GODS-ZP.2712.1.2021
METRYKA ZAMÓWIENIA
 
Nazwa zamówienia:
Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GCOP - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku 
Nazwa i nr części zamówienia:
(dla postępowań z ofertami częściowymi)                      
zamówienie podstawowe
Nr PZPU:      
Zamawiający:  Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Tryb: tryb podstawowy- wariant I (bez negocjacji) w oparciu o art. 275-296 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 2019 z poźn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp"
Rodzaj zamówienia: usługi Wartość stanowiąca podstawę wyboru trybu: przekracza kwotę od której stosuje się ustawę pzp, a jest mniejsza od progów unijnych Data wszczęcia postępowania:
09-03-2021 r.
Rozstrzygnięcie postępowania (części): zawarcie umowy Data zawarcia umowy, unieważnienia postępowania lub zakończenia postępowania bez zawarcia umowy:
 10-05-2021 r.
Nr zawartej umowy:
14.GODS.2021
Wybrany wykonawca (nazwa):
PROFIL SP. Z O.O. PRZYJEMNA 14, 41-506 CHORZÓW
Data zamieszczenia i numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 31-05-2021 nr ogłoszenia 2021/BZP 00069283
Wartość zawartej umowy
netto: 218 000,00zł
brutto: 
268 140,00zł
Odwołania:
             liczba odwołań ogółem:        0
Skargi do sądu:
             liczba skarg ogółem:             0
 
     
Bernadeta Mandok
 
(osoba sporządzająca)