ZAŁĄCZNIK NR 4
Oznaczenie sprawy: GCOP-ZP.2712.1.2021 
 
______________________________________________________________ nazwa (firma) wykonawcy*
______________________________________________________________
______________________________________________________________ adres wykonawcy ______________________________________________________________ NIP/PESEL
 
 
OŚWIADCZENIE
 
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GCOP - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku
świadom(i) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu karnego oświadczam(y), że: 1. Nie należę(ymy) do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.**
 
2. Nie należę(ymy) do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z pozostałymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.** 3. Jestem(śmy) członkami grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w skład której wchodzą następujący Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu:** Lp. Nazwa (firma)/imię i nazwisko adres siedziby/adres zameldowania                                          
 
 
________________________ miejscowość, data
_________________________ imię i nazwisko  
__________________________________ podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
 
 
 
* w przypadku podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie powinien złożyć każdy podmiot (uczestnik konsorcjum, wspólnik spółki cywilnej) ** niepotrzebne skreślić