Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Zwycięstwa 1 44-100 Gliwice
 
tel. +48 32 2320477 fax +48 32 - mandok_b@gcop.gliwice.eu
 

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych

   

GCOP-ZP.2711.125.2020

  Gliwice,

13-11-2020 r.

nr kor.  
ZAPYTANIE OFERTOWE
bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8
 
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice  
zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą:
Zakup i wykonanie kalendarzy w ramach projektu pn. "Twoja Społeczność Twoją Szansą. Etap I" 
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i wykonanie kalendarzy na rok 2021 w ramach projektu pn. "Twoja społeczność Twoją szansą. Etap I". Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), dla osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - ZIT.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:W ramach usługi wykonawca dostarczy:- 300 szt. kalendarzy spiralowych: A3 pion (297 x 420 mm), kreda mat – (okładka min 350g, wnętrze min 170g), spirala biała, standardowe lakierowanie, 1+12 kart, zadruk jednostronny 4/0, kalendarium w gestii Wykonawcy, grafiki na kartki do przekazania przez Zamawiającego.- 60 szt. kalendarzy trójdzielnych: kaszerowana główka, główka folia połysk, okienko czarne, główka - kreda min. 250 g, podkład – karton min 300g, format – 320 x 810 mm; 3x12 kart, zadruk jednostronny 4/0, kalendarium w gestii Wykonawcy, grafiki na kartki do przekazania przez Zamawiającego.- 30 szt. kalendarzy książkowych, z wytłoczonym logo projektu na okładce, układ: tygodniowy, 1 tydzień na 2 stronach (cały tydzień na rozkładówce), kolor okładki: szary, niebieski, brązowy lub zielony, bok kalendarza szyty 

Miejscem dostarczenia materiałów jest siedziba Zamawiającego znajdująca się przy ul. Jagiellońska 21, 44-100 Gliwice lub inne miejsce na terenie Gliwic wskazane przez Zamawiającego.

 
Pożądany termin realizacji zamówienia: do 04.12.2020 r.
Propozycja powinna zawierać następujące dokumenty:
1) propozycja cenowa
2) oświadczenie  
Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycję cenową należy dostarczyć mailem na adres mandok_b@gcop.gliwice.eu do dnia 19-11-2020 r. do godziny 12:00.
 
Uwagi:
-Kryterium oceny ofert stanowić będzie cena.-O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których umiejętności, środki, sprzęt i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania przedstawienia referencji w celu udowodnienia spełnienia niniejszego warunku.
 
Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i nie obliguje Zamawiajacego do skorzystania z przedstawionej propozycji.
Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:
Bernadeta Mandok, - Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych tel. +48 32 32 238 81 67, pok. nr -, piętro 2.
Załaczniki do zaproszenia:
1) propozycja cenowa
2) istotne postanowienia umowy
3) oświadczenie
4) informacja RODO
 
Z poważaniem  
Marta Kryś
 
Dyrektor Jednostki

 

      
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
GCOP-ZP.2711.125.2020
.....................................................
(miejscowość i data)  

..........................................................                   nazwa i adres wykonawcy-pieczęć

 
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice      
         P R O P O Z Y C J A      C E N O W A    
                Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą:
Zakup i wykonanie kalendarzy w ramach projektu pn. "Twoja Społeczność Twoją Szansą. Etap I"
                              oferujemy wykonanie przedmiotu zapytania za cenę

Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

 

CENA NETTO (A)

WARTOŚĆ VAT (B)

CENA BRUTTO (C)

ŁĄCZNIE      

(cena brutto słownie: ..................................................................................................................................................................................)

na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.
 
               
 
Dodatkowe informacje (np. termin wykonania lub okres gwarancji, jeżeli są inne niż w zapytaniu ofertowym lub inne uwagi wykonawcy):                  
 .................................................................................................................................................................................
 
..................................................................................................................................................................................
 
Załączniki do propozycji cenowej:        
          1) ...................................................................
 
2) ...................................................................
 
3) ................................................................... 4) ...................................................................  5) ...................................................................                
                     ...............................................................
            (podpis i pieczęć)