oznaczenie sprawy: GODS-ZP.2712.1.2021

 

Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym - wariant I (bez negocjacji) pod nazwą:

"Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GCOP - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku"

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

PROFIL SP. Z O.O. PRZYJEMNA 14, 41-506 CHORZÓW z ceną 268 140,00 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) (zwanej dalej ustawą Pzp) Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.Uzasadnienie faktyczne:Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 25.03.2021 r. do godz. 10:00 do siedziby Zamawiającego wpłynęło 7 ofert. 2 oferty wykazywały znamiona rażąco niskiej ceny. 7.04.2021 r. wezwano tych wykonawców o wyjaśnienia. Wykonawca MAKI Architekci Sp. z o.o. nie odpowiedział na wezwanie, więc jego ofertę odrzucono. Zamawiający zbadał, czy wykonawcy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. 12.04.2021 r. Zamawiający przesłał wykonawcom pisma z wezwaniem do uzupełnienia dokumentów. Wykonawcy przekazali Zamawiającemu dokumenty w wyznaczonym terminie, tj do 19.04.2021 r. Po weryfikacji dostarczonych referencji Zamawiający dokonał wyboru oferty. 23.04.2021 r. poproszono "Profil Sp. z o. o." o zgodę na przedłużenie okresu związania ofertą. Oferta złożona przez firmę "Profil Sp. z o. o." mieści się w środkach, jakie Zmawiający zamierzał przeznaczyć na realizację przedmiotu postępowania oraz okazała się najkorzystniejsza. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:- cena- 55%;- doświadczenie generalnego projektanta - 30%;- czas realizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej- 15%.Złożona oferta jest zgodna z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i ustawą Pzp.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
doświadczenie generalnego projektanta
Liczba pkt w kryterium czas realizacji dokumentacji projetkowo-kosztorysowej
Łączna punktacja

1.
PROFIL SP. Z O.O.
PRZYJEMNA 14, 41-506 CHORZÓW
43,32
13,71
15,00
72,03
2.
PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKT-STUDIO 2000
OLESKA 10/7, 45-052 OPOLE
31,70
22,29
14,06
68,05
3.
PLAN3D ADRIAN BOGUTCZAK
WÓLCZAŃSKA 19, 90-731 ŁÓDŹ
34,73
8,57
14,06
57,36
4.
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARTEA ROBERT WIZOR
MARII KOWNACKIEJ 2, 44-113 GLIWICE
24,22
18,00
7,50
49,72
5.
STUDIUM SPÓŁKA Z OGRNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.
NOAKOWSKIEGO , 00-666 WARSZAWA
19,82
18,86
7,76
46,44
6.
LODROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DŁUGA 56/1, 31-146 KRAKÓW
24,46
6,86
15,00
 46,32

Inspektor

30-04-2021 r. Bernadeta Mandok
________________________________________ (data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Dyrektor Jednostki

30-04-2021 r. Marta Kryś

________________________________________ (data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)