Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowej       GCOP-ZP.2712.1.2021 Gliwice,  15-03-2021 r.
  nr kor.
 
Dotyczy: Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GCOP - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku
Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia  
     Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w imieniu zamawiającego informuję, że specyfikacja warunków zamówienia została zmodyfikowana w następujący sposób:
 

1. W rozdziale 8 pkt 1) SWZ "Termin wykonania zamówienia i forma wynagrodzenia" było: "1) termin wykonania zamówienia: Część przedmiotu zamówienia dotycząca przygotowania dokumentacji koncepcyjnej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej: max. 16 tygodni, rozpoczęcie od daty podpisania umowy do przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej (+1 tydzień dla zaakceptowania koncepcji przez Zamawiającego); Część przedmiotu zamówienia dotycząca aktualizacji kosztorysu oraz nadzoru autorskiego: zależna od okresu realizacji prac budowlanych inwestycji," jest: "1) termin wykonania zamówienia: Część przedmiotu zamówienia dotycząca przygotowania dokumentacji koncepcyjnej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej: zgodnie z wskazaniem okresu podanego przez Wykonawcę na ofercie (jest on kryterium oceny), rozpoczęcie od daty podpisania umowy do przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej (+1 tydzień dla zaakceptowania koncepcji przez Zamawiającego); Część przedmiotu zamówienia dotycząca aktualizacji kosztorysu oraz nadzoru autorskiego: zależna od okresu realizacji prac budowlanych inwestycji,"

2. W rozdziale 21 pkt 1) SWZ "Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert" a) było: "Wa=60,00" jest: "Wa=55,00" b) było: "Wc=10,00" jest: "Wc=15,00" c) było: "Kryterium "termin realizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej": -kryterium obejmuje wykonanie dokumentacji koncepcyjnej i dokumentacji projektowo-kosztorysowej, -wykonawca jest zobowiązany wskazać termin realizacji zamówienia w pełnych tygodniach. Zaoferowanie terminu realizacji zamówienia w innej jednostce czasu będzie uznane jako niezgodne z zapisami SWZ. -nie wskazanie "terminu realizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej" na ofercie będzie traktowane jako 16 tygodni, -wskazanie w "terminu realizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej" na ofercie okresu dłuższego niż 16 tygodni będzie traktowane jako niezgodne z SWZ, -Zamawiający zastrzega sobie 1 tydzień na ocenę koncepcji. Czas ten należy wliczyć do czasu realizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, -jeżeli wskazany termin realizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej w uznaniu Zamawiającego jest za krótki do prawidłowego wykonania zadania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy do wyjaśnienia i udokumentowania poprawności wskazanego terminu. Brak wyjaśnień i udokumentowania poprawności wskazanego terminu (lub gdy będą niewystarczające) będzie uznane jako niezgodne z zapisami SWZ." jest: "Kryterium "termin realizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej": -kryterium obejmuje wykonanie dokumentacji koncepcyjnej i dokumentacji projektowo-kosztorysowej, -wykonawca jest zobowiązany wskazać termin realizacji zamówienia w pełnych tygodniach. Zaoferowanie terminu realizacji zamówienia w innej jednostce czasu będzie uznane jako niezgodne z zapisami SWZ. -nie wskazanie "terminu realizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej" na ofercie będzie traktowane jako niezgodne z SWZ, -Zamawiający zastrzega sobie 1 tydzień na ocenę koncepcji. Czas ten należy wliczyć do czasu realizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, -jeżeli wskazany termin realizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej w uznaniu Zamawiającego jest za krótki do prawidłowego wykonania zadania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy do wyjaśnienia i udokumentowania poprawności wskazanego terminu. Brak wyjaśnień i udokumentowania poprawności wskazanego terminu (lub gdy będą niewystarczające) będzie uznane jako niezgodne z zapisami SWZ."

3. Załącznik nr 7 do SWZ otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej modyfikacji.

 

Załączniki: 1) Załącznik nr 1 - wykaz usług

 
 
 
  Z poważaniem Marta Kryś Dyrektor Jednostki
Kopia aa.
 
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowej ul. Zwycięstwa 1 44-100 Gliwice tel. +48 32 2320477 mandok_b@gcop.gliwice.eu