Oznaczenie sprawy: GCOP-ZP.2712.1.2021
 
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowej INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym - wariant I (bez negocjacji) pod nazwą
Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GCOP - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY1.1.) Nazwa zamawiającego: Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 2762553351.4.) Adres zamawiającego:1.4.1.) Ulica: ul. Zwycięstwa 11.4.2.) Miejscowość: Gliwice1.4.3.) Kod pocztowy: 44-1001.4.4.) Województwo: śląskie1.4.5.) Kraj: Polska1.4.7.) Numer telefonu: 3223204771.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gcop@gcop.gliwice.eu1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://gcop.gliwice.pl/1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczneSEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWESEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:Ogłoszenie o zamówieniu3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00015187/013.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 013.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:4.3.6. Waga (%) (Kryterium 1)

Przed zmianą:60,00

Po zmianie:553.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:4.3.6. Waga (%) (Kryterium 3)

Przed zmianą:10

Po zmianie:15

 

 

Inspektor
 
15-03-2021 r.  Bernadeta Mandok
__________________________________ data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
15-03-2021 r.  Marta Kryś
__________________________________ data i podpis osoby upoważnionej