Gliwice, 24-02-2021 r.
 
Oznaczenie sprawy: GCOP-ZP.2712.1.2021
SOD:
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  PONIŻEJ 214 000 euro
 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GCOP - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku
 
1. Zamawiający - nazwa i dane adresowe
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowej ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice
Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty:https://gcop.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne
e-mail: mandok_b@gcop.gliwice.eu
tel. +48 32/2320477

https://gcop.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne

2. Tryb udzielenia zamówienia
1) tryb podstawowy- wariant I (bez negocjacji) w oparciu o art. 275-296 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 2019 z poźn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp".
3. Opis przedmiotu zamówienia
1) przedmiotem zamówienia są usługi.
2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
kod CPV: 71.00.00.00-8 - nazwa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
dodatkowe przedmioty: kod CPV: 71.20.00.00-0 - nazwa: Usługi architektoniczne i podobne kod CPV: 71.24.00.00-2 - nazwa: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania kod CPV: 71.24.80.00-8 - nazwa: Nadzór nad projektem i dokumentacją kod CPV: 71.32.12.00-6 - nazwa: Usługi projektowania systemów grzewczych kod CPV: 79.93.20.00-6 - nazwa: Usługi projektowania wnętrz

3) opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego „Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GCOP – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku” na co składa się:

a) wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej adaptacji budynku głównego, budynku pomocniczego oraz placu postojowego przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach na potrzeby Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych i jego beneficjentów; dokumentacja ma zostać wykonana w ilości i formie wskazanej w rozdziale II ust. 2 pkt. 5) Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia [SOPZ]; dokumentacja ma zostać wykonana na podstawie uwag Zamawiającego wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia [SWZ] i SOPZ.b) złożenie właściwemu organowi kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i innych wymaganych przepisami pozwoleń i decyzji oraz uzyskania odpowiednio decyzji o pozwoleniu na budowę oraz innych ww. pozwoleń i decyzji,c) sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji wykonanej przez Jednostkę Projektowania,d) pozyskanie wszystkich danych niezbędnych do sporządzenia dokumentacji, o której mowa w lit. a) oraz pozyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji (w tym także pozyskania zgody Ministra Infrastruktury, inspekcji sanitarnej, właściwych organów zajmujących się ochroną przeciwpożarową itp. na ewentualne odstępstwa od obowiązujących przepisów techniczno budowlanych) i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych,e) przyjęcie wszystkich obowiązków Inwestora (Zamawiającego) w zakresie uzyskania niezbędnych pozwoleń i opinii do sporządzenia pełnobranżowego projektu budowlanego i projektów wykonawczych oraz nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji,f) wykonanie dwukrotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w terminach podanych przez Zamawiającego.

Wybrany wykonawca po podpisaniu umowy jest zobowiązany do uczestniczenia w Radach Technicznych, które będą się odbywać co 7 dni w siedzibie Zamawiającego przy ul. Zwycięstwa 1 w Gliwicach lub w innej lokalizacji, jeżeli zostanie to wcześniej ustalone przez Strony. Zamawiający może zmienić formę posiedzenia Rady Technicznej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wskazany w dalszej części SWZ oraz:1. wzorze umowy (stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SWZ),2. szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 6 do SWZ),

Każdy z wykonawców ma możliwość dokonania wizytacji budynków przy ul. Siemieńskiego 6 w Gliwicach, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usług będących przedmiotem postępowania na potrzeby przygotowania oferty przez wykonawcę. Wizytacja nie jest obowiązkowa.

Każdy z wykonawców ma możliwość zgłoszenia chęci wglądu do dokumentacji z inwentaryzacji budynku głównego przy ul. Siemieńskiego 6 w Gliwicach, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usług będących przedmiotem postępowania na potrzeby przygotowania oferty przez wykonawcę. Wgląd do dokumentacji z inwentaryzacji nie jest obowiązkowy.

4. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.

 

1) Zamawiający określa następujące warunki związane z koniecznością zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób realizujących zamówienie:

Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę co najmniej 1 osoby, która będzie wchodzić w skład zespołu realizującego niniejsze zamówienie oraz pełniła funkcję generalnego projektanta. Wykonawca potwierdzi zatrudnienie oświadczeniem, którego treść stanowi ZAŁĄCZNIK NR 11 do SWZ.

Jeżeli funkcję generalnego projektanta będzie pełnił właściciel lub współwłaściciel to wykonawca wykaże zatrudnienie na podstawie umowy o pracę co najmniej 1 osoby, która będzie wchodzić w skład zespołu realizującego niniejsze zamówienie.

 
5. Oferty częściowe
1) zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,  
6. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy pzp
1) zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy pzp,
7. Oferty wariantowe
1) zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych,
8. Termin wykonania zamówienia i forma wynagrodzenia
1) termin wykonania zamówienia: Część przedmiotu zamówienia dotycząca przygotowania dokumentacji koncepcyjnej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej: max. 16 tygodni, rozpoczęcie od daty podpisania umowy do przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej (+1 tydzień dla zaakceptowania koncepcji przez Zamawiającego); Część przedmiotu zamówienia dotycząca aktualizacji kosztorysu oraz nadzoru autorskiego: zależna od okresu realizacji prac budowlanych inwestycji,
2) obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
9. Warunki udziału w postępowaniu
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym Określenie warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.  
3. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 4. Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunku:
1) O zamówienie mogą się ubiegać się Wykonawcy, których zdolność zawodowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy Wykonawcy muszą wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali należycie, co najmniej trzy usługi wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w poniższych zakresach- opracowanie dokumentacji projektowej związanej z adaptacją budynku o powierzchni użytkowej co najmniej 2000,00 m2 w zakresie przystosowania budynku użyteczności publicznej (co najmniej jedna);- opracowanie dokumentacji projektowej związanej z adaptacją budynku objętego opieką konserwatora zabytków (co najmniej jedna).Wykonawca wskaże osobę, która będzie pełnić funkcję generalnego projektanta. Osoba ta musi posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia w przygotowywaniu dokumentacji w ww. zakresie.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunki o których mowa wyżej, w pełnym zakresie musi spełniać co najmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie. 2) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy którzy dysponują lub będą dysponować osobami, które zgodnie z przepisami prawa będą mogły w sposób prawidłowy wykonać przedmiot zamówienia, tj.:a) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,b) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń,c) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,d) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,e) 1 osobą - specjalistę do sporządzania dokumentacji kosztorysowej,f) 1 osobą wykonującą audyt energetyczny.Zamawiający wymaga:- aby osoby wymienione w lit. a) - d) posiadały minimum 3 letnie doświadczenie w projektowaniu w zakresie wymaganej przez Zamawiającego specjalności, liczone od momentu uzyskania uprawnień do projektowania w danej specjalności bez ograniczeń,- aby specjalista do sporządzania dokumentacji kosztorysowej posiadał minimum 3 letnie doświadczenie w opracowaniu kosztorysów,- aby osoba wykonująca audyt energetyczny posiadała co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe przy sporządzaniu audytów energetycznych.Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji osób wymienionych w lit a)-d) pod warunkiem posiadania przez te osoby uprawnień budowlanych, a w przypadku osoby, o której mowa w lit. e) posiadania doświadczenia zawodowego, umożliwiającego prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia w łączonych funkcjach.W przypadku podmiotów działających wspólnie osoby zdolne do wykonywania zamówienia podlegają sumowaniu.Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz 1186 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, wydanymi na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach.UWAGA: W przypadku zmiany osób wskazanych w ofercie w trakcie realizacji zamówienia, nowe osoby będą musiały spełniać w/w wymagania.

 

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

10. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i 109 ustawy pzp
Obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawcy
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769), g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy
Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy pzp:
a) podstawa wykluczenia określona w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp
 
11. Dokumenty lub oświadczenia, składane w toku postępowania o zamówienie publiczne

1) Wykaz oświadczeń, które wykonawca składa wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji:

2) Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108, 109 ustawy pzp:

Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie dotyczących podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a którzy nie są podmiotami, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 118 ustawy - za wyjątkiem oświadczenia, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

3) Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 • wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały  wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. UWAGA: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz zawiera usługi, w wykonaniu których wykonawca bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w wykonaniu których bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy,
 • wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ,
 • 12. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej  
   
  1) komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej
  2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących  formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”, 3) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania, 4) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB, 5) za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

  6) składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem:

  "Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania pod nazwą:  Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GCOP - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku"
  7) zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszej SWZ.
  13. Odstąpienie od użycia środków komunikacji elektronicznej 1) Zamawiający nie przewiduje odstąpienia od użycia środków komunikacji elektronicznej,
  14. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
  1) osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest:
  2) w razie nieobecności osoby, o której mowa w pkt 1) osobą uprawnioną będzie:
  15. Wymagania dotyczące wadium
  1) zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
   
  16. Termin związania ofertą
  1) Wykonawca jest związany ofertą do dnia 23-04-2021.
  17. Opis sposobu przygotowania i składania oferty
  1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty,
  2) wraz z ofertą należy złożyć:
  a) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo,
  3) Wykonawca, w ofercie, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, wskazując ich wartość bez kwoty podatku oraz stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie 4) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę nazw podwykonawców, jeśli są znane,
  5) ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Wszelkie dokumenty lub oświadczenia obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski, 6) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wyłącznie w następujących formatach: a) danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt, .ods, .xls, .xlsx; b) kompresji dokumentów elektronicznych: .zip, .7z.
  7) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem lub adres e'mail.
  8) sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
  9) jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować,
  10) do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w niniejszym SWZ, w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę,
  11) oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert,
  12) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu,
  13) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty
  14) podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania składa się zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie,
  15) jeżeli przekazywane przez Wykonawcę informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien zastrzec, wraz z przekazaniem takich informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Wykonawca zastrzegając określoną informację jako tajemnicę przedsiębiorstwa musi wykazać, że:  i oznaczyć jako „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp, 16) wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi wyłącznie wykonawca,
  17) od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją,
  18. Termin składania i otwarcia ofert
  1) oferty należy złożyć do dnia 25-03-2021 r. do godz. 10:00, 2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25-03-2021 r. o godz. 12:00,
  3) otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania, 4) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  5) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje:
  a) o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
  b) o cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
   
  19. Opis sposobu obliczania ceny
   
  1) oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIK NR 1 do SWZ,
  2) cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszej specyfikacji,
  3) cena określona przez wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy z zastrzeżeniem art. 455 ustawy Pzp,

  4) jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

  20. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą
  1) rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN.
  21. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
  1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
  kryteria:
  nazwa
  waga (znaczenie)%
  sposób liczenia wg wzoru
  cena  Wa=60,00
  Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
  doświadczenie generalnego projektanta Wb=30,00 Dgp = ((Dof/Dmax)xWb)x100 pkt czas realizacji dokumentacji projetkowo-kosztorysowej Wc=10,00 Trz = ((Tmin/Tof)xWc)x100 pkt
  gdzie:
  Cmin - najniższa cena Cof - cena badanej oferty Ca - liczba punktów w kryterium Wa/b/c - waga w ocenianym kryterium
  Dmax - największe doświadczenie
  Dof - doświadczenie badanej oferty
  Dgp - liczba punktów w kryterium
  Tmin - najkrótszy czas realizacji podany w tygodniach
  Tof - czas realizacji badanej oferty
  Trz - liczba punktów w kryterium
  Kryterium "doświadczenie generalnego projektanta": - za wykazanie doświadczenia w wysokości 5 lat wykonawca otrzyma 1 pkt,
  -wskazanie w "doświadczeniu generalnego projektanta" na ofercie doświadczenia krótszego niż 5 lat będzie traktowane jako niezgodne z SWZ
  Kryterium "termin realizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej": -kryterium obejmuje wykonanie dokumentacji koncepcyjnej i dokumentacji projektowo-kosztorysowej, -wykonawca jest zobowiązany wskazać termin realizacji zamówienia w pełnych tygodniach. Zaoferowanie terminu realizacji zamówienia w innej jednostce czasu będzie uznane jako niezgodne z zapisami SWZ.
  -nie wskazanie "terminu realizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej" na ofercie będzie traktowane jako 16 tygodni, -wskazanie w "terminu realizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej" na ofercie okresu dłuższego niż 16 tygodni będzie traktowane jako niezgodne z SWZ,
  -Zamawiający zastrzega sobie 1 tydzień na ocenę koncepcji. Czas ten należy wliczyć do czasu realizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, -jeżeli wskazany termin realizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej w uznaniu Zamawiającego jest za krótki do prawidłowego wykonania zadania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy do wyjaśnienia i udokumentowania poprawności wskazanego terminu. Brak wyjaśnień i udokumentowania poprawności wskazanego terminu (lub gdy będą niewystarczające) będzie uznane jako niezgodne z zapisami SWZ.  
  Całkowita liczba punktów jest równa sumie Ca+Dgp+Trz
   
  2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium,
  3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,
  4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
  5) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SWZ oraz ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium/kryteria wyboru.
   
  UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza"
   
  22. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
  1) z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa zawierająca projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - ZAŁĄCZNIK NR 5 do SWZ,
  2) podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 308 ust. 2 i 3 ustawy pzp,
  3) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani będą do złożenia - nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - kopii umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie,
  4) w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru, 5) wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedłoży oryginał dokumentu potwierdzającego jego siedzibę podatkową, tzw. certyfikat rezydencji,
  6) wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa poniżej. W przypadku, gdy okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat  wykonawca może wnieść zabezpieczenie na okres 5 lat, wraz ze zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy,
  23. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   
  1) zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 2) wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: 5,00 % ceny całkowitej podanej w ofercie, 3) zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w jednej lub kilku formach określonych w art. 450 ust. 1 ustawy pzp, 4) zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych w art. 450 ust. 2 ustawy pzp oraz w sposób określony w art. 452 ust. 4-7, 5) zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać sformułowanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego  i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia lub wykonał z nienależytą starannością. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji, 6) termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi obejmować cały okres wykonywania przedmiotu umowy oraz 30 dni po jego zakończeniu, 7 na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji, zamawiający pozostawi kwotę 30,00 % wysokości zabezpieczenia, 8) termin ważności zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji musi obejmować cały okres rękojmi za wady oraz 15 dni po upływie tego okresu,
  9) jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie niż pieniężna wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, z treści gwarancji lub poręczenia musi wynikać prawo wypłaty przez Zamawiającego kwoty zabezpieczenia,
  10) w przypadku przedłożenia poręczenia, gwarancji nie zawierającej wymienionych powyżej elementów bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, zamawiający uzna, że wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 11) zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 42 1050 1298 1000 0022 9461 7705 - potwierdzenie przelewu należy przekazać zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 12) jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy je złożyć zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
   
  24. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy
  1) projektowane postanowienia umowy zawiera załączony do specyfikacji wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 5 do SWZ.
  25. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy
  1) zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami: 2)Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy:1. konieczność zmiany terminu umownego (bez zmiany wynagrodzenia) z powodu:a) działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności stron umowy; za przejawy siły wyższej strony uznają w szczególności:-klęski żywiołowe, w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne,-akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.,-działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu,-strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne,b) przedłużenia terminu realizacji inwestycji,c) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy,d) przedłużających się terminów uzyskania uzgodnień organów administracji i innych podmiotów wskazanych w § 2 ust. 2 pkt 2) i podmiotów wydających decyzje wskazane w § 2 ust. 8,e) wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,f) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w zatwierdzonym projekcie koncepcyjnym,g) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub okoliczności niezależnych od stron umowy, np. konieczności wykonania koreferatu do dokumentacji lub innych uzasadnionych okoliczności, zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, które opóźniają, utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy,h) przedłużenia procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych, w tym wynikającej z postępowania odwoławczego,i) zmian przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie,j) wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami i postępem technicznym,2. rezygnacja z wykonania części usługi - ograniczenie zakresu usługi wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w przedmiocie zamówienia, które wynikły w trakcie wykonywania usługi, wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego o zakres, z którego Zamawiający rezygnuje, jednakże wynagrodzenie nie zostanie obniżone więcej niż 30%,3. zmiana przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego (bez zmiany wynagrodzenia) w przypadku:a) zmiany przedstawiciela Jednostki Projektowej w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Jednostki Projektowej, pod warunkiem przedstawienia w jej zastępstwie osoby spełniającej warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, opracowanej na potrzeby postępowania pod nazwą: "Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GCOP - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku" oraz przedłożenia przez Jednostkę Projektową dokumentów wymaganych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dla potwierdzenia, że osoba spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,b) zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego,4. wystąpienie zamówień dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,5. zmiana umowy w zakresie bezpieczeństwa informacji Urzędu może nastąpić w wyniku zmian dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Urzędzie (bez zmiany wynagrodzenia),6. w przypadku, gdy Jednostka Projektowa w trakcie wykonywania umowy będzie mieć dostęp do danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający, zostanie zawarty aneks do niniejszej umowy lub zostanie sporządzona odrębna umowa w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierająca postanowienia odnoszące się do udostępniania zbioru danych osobowych zawarte w Polityce ochrony danych osobowych Zamawiającego (bez zmiany wynagrodzenia),7. zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku zmiany stawki VAT lub podatku akcyzowego, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Jednostkę Projektową.7*. zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy lub całkowitej wartości umowy może nastąpić w przypadku zmiany stawki VAT lub podatku akcyzowego, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Jednostkę Projektową oraz w przypadku zmiany stawki VAT mającej wpływ na całkowitą wartość umowy.3) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Jednostce Projektowej:1. W przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia, strony (zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych) dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Jednostce Projektowej,2. Zamawiający, dla oddania wzrostów lub spadków kosztów w gospodarce narodowej, przewiduje waloryzację wynagrodzenia Jednostki Projektowej z tytuły aktualizacji kosztorysów oraz pełnienia Nadzoru Autorskiego,3. Występując o wynagrodzenie, Jednostka Projektowa jest zobowiązany do uwzględnienia waloryzacji w oparciu o tymczasowe wartości wynikające z ostatnich dostępnych danych opublikowanych przez Prezesa GUS. Zamawiający dokona wpłaty wynagrodzenia w oparciu o tak ustaloną tymczasową wartość. Strony dokonają korekty wypłaconej tymczasowej wartości waloryzacji w okresie następującym po kwartale, w którym prezes GUS opublikował wysokość wskaźników stanowiących podstawę waloryzacji,4. Waloryzacji podlega kwota ujęta w prawidłowo wystawionych fakturach za okres podlegający waloryzacji, 5. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik (Ww) wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia (w gospodarce narodowej - ogółem), publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzędu, wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni rok, ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 6. Wynagrodzenie podlegać będzie waloryzacji o Współczynnik waloryzacyjny (Pn) wyliczony we-dług wzoru: Pn = (0,2 + 0,8*Ww)/100 ,gdzie: Pn - współczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyżej do zastosowania do wszystkich kwot, Ww - wskaźnik wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia (w gospodarce narodowej - ogółem), publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzędu, wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni rok, ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wyliczony w odniesieniu do dnia upływu terminu składania ofert, 7. Waloryzacji podlega kwota wynagrodzenia wypłaconego Jednostce Projektowej do dnia waloryzacji na podstawie kolejnej faktury VAT, wystawianej przez Jednostkę Projektową po dniu waloryzacji i obejmującej pozycję pod tytułem waloryzacja, wyliczoną na podstawie iloczynu należnego wynagrodzenia i współczynnika waloryzacyjnego,8. Maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający nie przekroczy 6%.4) Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.5) Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Jednostka Projektowania powinna dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu.6) Jednostce Projektowania nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian.* dotyczy transakcji w wyniku których podatek VAT zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający
  26. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
  1) w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące  odwołania i skargi zgodnie z działem IX ustawy pzp.
  27. Informacja dotycząca ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice . 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: Anna Pielok, mail. abi@gcop.gliwice.pl, tel. 604-315-758 . 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą: "Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GCOP - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku", numer sprawy: GCOP-ZP.2712.1.2021, prowadzonym w trybie: tryb podstawowy- wariant I (bez negocjacji) w oparciu o art. 275-296 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 2019 z poźn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp". 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy. 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.  7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 8. Posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 9. Nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: w przypadku skorzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

  28. Załączniki do specyfikacji
  1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz oferty, 2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp 4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - oświadczenie o grupie kapitałowej, 5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - wzór umowy, 6) ZAŁĄCZNIK NR 6 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 7) ZAŁĄCZNIK NR 7 - wykaz  usług, 8) ZAŁĄCZNIK NR 8 - wykaz osób, 9) ZAŁĄCZNIK NR 9 - wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby, 10) ZAŁĄCZNIK NR 10 - oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa,

  11) ZAŁĄCZNIK NR 11 - oświadczenie o zatrudnieniu na umowę o pracę,

   
   
    ............................................................. (data i podpis osoby upoważnionej)