Oznaczenie sprawy: GCOP-ZP.2711.186.2019
nr kor.:
 
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
INFORMUJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

  prowadzonego w trybie przetargu
  opartego o zapisy art. 701 - 705 ustawy Kodeks cywilny pod nazwą

Zakup i wykonanie kalendarzy ściennych w ramach projektu pn. "Twoja Społeczność Twoją Szansą. Etap I"
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
     W imieniu zamawiającego informuję, że w niniejszym postępowaniu wybrana została oferta nr 3 złożona przez firmę:
NAJDRUK TOMASZ BOGATKO
TOROWA 9H, 35-205 RZESZÓW z ceną 3 198,00 zł.
Uzasadnienie: wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów i jest zgodna z treścią ogłoszenia.


 
Inspektor
 
21-11-2019 r.  Bernadeta Mandok
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
21-11-2019 r.  Marta Kryś
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej