Oznaczenie sprawy: GCOP-ZP.2711.78.2020
nr kor.:
 
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
INFORMUJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

  prowadzonego w trybie przetargu
  opartego o zapisy art. 701 - 705 ustawy Kodeks cywilny pod nazwą

Realizacja otwartej imprezy w ramach projektu "Twoja Społeczność Twoją Szansą. Etap I"
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
     W imieniu zamawiającego informuję, że w niniejszym postępowaniu wybrana została oferta nr 2 złożona przez firmę:
INFINITUM ANNA CHARGOT-CUŻYTEK
PARTYZANTÓW 31A, 20-815 LUBLIN z ceną 5 190,60 zł.
Uzasadnienie: wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów i jest zgodna z treścią ogłoszenia.


 
Inspektor
 
11-08-2020 r.  Bernadeta Mandok
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
p.o. Zastępcy Dyrektora Jednostki
 
11-08-2020 r.  Anita Koczorek
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej