ZAŁĄCZNIK NR 11

Oznaczenie sprawy: GCOP-ZP.2712.1.2021  

 

Oświadczenie o zatrudnieniu na umowę o pracę osoby, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia pn.: Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GCOP - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku Oświadczam, że ……………………………………                               (imię i nazwisko) jest zatrudnion(y/a) na umowę o pracę na czas nieokreślony * / do ……………* (podać do kiedy obowiązuje stosunek pracy) W.w. osoba wykonuje następujące czynności : .....................................................................................................................

 

lub Oświadczam, że ………………………………….…………………………………….                              (imię i nazwisko) będzie zatrudnion(y/a) na umowę o pracę w trakcie realizacji umowy dla zadania p.n.: Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GCOP - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku Ww. osoba będzie wykonywała następujące czynności: ..................................................................................................................... * niewłaściwe skreślić

1jeżeli dana osoba będzie zatrudniona dopiero po rozpoczęciu realizacji zamówienia, to Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu przed zawarciem umowy oświadczenie, że osoba ta będzie zatrudniona w okresie realizacji zamówienia.

________________________ miejscowość, data
_________________________ imię i nazwisko  
________________________________ podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej