo wykazaną robotę budowlaną, spełniającą co najmniej 1 warunek wskazany w rozdziale 9 ust. 4 pkt. 2) lit. a)" -czy dodatkową robotą budowlaną, za którą Wykonawca może otrzymać 2 punkty, może być robota której wartość przekroczyła 7 000 000,00 zł brutto, ale nie była pod nadzorem konserwatorskim jak również budynek posiadał mniejszą kubaturę aniżeli 8 000,00 m3?
 
Odpowiedź: Jeżeli Wykonawca jako dodatkową robotę budowlaną wskaże budowę, która spełnia 1 warunek otrzymuje 2 pkt., tzn. -za 1 dodatkową robotę budowlaną, która polega na przebudowie jednego budynku o kubaturze ponad 8 000,00 m3 Wykonawca otrzyma 2 pkt. -za 1 dodatkową robotę budowlaną, która była pod nadzorem konserwatorskim Wykonawca otrzyma 2 pkt. -za 1 dodatkową robotę budowlaną, której wartość przekroczyła 7 000 000,00 zł brutto Wykonawca otrzyma 2 pkt.
W przeciwieństwie do minimalnych robót  budowlanych (których dot. pytanie nr 1) w dodatkowych robotach budowlanych warunki nie łączą się. Wykazanie dodatkowej roboty spełniającej 2 czy 3 warunki otrzyma tą samą liczbę punktów co wykazanie budowy spełniającej 1 warunek.

 
  Z poważaniem Anita Koczorek Zastępca Dyrektora Jednostki
 
Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych ul. Zwycięstwa 1 44-100 Gliwice
 
tel. +48 32 2320477 fax +48 32 - gods@gods.gliwice.eu