ZAŁĄCZNIK NR 8
Oznaczenie sprawy: GCOP-ZP.2712.1.2021

 

______________________________________________________________ nazwa (firma) wykonawcy

______________________________________________________________

______________________________________________________________ adres wykonawcy

 
WYKAZ OSÓB
 
dotyczy postępowania:
Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GCOP - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku 
 
Wykaz osób wymagany jest w celu potwierdzenia warunku określonego w specyfikacji warunków zamówienia.
Lp.
Imię i nazwisko
 Opis posiadanych uprawnień
Zakres wykonywanych czynności w zamówieniu

Dostępność (należy wpisać podstawę do  dysponowania osobą np. pracownik firmy, pracownik podwykonawcy)

Doświadczenie (wykonawca oświadcza, że wskazane tutaj doświadczenie jest zgodne z rzeczywistym)

   

uprawnienia budowlane do .............

.................................

.................................

................................, nr uprawnień ..............

.................................

         

uprawnienia budowlane do .............

.................................

.................................

................................, nr uprawnień ..............

.................................

         

uprawnienia budowlane do .............

.................................

.................................

................................, nr uprawnień ..............

.................................

         

uprawnienia budowlane do .............

.................................

.................................

................................, nr uprawnień ..............

.................................

         

uprawnienia budowlane do .............

.................................

.................................

................................, nr uprawnień ..............

.................................

         

uprawnienia budowlane do .............

.................................

.................................

................................, nr uprawnień ..............

.................................

     

 

 

_____________________ data i miejscowość

______________________ imię i nazwisko  

_____________________________ podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej