Oznaczenie sprawy: GCOP-ZP.2711.193.2019
 
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
OGŁASZA
postępowanie prowadzone w trybie przetargu
opartego o zapisy art. 701 - 705 ustawy Kodeks cywilny pod nazwą
Zakup i dostarczenie materiałów, dekoracji i innych elementów do scrapbookingu i craftingu w ramach projektu "Twoja Społeczność Twoją Szansą. Etap 1"

Nazwa i adres zamawiającego: Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice.

e-mail: gcop@gcop.gliwice.eu

tel. +48 32/2320477

Opis przedmiotu zamówienia:
kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
kod CPV:  - nazwa: 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie materiałów, dekoracji i innych elementów do scrapbookingu i craftingu w ramach projektu pn. "Twoja społeczność Twoją szansą. Etap I". Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), dla osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - ZIT.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie:
CZĘŚĆ I. Pudełka

1. Pudełko do Kartek 135x135 OKIENKO 20 szt.
-pudełko do Kartek
-materiał: Tektura 1,5mm
-w środku pomieści gotową kartkę min. 135x135mm
-do samodzielnego montażu przy pomocy kleju
2. Exploding Box - baza z wykrojnika 10 sztuk
-pudełko z białego kartonu o gramaturze min. 250 g do samodzielnego ozdobienia.
-wycinane w wykrojnika, bigowane. Wieczko składa się bez użycia kleju.
-wymiary pudełka min. 140 x 140 mm;
CZĘŚĆ II. Elementy dekoracyjne do scrapbookingu/craftingu
- Elementy wycinane z beermaty (tektury modelarskiej) o grubości 1,5 mm w naturalnym kolorze:
1. Tekturka – Bocian lub inny motyw zwierzęcy min 20 szt.
2. Tekturka – Winogrono lub inny motyw owocowy min 20 szt.
-wymiary: 57 mm x 80 mm
3. Tekturka - Bukiet jemioły lub inny motyw roślinny min 20 szt.
- wymiary: 90 mm x 98 mm
4. Tekturka – Tort lub inny motyw urodzinowy min 20 szt.
- wymiary: ok. 63 mm x 80 mm
5. Tekturka - Ramka z motywem roślinnym min 10 szt.
- wymiary: ok. 90 mm x 90 mm
6. Tekturka napis - Szczęścia, zdrowia i radości lub podobny min 10 szt.
- wymiary: 90 mm x 45 mm
CZĘŚĆ III. Naklejki/Taśmy naklejki

- ultra transparentna dwustronna taśma samoprzylepna 6 mm x 5 metrów 10 szt.
- samoprzylepna taśma korkowa 1,5 cmx100cm 5 szt.
- mini kropki stick it 3 D (dwustronne kropki do klejenia) 5mm, min. 360 sztuk w opakowaniu: 10 opakowań
- naklejki korkowe w kształcie serca min 30 szt,
- naklejki korkowe w kształcie gwiazdki min 30 szt
- korek A5, arkusz samoprzylepny, min 9 szt.
- cyrkonie samoprzylepne 3 mm, min. 750 sztuk
CZĘŚĆ IV. Dodatki i sztuczne kwiaty do scrapbookingu/craftingu:

- komplet owoców głogu, różne kolory, o średnicy ok 15 mm, min. 50 szt.
- komplet kwiatów piankowych o średnicy ok. 15 mm, różne rodzaje i kolory – min. 25 szt.
- komplet kwiatów piankowych o średnicy ok. 40 mm, różne rodzaje i kolory – min. 10 szt.
- komplet kwiatów materiałowych różne rodzaje i kolory, min. 40 szt.
- róże papierowe min. 20 mm, różne kolory- min. 50 szt
- róże papierowe ok. 15 mm, różne kolory – min. 24 szt.
- pręciki ozdobne różne rodzaje i kolory (np. zakończone kulkami, perełkami itp.), min. 70 szt.
- wieniec świąteczny – ozdoba do scrapbookingu o średnicy min. 5,5 cm, min. 10 szt.
- tasiemka satynowa 6mm/32m różne kolory – 4 szt.
CZĘŚĆ V. Narzędzia i materiały do szydełkowania:

1. Szydełka 12 szt.
- 8 mm
- metalowe
2. Włóczka 5 szt.
- akryl/wełna
- grubość ok. 5mm,
- waga 100-130g,
- długość 100m,
- różne kolory
3. Sznurek do szydełkowania 4 szt.
- bawełniany
- ok. 5 mm
- wypełnienie poliestrowe
- długość 100m
- różne kolory

Miejscem dostarczenia materiałów jest siedziba Zamawiającego znajdująca się przy ul. Jagiellońska 21, 44-100 Gliwice lub inne miejsce na terenie Gliwic wskazane przez Zamawiającego.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części.

 
 
Termin wykonania zamówienia: 4 dni roboczych od podpisania umowy

Opis warunków przystąpienia do przetargu:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają odpowiedni zakres działalności gospodarczej (PKD).Oświadczenia lub dokumenty, jakie należy dostarczyć wraz z drukiem oferty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

nazwa
waga (znaczenie)%
sposób liczenia wg wzoru
cena  Wa=100,00
Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt

gdzie:
Cmin - najniższa cena
Cof - cena badanej oferty
Ca - liczba punktów w kryterium
Wa - waga w ocenianym kryterium
2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium,
3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,
4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
 
UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu oferty należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.


1) Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie powyższych kryteriów,
2) zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta jest zgodna z treścią ogłoszenia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.
Zasady wyjaśniania treści ogłoszenia:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu. Zamawiający nie ma obowiązku udzielenia wyjaśnień, jeżeli zapytanie wpłynie do zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert.

Forma, miejsce i termin składania ofert
Ofertę
o treści załącznika nr 1 należy przesłać w formie pisemnej na adres Zamawiającego lub mailem na adres mandok_b@gcop.gliwice.eu do dnia 03-12-2019 r. do godziny 09:00.

Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Zmiana lub odwołanie warunków przetargu:
Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmienić lub odwołać warunki przetargu. Informację o dokonanej zmianie  lub odwołaniu zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz przekaże oferentom, którzy złożyli oferty.

Warunki zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru:
Zamawiający zamknie przetarg bez dokonania wyboru, jeżeli:
a) nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków przetargu,
b) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
c) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa,
d) przetarg obarczony będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Warunki odwołania przetargu:
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. Odwołanie może nastąpić w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert. Informację o odwołaniu przetargu zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz przekaże oferentom, którzy złożyli oferty.

Sytuacje, w których oferty nie będą podlegały ocenie:
Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy:
a) zostaną złożone po upływie terminu składania ofert,
b) treść oferty nie będzie odpowiadała treści ogłoszenia,
c) oferent nie uzupełni dokumentów w wyznaczonym terminie lub nie wykaże spełniania warunków przystąpienia do przetargu,
d) będą zawierały błędy w obliczeniu ceny, których nie będzie można uznać za oczywistą omyłkę rachunkową,
e) oferent w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w sposób zawiniony naruszył obowiązki zawodowe lub umowne, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie.

Zasady i konsekwencje poprawiania omyłek w ofercie:
W toku badania i oceny ofert zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne nieistotne omyłki. Informację o poprawieniu omyłek zamawiający zamieści  w  informacji  o wynikach przetargu.

Zasady uzupełniania dokumentów:
Oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę i który wraz z ofertą nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub jeżeli dokumenty te zawierają błędy, wzywa się do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. W przypadku nieuzupełnienia dokumentów lub uzupełnienia dokumentów, które nie potwierdzają spełniania warunków przystąpienia do przetargu, procedurę, o której mowa w zdaniu pierwszym stosuje się do kolejnego oferenta, chyba że zachodzą przesłanki zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru.

Forma składanych dokumentów:
Postępowanie prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.


Sposób porozumiewania się zamawiającego z oferentami (przed i po otwarciu ofert):
1) wszystkie oświadczenia, zawiadomienia i informacje dotyczące przetargu zamawiający:
a) do upływu terminu składania ofert – zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu,
b) po upływie terminu składania ofert – prześle pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z wyjątkiem informacji, o których mowa w pkt. 2),
2) informację o wynikach lub o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru zamawiający przekaże na piśmie oferentom oraz zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu.

Zasady zmiany lub wycofania oferty:
Oferent będzie mógł przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, składając w sekretariacie organizatora przetargu  stosowne pisemne oświadczenie.

Wybór oferty:
1) w przypadku jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana nie podpisze umowy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego,  zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert przetargowych lub zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,
2) jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną,
3) jeżeli w przetargu, w którym jedynym kryterium oceny ofert będzie cena, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe, nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach,
4) jeżeli w przetargu, w którym cena nie jest jedynym kryterium, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie oraz o takim samym bilansie pozostałych kryteriów, zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie kryterium ceny. Oferty dodatkowe, nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach.

Oferty złożone po terminie:
Zwrot oferty złożonej po terminie nastąpi na pisemny wniosek oferenta.

Istotne postanowienia umowy:
: .

Uwaga! Do niniejszego przetargu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Załączniki

1) Załącznik nr 1 - formularz oferty,
2) Załącznik nr 2 - istotne postanowienia umowy,
 
Inspektor
 
27-11-2019 r.  Bernadeta Mandok
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
p.o. Zastępcy Dyrektora Jednostki
 
27-11-2019 r.  Anita Koczorek
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej