ZAŁĄCZNIK NR   1
Oznaczenie sprawy: GCOP-ZP.2711.2.2021   

______________________________________________________________ (imię i nazwisko lub nazwa wykonawcy)

______________________________________________________________

______________________________________________________________ (adres wykonawcy)

______________________________________________________________ (tel./faks, e-mail)

OFERTA

Zgodnie z treścią ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu w oparciu o Kodeks cywilny, pod nazwą:  Wywóz odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z posesji Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych wraz z udostępnieniem zamykanych pojemników do gromadzenia odpadów oraz worków na odpady segregowane w latach 2021-2023

1.

Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

 

CENA NETTO (A)

WARTOŚĆ VAT (B)

CENA BRUTTO (C)

ŁĄCZNIE      

(cena brutto słownie: ..................................................................................................................................................................................)

2.  Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w terminie: od daty podpisania do 01.03.2023 r.

Oświadczamy, że:

 • akceptujemy załączone do ogłoszenia istotne postanowienia umowy - ZAŁĄCZNIK NR 3 oraz zobowiązujemy się do wprowadzenia zawartych w nich zapisów do treści umowy;
 • uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert.
 • Pozostałe oświadczenia:

  Integralną część oferty stanowią:

   

   

  _____________________ miejscowość, data

  _______________________
  imię i nazwisko  
  __________________________
  podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej