Oznaczenie sprawy: GCOP-ZP.2711.86.2020
 
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
OGŁASZA
postępowanie prowadzone w trybie przetargu
opartego o zapisy art. 701 - 705 ustawy Kodeks cywilny pod nazwą
Realizacja kursów dla mieszkańców dzielnicy Baildona w Gliwicach w ramach projektu pn. "Twoja Społeczność Twoją Szansą. Etap I"

Nazwa i adres zamawiającego: Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice.

e-mail: gcop@gcop.gliwice.eu

tel. +48 32/2320477

Opis przedmiotu zamówienia:
kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
kod CPV:  - nazwa: 

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja kursów dla mieszkańców dzielnicy Baildona w Gliwicach w ramach projektu pn. "Twoja społeczność Twoją szansą. Etap I". Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), dla osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - ZIT.
Przedmiot zamówienia został podzielony na części:

CZĘŚĆ I:
Kurs obsługi sprzętu IT skierowany do mieszkańców dzielnicy Baildona w Gliwicach, którzy mają jedynie podstawowe umiejętności dotyczące obsługi komputera oraz smartfona, bądź też dotychczas nie używali tego rodzaju sprzętu i chcą nauczyć się jego obsługi:
-Wykonawca zobowiązany jest do zapewnia własnego sprzętu komputerowego;
-Zajęcia odbywać się będą w grupach 6-10 osób;
-Uczestnikami kursu będą osoby dorosłe;
-Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania zakresu tematycznego i poziomu zaawansowania do potrzeb grupy;
-Zajęcia będą się odbywać przeciętnie raz w tygodniu, będą trwać min. 2 godziny zegarowe, długość szkolenia ze względu na ilość zagadnień to min. 20 godzin zegarowych;
-Wykonawca zabezpieczy 30 godzin zegarowych indywidualnych konsultacji dla uczestników po zakończonym szkoleniu (przeciętnie 3 godziny na uczestnika, w zależności od indywidualnych potrzeb) realizowane w trakcie trwania szkolenia i po jego zakończeniu;
-Wykonawca zapewni zaświadczenie ukończenia kursu dla każdego uczestnika;
-Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym przeprowadzi rekrutację uczestników i przedstawi harmonogram zajęć;
-Ewentualne zmiany w grupie (odbiorców lub poziomu) będą możliwe w zależności od zapotrzebowania i po uzgodnieniu z Zamawiającym;
-Przeprowadzenie zajęć zostanie potwierdzone wypełnioną listą obecności uczestników;
-Zamawiający wraz z Wykonawcą po podpisaniu umowy stworzą regulamin uczestnictwa w kursie;
-Koszt dojazdu prowadzącego kurs na miejsce wykonania przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy;
-Zajęcia należy przeprowadzić w dowolnym terminie z uwzględnieniem ewentualnych ograniczeń dotyczących świąt;
-Miejscem wykonania przedmiotu umowy jest: Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych - Strefa Aktywności Społecznej (ul. Jagiellońska 21, 44-100 Gliwice);
-Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w innym miejscu na terenie dzielnicy Baildona po uzgodnieniu z Zamawiającym;
-Proponowany minimum tematyczne:
• Uruchomienie i wyłączanie komputera
• Podłączanie i obsługa urządzeń peryferyjnych, posługiwanie się myszką, klawiaturą, ekranem dotykowym, pendrive
• Obsługa systemu operacyjnego Windows oraz android, zarządzanie plikami i folderami
• Obsługa wybranych programów i aplikacji
• Ochrona komputera przed wirusami
• Postępowanie z problemami ze sprzętem IT
• Edytor tekstu - formatowanie tekstu, drukowanie
• Obsługa Internetu (wyszukiwanie informacji, e-mail, komunikatory internetowe, social media, zakupy internetowe)
• Profil zaufany E-PUAP, korzystanie z bankowości elektronicznej oraz e-recepty

CZĘŚĆ II:
Kurs języka polskiego dla dorosłych obcokrajowców, będących mieszkańcami dzielnicy Baildona w Gliwicach:
-Wykonawca zrealizuje w sumie 1 kurs dla grupy na poziomie początkujących lub średniozaawansowanych;
-Zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu po 2 godziny dydaktyczne lub 1 raz w tygodniu po 4 godziny dydaktyczne w zależności od potrzeb. Łączna liczba godzin trwania kursu to 60 godzin dydaktycznych (1 grupa x 60 godzin dydaktycznych);
-Uczestnikami kursu będą osoby dorosłe;
-Zajęcia odbywać się będą w grupach od 6 do 10 osób;
-Ewentualne zmiany w grupie (odbiorców lub poziomu) będą możliwe w zależności od zapotrzebowania i po uzgodnieniu z Zamawiającym;
-Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia potrzebnego sprzętu i materiałów dydaktycznych do przeprowadzenia kursów. Po stronie uczestników pozostają ewentualne przybory do pisania;
-Wykonawca zapewni zaświadczenie ukończenia kursu dla każdego uczestnika;
-Przeprowadzenie zajęć zostanie potwierdzone wypełnioną listą obecności uczestników;
-Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym przeprowadzi rekrutację uczestników i przedstawi harmonogram zajęć;
-Zamawiający wraz z Wykonawcą po podpisaniu umowy stworzą regulamin uczestnictwa w kursie;
-Koszt dojazdu prowadzącego kurs na miejsce wykonania przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy;
-Zajęcia należy przeprowadzić w dowolnym terminie z uwzględnieniem ewentualnych ograniczeń dotyczących świąt;
-Miejscem wykonania przedmiotu umowy jest: Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych - Strefa Aktywności Społecznej (ul. Jagiellońska 21, 44-100 Gliwice);
-Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w innym miejscu na terenie dzielnicy Baildona po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Zamawiający przewiduje możliwość złożenia oferty na dowolną ilość części przedmiotu zamówienia.

 
 
Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do 15.12.2020 r.

Opis warunków przystąpienia do przetargu:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy wykonawca musi mieć do dyspozycji wykwalifikowaną kadrę, tj. 1 osobą z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, która będzie go realizować.Oświadczenia lub dokumenty, jakie należy dostarczyć wraz z drukiem oferty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

- wykaz wykonanych usług z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców w treści załącznika nr 3 do ogłoszenia oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje).

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

nazwa
waga (znaczenie)%
sposób liczenia wg wzoru
cena  Wa=100,00
Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt

gdzie:
Cmin - najniższa cena
Cof - cena badanej oferty
Ca - liczba punktów w kryterium
Wa - waga w ocenianym kryterium
2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium,
3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,
4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
 
UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu oferty należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.


1) Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie powyższych kryteriów,
2) zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta jest zgodna z treścią ogłoszenia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.
Zasady wyjaśniania treści ogłoszenia:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu. Zamawiający nie ma obowiązku udzielenia wyjaśnień, jeżeli zapytanie wpłynie do zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert.

Forma, miejsce i termin składania ofert
Ofertę
o treści załącznika nr 1 należy przesłać w formie pisemnej na adres Zamawiającego lub mailem na adres mandok_b@gcop.gliwice.eu do dnia 25-08-2020 r. do godziny 09:00.

Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Zmiana lub odwołanie warunków przetargu:
Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmienić lub odwołać warunki przetargu. Informację o dokonanej zmianie  lub odwołaniu zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz przekaże oferentom, którzy złożyli oferty.

Warunki zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru:
Zamawiający zamknie przetarg bez dokonania wyboru, jeżeli:
a) nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków przetargu,
b) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
c) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa,
d) przetarg obarczony będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Warunki odwołania przetargu:
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. Odwołanie może nastąpić w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert. Informację o odwołaniu przetargu zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz przekaże oferentom, którzy złożyli oferty.

Sytuacje, w których oferty nie będą podlegały ocenie:
Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy:
a) zostaną złożone po upływie terminu składania ofert,
b) treść oferty nie będzie odpowiadała treści ogłoszenia,
c) oferent nie uzupełni dokumentów w wyznaczonym terminie lub nie wykaże spełniania warunków przystąpienia do przetargu,
d) będą zawierały błędy w obliczeniu ceny, których nie będzie można uznać za oczywistą omyłkę rachunkową,
e) oferent w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w sposób zawiniony naruszył obowiązki zawodowe lub umowne, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie.

Zasady i konsekwencje poprawiania omyłek w ofercie:
W toku badania i oceny ofert zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne nieistotne omyłki. Informację o poprawieniu omyłek zamawiający zamieści  w  informacji  o wynikach przetargu.

Zasady uzupełniania dokumentów:
Oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę i który wraz z ofertą nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub jeżeli dokumenty te zawierają błędy, wzywa się do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. W przypadku nieuzupełnienia dokumentów lub uzupełnienia dokumentów, które nie potwierdzają spełniania warunków przystąpienia do przetargu, procedurę, o której mowa w zdaniu pierwszym stosuje się do kolejnego oferenta, chyba że zachodzą przesłanki zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru.

Forma składanych dokumentów:
Postępowanie prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.


Sposób porozumiewania się zamawiającego z oferentami (przed i po otwarciu ofert):
1) wszystkie oświadczenia, zawiadomienia i informacje dotyczące przetargu zamawiający:
a) do upływu terminu składania ofert – zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu,
b) po upływie terminu składania ofert – prześle pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z wyjątkiem informacji, o których mowa w pkt. 2),
2) informację o wynikach lub o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru zamawiający przekaże na piśmie oferentom oraz zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu.

Zasady zmiany lub wycofania oferty:
Oferent będzie mógł przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, składając w sekretariacie organizatora przetargu  stosowne pisemne oświadczenie.

Wybór oferty:
1) w przypadku jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana nie podpisze umowy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego,  zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert przetargowych lub zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,
2) jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną,
3) jeżeli w przetargu, w którym jedynym kryterium oceny ofert będzie cena, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe, nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach,
4) jeżeli w przetargu, w którym cena nie jest jedynym kryterium, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie oraz o takim samym bilansie pozostałych kryteriów, zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie kryterium ceny. Oferty dodatkowe, nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach.

Oferty złożone po terminie:
Zwrot oferty złożonej po terminie nastąpi na pisemny wniosek oferenta.

Istotne postanowienia umowy:
: .

Uwaga! Do niniejszego przetargu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Załączniki

1) Załącznik nr 1 - formularz oferty,
2) Załącznik nr 2 - istotne postanowienia umowy,
3) Załącznik nr 3 - wykaz usług,
4) Załącznik nr 4 - informacja o RODO
 
Inspektor
 
19-08-2020 r.  Bernadeta Mandok
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
19-08-2020 r.  Marta Kryś
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej