Oznaczenie sprawy: GCOP-ZP.2712.1.2021
nr kor.:
 
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowej OGŁASZA postępowanie prowadzone w trybie podstawowym - wariant I (bez negocjacji) pod nazwą
Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GCOP - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY1.1.) Rola zamawiającegoPostępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego: Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 2762553351.5) Adres zamawiającego1.5.1.) Ulica: ul. Zwycięstwa 11.5.2.) Miejscowość: Gliwice1.5.3.) Kod pocztowy: 44-1001.5.4.) Województwo: śląskie1.5.5.) Kraj: Polska1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki1.5.7.) Numer telefonu: 3223204771.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gcop@gcop.gliwice.eu1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://gcop.gliwice.pl/1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczneSEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE2.1.) Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GCOP – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-600dc208-7bea-11eb-86b1-a64936a8669f2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001143/01/P2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:1.3.1 Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GCOP - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawnąZamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawySEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowaniahttps://gcop.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://epuap.gov.pl/wsp/portal3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej; 2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”; 3) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania; 4) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB,5) za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:polski3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozdziałem 26 Specyfikacji Warunków Zamówienia [SWZ]SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie4.1.2.) Numer referencyjny: GCOP-ZP.2712.1.20214.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego „Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GCOP – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku”, na co składa się: a) wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej adaptacji budynku głównego, budynku pomocniczego oraz placu postojowego przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach na potrzeby Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych i jego beneficjentów; dokumentacja ma zostać wykonana w ilości i formie wskazanej w rozdziale II ust. 2 pkt. 5) Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia [SOPZ]; dokumentacja ma zostać wykonana na podstawie uwag Zamawiającego wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia [SWZ] i SOPZ. b) złożenie właściwemu organowi kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i innych wymaganych przepisami pozwoleń i decyzji oraz uzyskania odpowiednio decyzji o pozwoleniu na budowę oraz innych ww. pozwoleń i decyzji,c) sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji wykonanej przez Jednostkę Projektowania,d) pozyskanie wszystkich danych niezbędnych do sporządzenia dokumentacji, o której mowa w lit. a) oraz pozyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji (w tym także pozyskania zgody Ministra Infrastruktury, inspekcji sanitarnej, właściwych organów zajmujących się ochroną przeciwpożarową itp. na ewentualne odstępstwa od obowiązujących przepisów techniczno budowlanych) i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych,e) przyjęcie wszystkich obowiązków Inwestora (Zamawiającego) w zakresie uzyskania niezbędnych pozwoleń i opinii do sporządzenia pełnobranżowego projektu budowlanego i projektów wykonawczych oraz nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji,f) wykonanie dwukrotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w terminach podanych przez Zamawiającego.Wybrany wykonawca po podpisaniu umowy jest zobowiązany do uczestniczenia w Radach Technicznych, które będą się odbywać co 7 dni w siedzibie Zamawiającego przy ul. Zwycięstwa 1 w Gliwicach lub w innej lokalizacji, jeżeli zostanie to wcześniej ustalone przez Strony. Zamawiający może zmienić formę posiedzenia Rady Technicznej.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wskazany w dalszej części SWZ oraz:1. wzorze umowy (stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SWZ),2. szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 6 do SWZ),Każdy z wykonawców ma możliwość dokonania wizytacji budynków przy ul. Siemieńskiego 6 w Gliwicach, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usług będących przedmiotem postępowania na potrzeby przygotowania oferty przez wykonawcę. Wizytacja nie jest obowiązkowa.Każdy z wykonawców ma możliwość zgłoszenia chęci wglądu do dokumentacji z inwentaryzacji budynku głównego przy ul. Siemieńskiego 6 w Gliwicach, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usług będących przedmiotem postępowania na potrzeby przygotowania oferty przez wykonawcę. Wgląd do dokumentacji z inwentaryzacji nie jest obowiązkowy.4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją71321200-6 - Usługi projektowania systemów grzewczych79932000-6 - Usługi projektowania wnętrz4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-304.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie4.3.) Kryteria oceny ofert4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościoweKryterium 14.3.5.) Nazwa kryterium: Cena4.3.6.) Waga: 60,00Kryterium 24.3.4.) Rodzaj kryterium:organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie generalnego projektanta4.3.6.) Waga: 30,00Kryterium 34.3.4.) Rodzaj kryterium:inne.4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji dokumentacji projetkowo-kosztorysowej4.3.6.) Waga: 104.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: NieSEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:Art. 109 ust. 1 pkt 45.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.1) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, których zdolność zawodowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy Wykonawcy muszą wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali należycie, co najmniej trzy usługi wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w poniższych zakresach - opracowanie dokumentacji projektowej związanej z adaptacją budynku o powierzchni użytkowej co najmniej 2000,00 m2 w zakresie przystosowania budynku użyteczności publicznej (co najmniej jedna); - opracowanie dokumentacji projektowej związanej z adaptacją budynku objętego opieką konserwatora zabytków (co najmniej jedna). Wykonawca wskaże osobę, która będzie pełnić funkcję generalnego projektanta. Osoba ta musi posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia w przygotowywaniu dokumentacji w ww. zakresie. W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunki o których mowa wyżej, w pełnym zakresie musi spełniać co najmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie. 2) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy którzy dysponują lub będą dysponować osobami, które zgodnie z przepisami prawa będą mogły w sposób prawidłowy wykonać przedmiot zamówienia, tj.: a) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, b) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, c) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, d) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, e) 1 osobą - specjalistę do sporządzania dokumentacji kosztorysowej, f) 1 osobą wykonującą audyt energetyczny. Zamawiający wymaga: - aby osoby wymienione w lit. a) - d) posiadały minimum 3 letnie doświadczenie w projektowaniu w zakresie wymaganej przez Zamawiającego specjalności, liczone od momentu uzyskania uprawnień do projektowania w danej specjalności bez ograniczeń, - aby specjalista do sporządzania dokumentacji kosztorysowej posiadał minimum 3 letnie doświadczenie w opracowaniu kosztorysów, - aby osoba wykonująca audyt energetyczny posiadała co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe przy sporządzaniu audytów energetycznych.Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji osób wymienionych w lit a)-d) pod warunkiem posiadania przez te osoby uprawnień budowlanych, a w przypadku osoby, o której mowa w lit. e) posiadania doświadczenia zawodowego, umożliwiającego prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia w łączonych funkcjach. W przypadku podmiotów działających wspólnie osoby zdolne do wykonywania zamówienia podlegają sumowaniu. Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz 1186 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, wydanymi na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach. UWAGA: W przypadku zmiany osób wskazanych w ofercie w trakcie realizacji zamówienia, nowe osoby będą musiały spełniać w/w wymagania.5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.UWAGA: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz zawiera usługi, w wykonaniu których wykonawca bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w wykonaniu których bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy,2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ,5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem,Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej.2) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SWZ w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej3) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SWZ Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, wymienionych w niniejszym punkcie, dotyczących tych podmiotów - za wyjątkiem oświadczenia, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:Wykaz oświadczeń, które wykonawca składa wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji:1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SWZ,Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. 2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi ZAŁĄCZNIK NR 9 do SWZ. Zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać w szczególności:a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasob,b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: NieSEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: NieSEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:1))Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy:1. konieczność zmiany terminu umownego (bez zmiany wynagrodzenia) z powodu:a) działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności stron umowy; za przejawy siły wyższej strony uznają w szczególności:-klęski żywiołowe, w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne,-akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.,-działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu,-strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne,b) przedłużenia terminu realizacji inwestycji,c) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy,d) przedłużających się terminów uzyskania uzgodnień organów administracji i innych podmiotów wskazanych w § 2 ust. 2 pkt 2) i podmiotów wydających decyzje wskazane w § 2 ust. 8,e) wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,f) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w zatwierdzonym projekcie koncepcyjnym,g) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub okoliczności niezależnych od stron umowy, np. konieczności wykonania koreferatu do dokumentacji lub innych uzasadnionych okoliczności, zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, które opóźniają, utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy,h) przedłużenia procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych, w tym wynikającej z postępowania odwoławczego,i) zmian przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie,j) wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami i postępem technicznym,2. rezygnacja z wykonania części usługi - ograniczenie zakresu usługi wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w przedmiocie zamówienia, które wynikły w trakcie wykonywania usługi, wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego o zakres, z którego Zamawiający rezygnuje, jednakże wynagrodzenie nie zostanie obniżone więcej niż 30%,3. zmiana przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego (bez zmiany wynagrodzenia) w przypadku:a) zmiany przedstawiciela Jednostki Projektowej w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Jednostki Projektowej, pod warunkiem przedstawienia w jej zastępstwie osoby spełniającej warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, opracowanej na potrzeby postępowania pod nazwą: "Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GCOP - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku" oraz przedłożenia przez Jednostkę Projektową dokumentów wymaganych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dla potwierdzenia, że osoba spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,b) zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego,4. wystąpienie zamówień dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,7.5. zmiana umowy w zakresie bezpieczeństwa informacji Urzędu może nastąpić w wyniku zmian dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Urzędzie (bez zmiany wynagrodzenia),6. w przypadku, gdy Jednostka Projektowa w trakcie wykonywania umowy będzie mieć dostęp do danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający, zostanie zawarty aneks do niniejszej umowy lub zostanie sporządzona odrębna umowa w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierająca postanowienia odnoszące się do udostępniania zbioru danych osobowych zawarte w Polityce ochrony danych osobowych Zamawiającego (bez zmiany wynagrodzenia),7. zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku zmiany stawki VAT lub podatku akcyzowego, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Jednostkę Projektową.7*. zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy lub całkowitej wartości umowy może nastąpić w przypadku zmiany stawki VAT lub podatku akcyzowego, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Jednostkę Projektową oraz w przypadku zmiany stawki VAT mającej wpływ na całkowitą wartość umowy.3) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Jednostce Projektowej (została opisana w SWZ oraz wzorze umowy)4) Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.5) Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Jednostka Projektowania powinna dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu.6) Jednostce Projektowania nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian.* dotyczy transakcji w wyniku których podatek VAT zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: NieSEKCJA VIII – PROCEDURA8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-25 10:008.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-25 12:008.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-23SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJEbrak

 
Inspektor
 
09-03-2021 r.  Bernadeta Mandok
__________________________________ data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
09-03-2021 r.  Marta Kryś
__________________________________ data i podpis osoby upoważnionej