Oznaczenie sprawy: GCOP-ZP.2711.2.2021
 
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych OGŁASZA postępowanie prowadzone w trybie przetargu opartego o zapisy art. 701 - 705 ustawy Kodeks cywilny pod nazwą
Wywóz odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z posesji Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych wraz z udostępnieniem zamykanych pojemników do gromadzenia odpadów oraz worków na odpady segregowane w latach 2021-2023
Nazwa i adres zamawiającego: Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice.

e-mail: gcop@gcop.gliwice.eu

tel. +48 32/2320477

Opis przedmiotu zamówienia:
kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
kod CPV: 90.51.10.00-2 - nazwa: Usługi wywozu odpadów

 

Przedmiotem zamówienia jest wywóz odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z posesji Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych wraz z udostępnieniem zamykanych pojemników do gromadzenia odpadów oraz worków na odpady segregowane w latach 2021-2023.

Odbiór odpadów komunalnych następuje z:1) Gliwice, ul. Jagiellońska 21:a. 1 pojemnik 240l na odpady zmieszane raz w tygodniu;b. worki na odpady segregowane: w sumie 300 worków2) Gliwice, ul. Studzienna 6:a. 1 pojemnik 240l na odpady zmieszane raz w tygodniu;b. worki na odpady segregowane: w sumie 300 worków3) Gliwice, ul. Zwycięstwa 1:a. 1 pojemnik 240l na odpady zmieszane raz w tygodniu;b. worki na odpady segregowane: w sumie 300 workówDodatkowy wywóz odpadów komunalnych według potrzeb oraz wywóz odpadów segregowanych na każde telefoniczne lub przekazane drogą elektroniczną wezwanie Zamawiającego - odbiór następuje w następnym dniu roboczym po przekazaniu wezwania.Za wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca będzie wystawiał faktury częściowe w cyklu miesięcznym z wyszczególnieniem ilości opróżnionych pojemników i wywozu odpadów danej lokalizacji. Wynagrodzenie miesięczne za realizację przedmiotu umowy będzie obliczanie przez Wykonawcę jako iloczyn rzeczywistej ilości opróżnionych pojemników i dostarczonych worków na odpady segregowane w miesiącu kalendarzowym i odpowiedniej stawki podanej w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do ogłoszenia - istotnych postanowieniach umowy.

 
 
Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania do 01.03.2023 r.
Opis warunków przystąpienia do przetargu:

1) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnych wymaganych przepisami prawa uprawnień niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, tj.:a) aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Gliwice dokonanego na podstawie art. 9b ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) co najmniej w kodach:• 20.01 - odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie:a. 20.01.01 - papier i tektura,b. 20.01.02 - szkło,c. 20.01.39 - tworzywo sztuczne,• 20.03 - inne odpady komunalne (nie segregowane/zmieszane);b) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 02.01.2020 r. w sprawie Katalogu Odpadów - wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z pózn. zm.). Zezwolenie swoim terminem ważności powinno obejmować termin realizacji przedmiotu umowy. W przypadku przewidywanego wygaśnięcia terminu ważności ww. dokumentu w trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć potwierdzenie spełnienia wymogów wynikających z art. 49 ust 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w terminie nie później niż 7 dni przed upływem terminu obowiązywania poprzedniego zezwolenia.2) 3-letnie doświadczenie lub 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł.

Oświadczenia lub dokumenty, jakie należy dostarczyć wraz z drukiem oferty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, - aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Gliwice dokonany na podstawie art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) co najmniej w kodach: 20.01 odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (20.01.01 - papier, 20.01.02 - szkło, 20.01.39 - tworzywo sztuczne) oraz 20.03 - inne odpady komunalne (nie segregowane/zmieszane),- aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 02.01.2020 r. w sprawie Katalogu Odpadów - wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.). Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

nazwa
waga (znaczenie)%
sposób liczenia wg wzoru
cena  Wa=100,00
Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt

gdzie:
Cmin - najniższa cena Cof - cena badanej oferty Ca - liczba punktów w kryterium Wa - waga w ocenianym kryterium
2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium,
3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,
4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
 
UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu oferty należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
1) Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie powyższych kryteriów, 2) zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta jest zgodna z treścią ogłoszenia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru. Zasady wyjaśniania treści ogłoszenia: Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu. Zamawiający nie ma obowiązku udzielenia wyjaśnień, jeżeli zapytanie wpłynie do zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert. Forma, miejsce i termin składania ofert Ofertę o treści załącznika nr 1 należy przesłać w formie pisemnej na adres Zamawiającego lub mailem na adres mandok_b@gcop.gliwice.eu do dnia 25-01-2021 r. do godziny 10:00. Termin związania ofertą: Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Zmiana lub odwołanie warunków przetargu: Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmienić lub odwołać warunki przetargu. Informację o dokonanej zmianie  lub odwołaniu zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz przekaże oferentom, którzy złożyli oferty. Warunki zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru: Zamawiający zamknie przetarg bez dokonania wyboru, jeżeli: a) nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków przetargu, b) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, c) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa, d) przetarg obarczony będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. Warunki odwołania przetargu: Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. Odwołanie może nastąpić w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert. Informację o odwołaniu przetargu zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz przekaże oferentom, którzy złożyli oferty. Sytuacje, w których oferty nie będą podlegały ocenie: Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy: a) zostaną złożone po upływie terminu składania ofert, b) treść oferty nie będzie odpowiadała treści ogłoszenia, c) oferent nie uzupełni dokumentów w wyznaczonym terminie lub nie wykaże spełniania warunków przystąpienia do przetargu, d) będą zawierały błędy w obliczeniu ceny, których nie będzie można uznać za oczywistą omyłkę rachunkową, e) oferent w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w sposób zawiniony naruszył obowiązki zawodowe lub umowne, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie. Zasady i konsekwencje poprawiania omyłek w ofercie: W toku badania i oceny ofert zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne nieistotne omyłki. Informację o poprawieniu omyłek zamawiający zamieści  w  informacji  o wynikach przetargu. Zasady uzupełniania dokumentów: Oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę i który wraz z ofertą nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub jeżeli dokumenty te zawierają błędy, wzywa się do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. W przypadku nieuzupełnienia dokumentów lub uzupełnienia dokumentów, które nie potwierdzają spełniania warunków przystąpienia do przetargu, procedurę, o której mowa w zdaniu pierwszym stosuje się do kolejnego oferenta, chyba że zachodzą przesłanki zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru.

Forma składanych dokumentów: Postępowanie prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Sposób porozumiewania się zamawiającego z oferentami (przed i po otwarciu ofert): 1) wszystkie oświadczenia, zawiadomienia i informacje dotyczące przetargu zamawiający: a) do upływu terminu składania ofert – zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu, b) po upływie terminu składania ofert – prześle pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z wyjątkiem informacji, o których mowa w pkt. 2), 2) informację o wynikach lub o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru zamawiający przekaże na piśmie oferentom oraz zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu. Zasady zmiany lub wycofania oferty: Oferent będzie mógł przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, składając w sekretariacie organizatora przetargu  stosowne pisemne oświadczenie. Wybór oferty: 1) w przypadku jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana nie podpisze umowy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego,  zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert przetargowych lub zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty, 2) jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, 3) jeżeli w przetargu, w którym jedynym kryterium oceny ofert będzie cena, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe, nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach, 4) jeżeli w przetargu, w którym cena nie jest jedynym kryterium, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie oraz o takim samym bilansie pozostałych kryteriów, zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie kryterium ceny. Oferty dodatkowe, nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach. Oferty złożone po terminie: Zwrot oferty złożonej po terminie nastąpi na pisemny wniosek oferenta.

Istotne postanowienia umowy: : . Uwaga! Do niniejszego przetargu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Załączniki
1) Załącznik nr 1 - formularz oferty, 2) Załącznik nr 2 - formularz cenowy, 3) Załącznik nr 3 - istotne postanowienia umowy, 4) Załącznik nr 4 - wykaz usług,
 
Inspektor
 
14-01-2021 r.  Bernadeta Mandok
__________________________________ data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
14-01-2021 r.  Marta Kryś
__________________________________ data i podpis osoby upoważnionej