Oznaczenie sprawy: GCOP-ZP.2711.65.2020
nr kor.:
 
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
INFORMUJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

  prowadzonego w trybie przetargu
  opartego o zapisy art. 701 - 705 ustawy Kodeks cywilny pod nazwą

Realizacja kursów dla mieszkańców dzielnicy Baildona w Gliwicach w ramach projektu pn. "Twoja Społeczność Twoją Szansą. Etap I" - część I
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
     W imieniu zamawiającego informuję, że w niniejszym postępowaniu wybrana została oferta nr 1 złożona przez firmę:
GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O. O.
WINCENTEGO POLA 16, 44-100 GLIWICE z ceną 4 500,00 zł.
Uzasadnienie: wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów i jest zgodna z treścią ogłoszenia.


 
Inspektor
 
07-08-2020 r.  Bernadeta Mandok
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
p.o. Zastępcy Dyrektora Jednostki
 
07-08-2020 r.  Anita Koczorek
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej